👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

 مقدمه

 توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد.

انسان در شناخت و پرداختن به خود نیز غافل نبوده و از هزاران سال پیش و از زمانی که موجودیت خود را روی کره خاک شناخته است به تخصص و جست و جو و بررسی و تحلیل رفتارها و ابعاد وجودی و نگرش ها و ویژگی های خود پرداخته است.

با این تفاوت که در گذشته های خیلی دور دانش و آگاهی بشر بسیار اندک بوده و شناخت و بررسی ویژگی های انسان نیز در حد اسطوره و حدس و گمان و انتساب رفتارهای خود به خدایان و اسطوره های اعتقادی بوده است. (ضمیری، 1373)

استفاده از قوه های درونی و استعدادهای بالقوه و تقویت و ممارست در رفتارها منجر به کشف پدیده ها و امور مرتبط با انسان و روابط آنها شده است شناخت مطلق از انسانها میسر نیست.

 مفهوم خود

 مفهوم خود کلید فهم و درک بهداشت روانی است. روان پزشکان به اهمیت و ارزش مفهوم خود کاملاً واقفند چرا که به این باور هستند که تفکر شخص از شخصیت خود تا حدودی رهنمود دهنده رفتار شخص در اجتماع است و نوع رفتار شخص مشخص می شود. اگر تصوری که فرد از خود دارد متعادل و مثبت باشد او انسانی سالم است. خود مجموعه افکار و احساساتی است که شخص را از هستی فردی خویش و اینکه کیست و چیست آگاه می سازد و به عبارتی خود همان فرد است. دیدگاه خود دارای دو نقش است : فاعلی و مفعولی ... نقش فاعلی همان خودپنداره است که مسائل و مفاهیم را به صورت ذهنی تعبیر و تفسیر می کند و نقش مفعولی همان چیزی است که شخص اذعان می داد (سالن  و همکاران، 1372). 

مفهوم بخشیدن به خود :

 شما خودتان را به عنوان یک فرد چگونه توصیف می کنید؟ اگر شبیه افراد بالغ باشید ممکن است از صفات درون شخصی با ارزش خودتان مثل صداقت، دوستی، مهربانی، سلیقه های اخلاقی یا مذهبی یتان و ارزش ها و علایق خودتان صحبت کنید. شخصیت یعنی ترکیب سازمان دهی شده ای از صفات، انگیزه ها و رفتارها که برای هر فردی یگانه است غالباً بیشتر مردم از جمله روانشناسان سعی می کنند که شخصیت را به صورت ویژگی های شخصیتی توصیف کنند مثل ویژگی هایی چون اجتماعی بودن، مستقل بودن، تسلط، اضطراب که چنین تصور می شود که در شرایط مختلف نسبتاً سازگارند.

چگونگی تشکیل خود :

در وجود هر انسانی مقداری نیروهای حیاتی امکانات و استعدادهای خاص و انرژی نهفته است اگر شرایط و فرصت مناسب برایش فراهم سازند. این نیروها و استعدادها با خود بخود به طور طبیعی رشد می کند. هر تجربه ای به تشکیل مفهوم خود کمک می کند. رشد خود بتدریج به شکل هویت شخصی می انجامد. هویت عبارت است از افتراق ئ تمیزی که فردبین خود و دیگران می گذارد. هویت شخصی یک سازه و ساختار روانی اجتماعی است. یعنی هم شامل طرز فکرها و عقاید می شود. که معرف فرد است و هم نحوه ارتباط فرد با دیگران را می سازند. اگر چه خویشتن همیشه در حال تغییر است اما در هر فرد نوعی سازمان، هماهنگی، ثبات، تجانس و شکل یافتگی خاص خود را دارد (راهورفی، 1371) خودپنداره شخص فریانی آگاهانه مداوم و نسبتاً مداوم و نسبتاً ثابت است.

مفهوم خود از نظر سالیوان

در جریان فرایند اجتماعی شدن، کودک در معرض موقعیت های بی شماری قرار می گیرد که احساس می کند توسط سایرین مخصوصاً اشخاص مهم زندگی خود ارزیابی می شود. در این گیرودار بسته به موقعیت ها یا عدم موفقیت هایی که کسب می کند از وجود خود مفهومی درک می نماید از آنجا که کودک همواره می کوشد تا سرحد ممکن از احساس ناراحتی و اضطراب ناشی از عدم موفقیت های خود دور باشد. طبیعتاً به آن جنبه هایی از خود که به نظر بزرگترها دل چسب تر و پسنده تر است متکی می شود و سعی می کند که آن جنبه های از خود که به نظر بزرگترها دل چسب تر و پسنده تر است متکی می شود و سعی می کند که آن رفتارهایی را که بئسیله سایریی ناپسند تلقی شده لست از خود جدا نماید (ایزی، 2536)

خودپنداری از نظر اریکسون

اریکسون معتقد است نوجوانان در هویت در مقابل سردرگمی ابتدا نگران است که در مقایسه با آنچه که احساس می کند هست. از نظر دیگران چگونه جلوه کند و با این پرسش روبه رو می شود که چگونه مهارت ونقش هایی را که قبلاً آموخته است با نمونه های شغلی روز پیوند دهد در این مرحله دیگر تخیلات و نقش های کودکانه کار ساز نیستند و در عین حال نوجوان هنوز آمادگی آن را ندارد که به شکل یک بزرگسال رفتار کند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                            1

مقدمه                                                                                                 2

«کلیات» : بیان مسئله                                                                              4

اهمیت و لزوم طرح مسئله                                                                     5

اهداف تحقیق                                                                                       7

متغیر های تحقیق                                                                                 8

فرضیه تحقیق                                                                                      9

سؤال تحقیق                                                                                        9

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                     10

بررسی تاریخی نظریه های خود                                                            11

مفهوم خود                                                                                         12

مفهوم بخشیدن به خود                                                                        14

چگونگی تشکیل خود                                                                            14

رشد مفهوم خود                                                                                 16

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهش                                           18

تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری                                          19

خود در دیدگاه های مختلف روان شناختی                                             20

مفهوم خود از دیدگاه راجرز                                                                 21

ثبات و هماهنگی خویشتن                                                                     22

مفهوم خود از نظر سالیوان                                                                  24

خودپنداری از نظر اریکسون                                                                 24

خود در نظر یونگ                                                                               26

شرایط فردیت یافتن                                                                             27

خود در نظریه نوام                                                                              28

خود در نظریه هارتز                                                                            29

تغییر در محتوای مفهوم خود                                                                30

تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری                                         31

خود پنداره                                                                                          32

خوانگاره در نظریۀ هورنایی                                                                 34

عوامل موثر بر خودپنداره                                                                    35

خودپنداری و خوش بینی                                                                     36

پیشینه پژوهش                                                                                    38

معرفی آزمون                                                                                     48

مقاله : خویشتن پنداری (خودپنداره، خوپنداری)   Self Concept             49

فصل سوم : روش تحقیق                                                                    62

جامعه                                                                                                63

حجم نمونه                                                                                         64

ابزار گردآوری اطلاعات                                                                       64

روش گردآوری اطلاعات                                                                      65

روش آماری                                                                                       66

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                   67

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                          71

پیشنهادات                                                                                         74

محدودیت ها                                                                                       75

منابع و مأخذ                                                                                       76

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه حقوق - بزهکاری اطفال تحقیق مفاهیم شبکه در سیستم عامل unix پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش تحقیق حسابداری شهرداری ها پایان نامه ادبیات