👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST (1994

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST (1994

پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST (1994

آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST (1994

منابع

13. Facione AP, Facione NC. The California critical thinking skills test and national. League fornursing accreditation requirement Millbrae. CA: Academic; 1994: 5.

39. Khalili H, Soleimani MO. [Determination of trust, credibility and norm scores California critical

thinking skills test form B (TSTCC-B)]. Journal of Babul University of Medical Sciences 2003; 2: 84-90. (Persian)

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت ویروس موزاییك خیار و كدو پاورپوینت معماری،محیط زیست و توسعه پایدار پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 جزوه زبانشناسی فایل برش لیزر تندیس هیهات منا الذله