👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

دانلود تحقیق و پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان دارای 120صفحه وبا فرمت ورد

فصل اول کلیات تحقیق 11

مقدمه 12

1-1) بیان مساله و تبیین موضوع : 12

1-2) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق : 14

1-3)اهداف اصلی تحقیق : 15

1-4)فرضیه های تحقیق: 16

1-5) تعریف واژگان تحقیق 16

1-5-1) اعتبار بخشی: 16

1-6) فرهنگ سازمانی: 18

1-6-1) عملکرد بیمارستانی : 18

فصل دوم ادبیات تحقیق 20

2-1 ) اعتبار بخشی : 21

2-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی : 23

2-1-2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 23

2-1-2-1 ) مدل JCI : 24

2-1-3) مراحل اجرای اعتبار بخشی: 25

2-1-3-1) خود ارزیابی : 25

2-1-3-2) بررسی حضوری : 25

2-1-3-3 ) اجرا بازرسی : 26

2-1-4 )کاربرد : 26

2-1-4-1) رفتار پرسنلی : 26

2-1-4-2) گسترش تغییرات : 27

2-1-4-3) تاثیرات سازمانی : 27

2-1-4-4 ) تاثیرات مالی : 27

2-1-4-5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 28

2-1-4-6 ) افشای عمومی : 28

2-1-4-7 ) اندازه گیری کیفیت : 28

2-1-4-8 ) توسعه تخصص ها : 29

2-1-4-9) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 29

2-1-5 )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 30

2-1-6) اهداف اعتبار بخشی : 30

2-2) فرهنگ سازمانی 31

2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32

2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32

2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32

2-2-3-5) مدل دنیسون : 33

2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33

2-2-3-5-2)سازگاری : 33

2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34

2-2-3-5-4)رسالت : 34

2-3) عملکرد سازمانی : 34

2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد 36

2-3-2)نظریه های مهم عملکرد 36

1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37

2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37

3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37

4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37

5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی 38

1 - مدل اهداف عقلایی 39

2- مدل سیستم های باز 39

3-مدل فرایند های داخلی : 39

4 - مدل ارتباطات انسانی : 40

2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40

2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40

2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41

2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41

2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42

2-3-3-5) مدل پارسونز : 42

2-3-3-6) مدل دنیش : 42

2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43

2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43

2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری 44

2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44

2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران 45

2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق 47

2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی 47

2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد 48

2-5) پیشینه تحقیق 49

2-5-1) مطالعات داخلی 49

2-5-2) مطالعات خارجی 50

فصل سوم روش شناسی تحقیق 54

3-1) روش تحقیق 55

3-2) جامعه آماری 56

3-3) نمونه آماری 56

3-4) روش و ابزار گرد آوری داده ها 57

3-5) روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-5-1) روایی پرسشنامه 59

3-5-2) پایایی پرسشنامه 63

3-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 63

روش رگرسیونی چند گانه تعدیل شده : 64

فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها 65

4-1)آمارتوصیفی 66

4-1-1) میزان پراکندگی پرسشنامه ها پخش شده در هریک از بیمارستان ها 66

4-2) آمار استنباطی 69

4-2-1) بررسی نرمال بودن دادهها 69

4-2-2) بررسی فرضیه های تحقیق 69

4-2-2-1 )بررسی فرضیه اول: 69

4-2-2-2) بررسی فرضیه دوم: 71

4-2-2-3 )بررسی فرضیه سوم: 73

4-2-2-4) بررسی فرضیه چهارم: 75

4-2-2-5)بررسی فرضیه پنجم : 77

4-2-3 ) خلاصه نتایج فرضیه ها 79

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد 81

5-1) مرور کلی تحقیق 82

5-2) بحث و نتیجه گیری: 83

5-3 )تحلیل مدل مفهومی پژوهش 86

5-4 ) محدودیت ها 87

5-4-1 ) محدودیت های تحقیق 87

5-5 )پیشنهادهای کاربردی 87

5-6 )پیشنهادهای پژوهشی 89

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر سمینار برق آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک پایان نامه نوسانات ولتاژ پایان نامه روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن و روایات مشاوره شغلی