👈 فروشگاه فایل 👉

اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

ارتباط با ما

... دانلود ...

اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (MSc) رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺎﺷﻴﻦ و رﺑﺎﺗﻴﻚ با ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر در 183 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (M.Sc) رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺎﺷﻴﻦ و رﺑﺎﺗﻴﻚ

در 183 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ﭼﻜﻴﺪه

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦرو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻗﻴﻖ، ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻳﻚ روﻳﻜﺮد اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و راه ﺣﻞ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را در آن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﻮﺷﺎی ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪه ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎری ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ. ﺑﺮای آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه راﻫﻜﺎر، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را اراﺋﻪ داد ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ در اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ داد، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ در ﻻﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ، اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

1  ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت1 ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮزهﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺣﺮﻓﻪ2 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎری، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻗﻴﻖ، ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ، ﺗﺪﻗﻴﻖ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻛﺎری ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮ روی اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﻜﺮاری در ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻌﻼوه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

1          ﻣﻘﺪﻣﻪ ................................................................................................................................        2 .................................

2          ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ................................................................................................................................            6 ...

            1-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری............................................................................................................................................       6

            1-1-2    ﻋﻠﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻌﻤﺎری..............................................................................................................   8

            2-1-2    ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮب............................................................................................................................... 10

            2-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری................................................................................................................................            12

            3-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ.....................................................................................................................................    13

            4-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ ...............................................................................................................................     14

            5-2       ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری....................................................................................................................................   16

            6-2       ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮماﻓﺰار.........................................................................................................................................         18

            1-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ ............................................................................................................................. IEEE   18

            2-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Perry & Wolf در ﺳﺎل .................................................................................... 1992            18

            3-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ (4+1 View) Kruchten در ﺳﺎل ..................................................................... 1995  19

            4-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Garlan و Shaw در ﺳﺎل ................................................................................. 1996 19

            5-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Clements، Bass وKazman درﺳﺎل ............................................................. 1997     20

            6-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Booch، Rambaugh و Jacobson در ﺳﺎل .................................................. 1999        21

            7-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Perry و Wolf در ﺳﺎل ...................................................................................... 1992          21

            8-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Garlan و Shaw در ﺳﺎل .................................................................................. 1993           21

            9-6-2    ﺗﻌﺮﻳﻒ Bass و دﻳﮕﺮان در ﺳﺎل ....................................................................................... 1994         22

            10-6-2  ﺗﻌﺮﻳﻒ Hayes-Roth در ﺳﺎل ........................................................................................ 1994         22

            11-6-2  ﺗﻌﺮﻳﻒ Garlan و Perry در ﺳﺎل ..................................................................................  1995          22

            12-6-2  ﺗﻌﺮﻳﻒ Boehm و دﻳﮕﺮان در ﺳﺎل .................................................................................. 1995          22

            7-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری اﻃﻼﻋﺎت .........................................................................................................................            24

8-2       ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن.............................................................................................................................   25

9-2       ﺧﻼﺻﻪ.......................................................................................................................................................            28

3          ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن................................................................................................................................................            29

1-3       زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ...................................................................................................................    29

1-1-3    دﻻﻳﻞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ..................................................................................................      31

2-1-3    ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن.................................................................................................................   32

3-1-3    ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن....................................................................................................................  34

4-1-3    ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻘﺶ آن در ﺳﺎزﻣﺎن .................................................................  34

2-3       ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن.........................................................................................................................    38

3-3       ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ................................................................................................................ Zachman       39

1-3-3    ﺟﻨﺒﻪ و دﻳﺪﮔﺎه................................................................................................................................ 43

4-3       ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال ............................................................................................ (FEAF) 50

1-4-3    ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال ................................................................................            51

2-4-3    ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 1        54

3-4-3    ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 2        56

4-4-3    ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 3        58

5-4-3    ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 4        61

5-3       ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ....................................................................................................... (EAP)        69

6-3       ﭼﺎرﭼﻮب ................................................................................................................................... D.O.E    72

7-3       ﭼﺎرﭼﻮب ................................................................................................................................... TEAF     75

8-3       ﭼﺎرﭼﻮب .................................................................................................................................. C4ISR     79

9-3       ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ..............................................................................................            84

1-9-3    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب C4ISR و ................................................................................... Zachman  84

2-9-3    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب TEAF و ....................................................................................Zachman   85

 

3-9-3                ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب FEAF و ................................................................ Zachman          86 ....................

10-3                 ﺧﻼﺻﻪ.......................................................................................................................................................            87

4          ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر......................................................................................................................................            88

1-4                   ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮماﻓﺰار .............................................................................................................................       90

1-1-4                ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﻔﺎوت .........................................................................................................     90

2-1-4                ﺗﻔﺎوت در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ................................................................................ 90

3-1-4                ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻤﺎری.................................................................................................................    91

4-1-4                ﻋﺪم ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ...............................................................................................         92

5-1-4                ﺷﻜﺎف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزﻣﺎن و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.............................................         92

2-4                   ﺗﻌﺮﻳﻒ راﻫﻜﺎر ................................................................................................................................. ICT       94

3-4                   راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی .......................................................................................................................................         96

1-3-4                ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ...................................................................................................................................            98

2-3-4                ﻧﮕﺮش روﻳﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ.................................................................................................................    101

3-3-4                ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ.....................................................................................................        107

4-3-4                ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎ..........................................................................................................       108

5-3-4                ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ............................................................................................            113

6-3-4                ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ روﻳﻪ ............................................................................................          114

7-3-4                ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ...................................................................................................................     115

8-3-4                ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ..............................................................................................................     117

9-3-4                ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ..............................................................................  119

10-3-4  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ..............................................................................   122

11-3-4  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.....................................................................     124

4-4                   ﺧﻼﺻﻪ.....................................................................................................................................................            126

5          ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ......................................................................           127

1-5       ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن..............................................................................................................       128

1-1-5    ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ........................................................................................................................... ERP   128

2-1-5    ﺗﻌﺮﻳﻒ .............................................................................................................................. ERP  131

3-1-5    ﻣﺰاﻳﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ............................................................................................................ ERP       132

4-1-5    ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ...................................................................................................... ERP         133

5-1-5    ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢﻛﻨﻨﺪﮔﺎن راﻫﻜﺎر در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر.....................................................................   136

2-5       ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر .................................................................................................... ERP           141

3-5       ﺧﻼﺻﻪ.....................................................................................................................................................            151

6          ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی .....................................................................................................................................................            153

1-6       ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه..........................................................................................  154

2-6       ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ..................................................................................................................       156

3-6       ﻛﺎرﻫﺎی آﺗﻲ..............................................................................................................................................            157

7          ﻣﻨﺎﺑﻊ...............................................................................................................................................................            158

 

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ

 

ﺷﻜﻞ:  1 ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ در ﻣﺪل 19          4+1

 

ﺷﻜﻞ : 2 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ           33

 

ﺷﻜﻞ: 3 ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن زﻛﻤﻦ 40

 

ﺷﻜﻞ: 4 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن از دﻳﺪﮔﺎه زﻛﻤﻦ            42

 

ﺷﻜﻞ: 5 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ازدﻳﺪﮔﺎه زﻛﻤﻦ 42

 

ﺷﻜﻞ: 6 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 55         1

 

ﺷﻜﻞ: 7 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 56         2

 

ﺷﻜﻞ: 8 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 59         3

 

ﺷﻜﻞ: 9 ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی EAP و ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل  .. 69

 

ﺷﻜﻞ: 10 اﻧﻄﺒﺎق EAP ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن زﻛﻤﻦ  .. 71

 

ﺷﻜﻞ: 11 ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب 76    TEAF

 

ﺷﻜﻞ: 12 ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب 76     TEAF

 

ﺷﻜﻞ: 13 دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب 77       TEAF

 

ﺷﻜﻞ :14 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری 80         C4ISR

 

ﺷﻜﻞ: 15 راﻫﻜﺎر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت    94

 

ﺷﻜﻞ: 16 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ        99

 

ﺷﻜﻞ: 17 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪل روﻳﻪ ﺣﺮﻓﻪ   104

 

ﺷﻜﻞ: 18 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 107    ................................

 

ﺷﻜﻞ: 19 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪل ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎ 109          ................................

 

ﺷﻜﻞ: 20 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ     113

 

ﺷﻜﻞ:  21 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ روﻳﻪ   114

 

ﺷﻜﻞ: 22 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 115  ................................

 

ﺷﻜﻞ: 23 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ        117

 

ﺷﻜﻞ: 24 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ       121

 

ﺷﻜﻞ:  25 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 123            ................................

 

ﺷﻜﻞ:  26 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 125

 

ﺟﺪول :15 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ Oracle و SAP ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی  155

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول

 

ﺟﺪول:  1 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واژهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ      15

 

ﺟﺪول: 2 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 62        4

 

ﺟﺪول: 3 ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال           65

 

ﺟﺪول: 4 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال    68

 

ﺟﺪول: 5 دﺳﺘﺎوردﻫﺎی 78     TEAF

 

ﺟﺪول: 6 دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری 83       C4ISR

 

ﺟﺪول: 7 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب C4ISR و 84            Zachman

 

ﺟﺪول: 8 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب TEAF و 85 Zachman

 

ﺟﺪول: 9 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب FEAF و 86 Zachman

 

ﺟﺪول: 10 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ          100

 

ﺟﺪول: 11 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺪل روﻳﻪ ﺣﺮﻓﻪ     106

 

ﺟﺪول: 12 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 116 ................................

 

ﺟﺪول: 13 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ       118

 

ﺟﺪول: 14 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ، زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ در ﺣﻮزه 147            ERP

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق راندمان آب و تراکم ریشه گیاه و زمان بذر افشانی پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا - مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت مبانی نظری پرخاشگری کودکان و نوجوانان و درمان آن بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌ های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌ سازی فرایند موجود