👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین استرس شغلی ، رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین استرس شغلی ، رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین استرس شغلی ، رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان مقطع متوسطه شهر اردبیل چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی استرس شغلی،رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان مقطع متوسطه میباشد که در این روش از روش همبستگی استفاده شده استجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل مقطع متوسطه شهر ارد

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

 

بررسی رابطه بین استرس شغلی ، رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان مقطع متوسطه شهر اردبیل

 

چکیده

هدف از انجام این  پژوهش بررسی استرس شغلی،رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان مقطع متوسطه میباشد که در این روش از روش همبستگی استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل مقطع متوسطه شهر اردبیل میباشد.نمونه پژوهش شامل100 معلم که بهروش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند می باشد.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی (کلدبرگ،1972)پرسشنامه رضایت شغلی(اسمیت وهمکاران،1969)وپرسشنامه ی استرس شغلی استفاده شده است.این ابزارها از لحاظ روانسنجی دارای اعتبار وپایایی قابل توجه بودند وبرای تجزیه داده ها ازروش آمار توصیفی(فراوانی،درصد فراوانی،میانگین،انحراف معیار)وآمار استنباطی(همبستگی پیرسون)استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان داد که بین استرس شغلی،رضایت شغلی با سلامت روان رابطه معنا دار وجود دارد.

 

کلمات کلیدی : رضایت شغلی – سلامت روانی- استرس شغلی

 

 

مقدمه

همواره نحوه ی كار افراد ومحیط آن میتواند بر روی سلامت روان ایشان تأثیرگذار باشد ودر نتیجه باعث ارتقا یا افت كاری ایشان میگردد.

زندگی لاجرم ما را در مواجهه با محركهای تنش زا قرار میدهد وفشار روانی بسیار كم كه فشار  روانی خفیف نامیده میشود،می تواند به اندازه ی فشار روانی بسیار زیاد كه فشار روانی شدید نامیده میشود  برای ما نامطلوب باشد.همچنین فشار روانی میتواند زندگی را سرشاراز چالش و تهییج سازد هنگامی كه خواستهای یك موقعیت با توانائیهای ما كاملا جور درآیند میتوانیم یك حالت  شنگولی را كه غرق شدن در كار نامیده میشود،تجربه كنیم.در این حالت حداكثر كارایی را داشته  وخود را با لذت در كارمان غرق میكنیم.اكثر تحقیقات نشان میدهد كه نگرش خوش بینانه در مواجهه با فقدان ها وشكستها،سلامت روان رابالا می برد.درحالی كه بدبینی تأثیرمنفی برآن دارد.

افكار ما به طور زیادی بر مشكلات هیجانی و شخصی مان تأثیر میگذارند. افكار منفی در خلق منفی وافسردگی رایج است وافكار مثبت دراحساسات خوب وشاد نقش دارد،در بسیاری از بررسی ها معلوم شده است كه محیط بر كاركرد روانی ما تأثیر میگذارد.یكی از مشكلات ناشی از محیط كار، موضوع استرس می باشد كه اگر به مدت زمان طولانی وبه طور وسیع توسط شخص احساس  شود،احتمال دارد نشانه ها شكل قطعی به خود بگیرد وبه مرحله ی فرسودگی زیاد بیانجامد.

بنابراین پدیده ی رایج محیط های شغلی امروزی موضوع استرس شغلی می باشدوآن به فشار روانی در محیطهای شغلی اسناد میشود كه امروزه اقدامات فراوانی برای پیشگیری از آن در دست اجراست.

آموزش وپرورش به عنوان سازمانی بسیار گسترده ومهم نقش بسیار حساسی در ایجاد توانایی وآسان سازی فرآیند رشد وبالندگی نوجوانان دارد.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

چکیده     v

مقدمه     1

بیان مسأله            4

ضرورت واهمیت تحقیق       6

اهداف تحقیق:       8

اهداف جزئی         8

فرضیه های پژوهش            8

تعریف نظری وعملیات متغیرها          9

فصل دوم

الف)رضایت شغلی 12

عوامل مؤثرو مرتبط با رضایت شغلی   16

ناخشنودی شغلی وپرخاشگری 19

اندازه گیری رضایت شغلی    21

واكنشهای نگرشی وعاطفی رضایت شغلی واز خود بیگانگی            24

ازخود بیگانگی      24

ناتوانی    26

بیهود گی 26

بی هنجاری          26

انزوای اجتماعی     27

ازخود بیزاری       27

نظریه های رضایت شغلی     30

نظریه كامروائی نیازی:        30

نظریه گروه مرجع  31

نظریه انگیزشی-بهداشتی هرزبرگ      32

ب)استرس شغلی    33

ج)سلامت روان     37

بهداشت روانی از دیدگاه مكاتب مختلف روانشناسی            39

تحقیقات انجام شده در داخل كشور        44

فصل سوم

طرح كلی پژوهش   49

جامعه آماری         49

نمونه وروش نمونه گیری      49

ابزار پژوهش        50

روش اجرا            50

پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت          50

پرسشنامه ی سلامت روان كلدبرگ(1972)        50

پرسشنامه ی استرس شغلی    52

روش تجزیه و تحلیل داده ها   52

یافته های جمعیت شناختی     53

فصل چهارم

یافته های توصیفی  55

یافته های استنباطی 56

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری  60

محدودیت ها         63

پیشنهاد ها            64

منابع      65

 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ویژگیها و مدیریت سازمانهای مجازی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی دانلود مبانی نظری پایان نامه در مورد رضایت شغلی پروژه کارآفرینی باغبانی در شهرستان خلخال پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی