👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

مقدمه

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند . حال یكی از مسائل پیچیده و ناراحت كننده فعلی كه توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان ، روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین كم سن وسال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهكار » می باشد كه روزبه روز هم گسترش بیشتری می یابد. 

فهرست مطالب

فصل اول :

مقدمه ................................................................................ 2

بیان مسئله ............................................................................ 4

چهار چوب نظری .................................................................... 5

نظریه بی هنجاری مرتن............................................................. 5

نظریه بی هنجاری دوکیم ............................................................ 9

نظریه شکل ظاهری .................................................................. 11

نظریه ساختار زیستی ................................................................ 12

نظریه روانشناختی ................................................................... 13

نظریه وضعیت اقتصادی .............................................................. 14

نظریه کنترل اجتماعی ............................................................... 15

نظریه انتقال فرهنگی ................................................................ 16

نظریه التقاتی ........................................................................ 17

سوالات تحقیق ....................................................................... 19

اهداف واهمیت پژوهش .............................................................. 20

فصل دوم :

روش جمع آوری اطلاعات .......................................................... 22

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ................................................... 23

فصل سوم

مقدمه ................................................................................ 26

تاریخچه توچه به بزهکاری نوجوانان درجهان ...................................... 29

تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار درایران ............................. 33

عوامل محیطی جرم ................................................................. 34

شهر نشینی وجرم .................................................................... 34

حاشیه نشینی وجرم .................................................................. 36

مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهر ها............................................ 38

فقر وبیکاری .......................................................................... 39

جمعیت وجرم ........................................................................ 41

نقش خانواده در ساخت اجتماعی ................................................... 42

بزهکاران جوان – بزهکاران نوجوانان واطفال ..................................... 47

تقسیم بندی بزهکاران ................................................................ 50

تشریح مشکل ......................................................................... 52

جمله سوالی مشکل .................................................................. 52

تشریح عوامل سازنده مشکل ........................................................ 54

انگیزه ها  و عوامل درونی ........................................................... 54

انگیزه ها وعوامل برونی ............................................................. 57

مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی ................................................. 58

مشکلات ناشی از عوامل اجتماعی ................................................... 68

مشکلات ناشی از عوامل اقتصادی ................................................... 72

طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال ونوجوانان ..................................... 73

استراتژی پیشگیری از بزهکاری ..................................................... 81

فصل چهارم :

جمع بندی ونتیجه گیری ............................................................. 87

پیشنهادات پژوهش ................................................................... 88

نتایج حاصل ازپژوهش ............................................................... 91

فصل پنجم :

فهرست منابع ......................................................................... 92

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روشهای تحقیق و تئوری حسابداری مجموعه دوازدهم مقالات مدیریت مالی ، سود مقاله بررسی سیستم ماجان مقاله مسجد امام اصفهان پایان نامه تعریف دین-دیدگاه درونی و بیرونی دین