👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور

پایان نامه برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور

پایان نامه برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور

درقالب ورد قابل ویرایش

مقدمه

سیل یکی از بلایای طبیعی است که در طول تاریخ بشر همواره خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورده است و انسان همواره در فکر مبارزه وکنترل این پدیده بوده است . میانگین خسارات سالیانه سیل درکشورهای صنعتی و در حال توسعه رو به افزایش است . بررسی های بعمل آمده نشان می دهدکه آمار تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سیل طی سالهای ١٩٢۵ تا١٩٩٠ اگر چه در مقاطع زمانی یکساله از جهات کمی وکیفی با نوسان مواجه بوده است ولی مجموعًا روندکلی آن رو به   افزایش است (علیزاده ، ١٣٨٢).

 دورسنجی از جمله علوم و فنون نسبتا جدیدی است که در سالهای اخیر به سبب پیشرفت کامپیوتر و تکنولوژی ماهواره ای و انواع سنجنده ها به سرعت رشدکرده و توسعه یافته است .

دورسنجی را می توان علم و فن شناسایی و اندازگیری ویژگیهای طیفی اشیا و پدیده های مربوط به زمین ، هوا و دریا از فاصله ای نسبتا دور و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده بدانیم . در دورسنجی بازتاب امواج الکترو مغناطیسی ، پس از برخورد با پدیده های مختلف زمین ، به وسیله سنجنده هایی که بر روی سکوهای مختلف تعبیه شده اند ثبت شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بکارگیری تکنیک  دور سنجی در مطالعات سیلاب حوضه ها , نسبت به روش های سنتی و متداول دارای سرعت بیشتر و دقت زیادی می باشد بنابراین به عنوان تکنیک های کارآمد مدنظر قرار می گیرد. مهمترین هدف در اینجا برآورد میزان سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای و سپس مقایسه نتایج بدست آمده با اطلاعات سیلاب رودخانه برای یک منطقه می باشد.

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                         شماره صفحه  

چکیده  ...................................................................................................... ١

مقدمه  .......................................................................................................٢

فصل اول :کلیات  ........................................................................................٣

١-١- سیلاب  ..............................................................................................۴

١-٢- روش های برآورد سیلاب  ......................................................................۶

١-٣- اهداف و ضرورت انجام تحقیق .................................................................٧

١-۴- روش انجام تحقیق .................................................................................٨

فصل دوم  : پیشینه تحقیقات ............................................................................٩

٢-١- مطالعات خارجی  ................................................................................١٠

٢-٢- مطالعات داخلی  ..................................................................................١٩

فصل سوم : عرصه تحقیق وروش انجام کار......................................................٢٠

٣-١- موقعیت جغرافیایی  .............................................................................٢١

٣-١-١- رودخانه قره سو  .............................................................................٢١

٣-١-٢- رودخانه بالخلوچای  .........................................................................٢٢

٣-٢- تعریف سنجش از دور  .........................................................................٢۴

٣-٣- تاریخچه سنجش از دور  .......................................................................٢۵

٣-۴-کاربردهای مهم سنجش از دور  ..............................................................٢۵

٣-۵- مهمترین قابلیت های سنجش از دور  ........................................................٢٨

٣-۶-عوامل خطا در روشهای دورسنجی و GIS ................................................٢٨

٣-۶-١-کیفیت داده ها...................................................................................٢٩

٣-٧ سنجش از دور وخاک .............................................................................٣٠

٣-٧-١- محدویت ها و مشکلات تهیه نقشه خاک .....................................................٣٠

٣-٧-٢- رنگ خاک .......................................................................................٣٠

٣-٧-٣- روش های تعیین رنگ خاک ..................................................................٣١

٣-٨- پوشش گیاهی .....................................................................................٣۴

٣-٩-طبقه بندی اطلاعات ماهواره ای ..............................................................٣۴

٣-٩-١-طبقه بندی تصاویر ............................................................................٣۵

٣-١٠-طرزکار ماهواره ها  .........................................................................٣۵

 ٣-١١- انواع سکوها  ..................................................................................٣۶

 ٣-١٢- مدارحرکت ماهواره  ........................................................................٣٧

٣-١٢-١ مدارزمین ساکن ..............................................................................٣٩

٣-١٢-٢-مدارکم ارتفاع ................................................................................۴٠

٣-١٢-٣-مدارهای غیرعادی .......................................................................۴٠

٣-١٢-۴-مدارزمین ساکن انتقالی ..................................................................۴١

٣-١٣- قدرت تفکیک سنجنده ها  ....................................................................۴١

٣-١٣-١- قدرت تفکیک مکانی  ......................................................................۴١

٣-١٣-٢- قدرت تفکیک طیفی  .......................................................................۴٢

٣-١٣-٣- قدرت تفکیک رادیومتریک  .............................................................۴٣

٣-١٣-۴- قدرت تفکیک زمانی  ......................................................................۴٣

٣-١۴- انواع سنجنده ها..................................................................................۴۴

٣-١۴-١- دوربین ها وعکس های هوایی .........................................................۴۴

٣-١۴-٢- اسکنرهای چندطیفی  .....................................................................۴۴

٣-١۴-٣- تصویر بردارحرارتی  ...................................................................۴۶

٣-١۵- انواع ماهواره ها  ..............................................................................۴۶

٣-١۵-١- ماهواره های هواشناسی  .................................................................۴۶

٣-١۵-١- ١- ماهواره هواشناسی نوآ  ...............................................................۴۶

٣-١۵-٢- ماهواره های منابع طبیعی  ...............................................................۴٧

٣-١۵-٢-١- ماهواره لندست  .........................................................................۴٧

٣-١۵-٢-١-١- ویژگی سنجنده های تعبیه شده روی لندست ۵...................................۴٨

٣-١۵-٢-٢- ماهواره اسپات  .........................................................................۴٩

٣-١۵-٢-٣- ماهواره سنجش از دور هندوستان  ..................................................۵٠

٣-١۵-٣- ماهواره منابع آبی  .........................................................................۵١

٣-١۵-۴- ماهواره با قدرت تفکیک مکانی بالا  ...................................................۵١

٣-١۶- داده ها و روش ها  ............................................................................۵١

٣-١۶-١- تصاویر ماهواره لندست  .................................................................۵١

٣-١۶-٢- داده های ایستگاه هیدرومتری  ...........................................................۵٢

٣-١۶-٣- روش های دورسنجی  .....................................................................۵۴

٣-١۶-۴- روش های GIS  ...........................................................................۵۵

٣-١۶-۵- انواع داده ها در GIS......................................................................۵٧

٣-١۶-۶- روش کار نرم افزار ARC GIS ......................................................۵٩

٣-١٧- روش انجام کار  ...............................................................................۶٨

فصل چهارم : نتایج ......................................................................................٧٠

۴-١- مدل شماره منحنی  ..............................................................................٧١

۴-٢- تعیین عدد منحنی ..................................................................................٧١

۴-٣- رواناب سطحی ....................................................................................٧٣

۴-۴- نتایج مقادیر دیجیتال تصاویر ماهواره لندست ...............................................٧۴

۴-۵-شناسایی جنس زمین .............................................................................٧٨

۴-۶-تجزیه و تحلیل نتایج ..............................................................................٨٢

۴-۶-١-تعیین داده های خیلی بزرگ وخیلی کوچک ............................................٩۶

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات .................................................................١١۶

۵-١- نتیجه گیری ......................................................................................١١٧

۵-٢- روابط توسعه یافته در این تحقیق برای برآورد سیلاب ..................................١١٨

۵-٣- پیشنهادات  ........................................................................................١٢١

فهرست منابع  ...........................................................................................١٢٢

فهرست منابع فارسی  .................................................................................١٢٣

فهرست منابع لاتین  ...................................................................................١٢۴

چکیده انگلیسی  ........................................................................................١٢۶

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه یک مدل تصمیم¬گیری یکپارچه برای مسائل تصمیم¬گیری چند معیاره (MADM) در برنامه-ریزی روند تولید افزوده مبانی نظری ابعاد هیجان طرح توجیهی وکارآفرینی تولید قند در کارخانه قند چناران کسب درآمد از گوگل ادسنس Google Adsense پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه