👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش علل فرار دختران نوجوان بین سنین 15 تا18 سال از خانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش علل فرار دختران نوجوان بین سنین 15 تا18 سال از خانه

پژوهش علل فرار دختران نوجوان بین سنین 15 تا18 سال از خانه

پژوهش علل فرار دختران نوجوان بین سنین 15 تا18 سال از خانه

مقدمه

انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یكی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است كه امروز به عنوان یك بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می‌نماید.

اگر كودكان و نوجوان كه آینده سازان كشور هستند، در مسیر انحراف و بزهكاری قرار گیرند، به زودی جامعه خود را به ورطه فساد و تباهی می كشانند. بدون تردید جامعه‌ای قادر است در جهت ترقی گام بردارد كه بتواند كودكان و نسل جوان خود را از بیراهه به راه راست و در جهت سازندگی هدایت نماید.

مسئولیت جامعه در مورد كودكان و نوجوانان فراری از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است. براساس اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداری افراد از آسیبهای اجتماعی و مفاسد، و رعایت اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. مطالعه در زمینه آسیب های اجتماعی به عنوان ضروری ترین اقدام محسوب می شود. بنابراین از اینگونه تحقیقات كه علل فرار دختران از منزل را شناسایی می‌كند اقدام اساسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث و بروزمشكلات روانی می باشد.

هرگاه والدین، مربیان و مسئولین امور با عوامل بوجود آورنده مشكل آشنا باشند راحت تر می توانند نسبت به پیشگیری از بروز حوادث اقدام نمایند. داشتن اطلاعات پایه و اساسی پیرامون مشكل برای تصمیم گیری در مورد استفاده از روش های پیشگیری و درمان، بسیار ضروری می باشد و با انجام پژوهش های مختلف پیرامون مشكل فرار دختران از خانه حقایقی روشن می گردد كه براساس آن می توان در این رابطه اقدام اساسی بعمل آورد.

بیان مسأله

در مطالعات علمی، میزان كجرفتاری ها و آسیب های اجتماعی با شاخص های متعددی مثل، شاخص های فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی مقایسه شده است و به این نتیجه رسیده اند كه آسیب های اجتماعی باستثناء خودكشی تنها با بحران های اقتصادی رابطه نداشته و جریان زندگی ماشینی و بهزیستی و تعارض هنجارها در پیدایش كج رفتاری ها و بیماری های اجتماعی تاثیر بیشتری داشته است.

مسائل اجتماعی مثل بیكاری، تراكم جمعیت، محل زندگی نامناست، عدم مراقبت های بهداشتی مشكلات آموزشی، بزهكاری جوانان، اختلافات روانی، تعارضات اخلاقی، هزینه جنگ ها وتخریب آنها هر یك زمینه مساعدی برای ناسازگاری های اجتماعی است.

در عصر جدید، با پیشرفت تكنولوژی توجه به ارزش های مادی و بی توجهی نسبت به امور معنوی، اخلاقی، اعتقادی و اختلاف بین دو نسل (والدین و فرزندان) بیشتر می شود. در نتیجه تعاملات و روابط انسانی در خانواده و سپس در جامعه، خدشه وارد می‌شود. پرورش محیط نامساعد، به بیكاری و ولگردی افراد كمك می‌كند و ولگردی نیز به نوبه خود به ازدیاد ارتكاب جرایم منجر می شود.

دوران نوجوانی، دوره بحرانی است كه فرد باغلیان احساسات و تغییر حالت های آنی روبروست، معمولا دارای خلقی سركش است در زمینه تغییر عقاید و ایدئولوژی كنجكاوی به خرج می دهد و انتظاراتش از زندگی بیشتر می شود. نوجوان معمولا بدنبال استقلال فكری است و سعی می‌كند خود را با معیارهای جدید و دلخواهش هماهنگ سازد و به همین خاطر با اولیاء مدرسه و والدین خودش، اختلاف عقیده پیدا می‌كند.

فصل سوم (روش تحقیق)

با توجه به موضوع پژوهشی یعنی «علل فرار دختران از خانه» و نیز با توجه به مفروضات در این فصل به شرح  و بررسی روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری (پرسشنامه محقق ساخته)، پایایی و اعتبار پرسشنامه و نحوه اجرای آزمون ها و روش تجزیه و تحلیل آماری پرداخته می شود.

طرح تحقیق:

پژوهش حاضر از نظر هدف یك تحقیق كاربردی است و از نظر كنترل متغیرها یك پژوهش علمی- مقایسه ای است كه علل احتمال فرار دختران ازخانه را مورد مطالعه قرار می دهد.

طرح تحقیق پژوهش حاضر، طرح مقایسه‌ی گروه های ایستا می باشد.

نمودار طرح به شكل زیر است:

Y

b

Y

 

 

 

 

 

جامعه‌ی آماری:

جامعه‌ی آماری مورد مطالعه این تحقیق، دختران 15 تا 18 سال شهرستان كرج می باشند كه از بین این جمعیت به طور تصادفی 60 نفر دختران عادی كه اقدام به فرار از خانه نداشته اند، به عنوان گروه كنترل و 60 نفر از دختران كه اقدام به فرار داشته اند به عنوان گروه با مطالعه در نظر گرفته شد.

روش آماری:

در این پژوهش از آمار توصیفی به شكل جداول فراوانی و درصد و نمودارها و نیز آمار استنباطی استفاده شده است. از آنجا كه مقیاس اندازه گیری متغیرهای مستقل در این پژوهش اسمی می باشد لذا برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی دو دو متغیره استفاده شده است.

ابزار تحقیق:

جهت اطلاع یابی و سنجش متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه مذكور دارای 24 سوال می باشد كه از 8 بخش تشكیل شده است. بخش 1- عبارت است از مشخصات شخصی فرد. بخش 2 مشخصات پدر، بخش 3 مشخصات مادر، بخش 4 سوالاتی در زمینه وضعیت خانواده از نظر اقتصادی و تعداد افراد و وضعیت فرهنگی می باشد. بخش 5 وضعیت عاطفی خانواده و بخش 6 وضعیت تحصیلی فرد و چگونگی ارتباط وی با مدرسه و سپس سوالاتی درباره چگونگی اقدام به فرار و در خاتمه ارتباط فرد با جنس مخالف سنجیده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی مفاهیم (فصل اول کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش) مقاله نقد و تحلیل روان شناختانه راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی پاورپوینت تیپولوژی مسکن مقاله آفرینش پایان نامه تاثیر گردشگری بر توسعه کارآفرینی در روستاهای مشگین شهر