👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی

پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه مالی  صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

 تاریخچه فعالیت..................................................................................................... 1

فعالیت  اصلی شرکت............................................................................................ 3

 وضعیت  اشتغال................................................................................................... 4

 توضیح  ساختار  سازمانی  شرکت.................................................................. 4

 سرپرست  حسابداری  صنعتی.......................................................................... 7

برگ فروش  کالا  یا صورتحساب  فروش  یا فا کتور  فروش.................... 13

 سیستم انبارداری .............................................................................................. 15

 تعریف  انبار ....................................................................................................... 15

 وضع  طبیعی  انبارها......................................................................................... 16

 کاردکس نویسان  و پرسنل  دفتری  انبار .................................................... 20

 سایر کارکنان...................................................................................................... 20

رسید انبار ............................................................................................................ 21

 بر گ در خواست  خرید کالا............................................................................. 24

 

 

برگ رسید  انتقالی  بین  انبارها........................................................................ 26

کارت انبار............................................................................................................. 29

 سایر  اطلاعات  اضافی  و تکمیلی.................................................................... 34

تاریخچه  اطلاعات ............................................................................................... 37

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه          37

فعالیت اصلی شرکت  ......................................................................................... 38

 وضعیت اشتغال................................................................................................... 40 

  چارت سازمانی  قسمت مالی ........................................................................... 41

 فلوچارت  سیستم انبارداری ............................................................................ 42

 فلوچارت سیستم  فروش ................................................................................. 43

 ساختار انبارداری............................................................................................... 44

برگ در خواست  کالا از انبار ........................................................................... 45

 در خواست خرید  کالا........................................................................................ 46

برگ رسید  انتقالی  بین انبارها......................................................................... 47

 کارت انبار ........................................................................................................... 48

 

 فلو چارت سیستم  انبار .................................................................................... 49

 

مجتمع كشت و صنعت چین چین(سهامی عام (

تاریخچه فعالیت

كلیات

مجتمع كشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ 14/8/1353 به صورت شركت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 1296 در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

شركت در تاریخ 19/12/1358 در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذكور شناخته شده و تاریخ مذكور لغایت 20/12/1364 هیأت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانك صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ 11/6/1369 به شركت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

مركز اصلی و كارخانجات شركت واقع در مشهد كیلومتر 2 جاده فریمان می باشد .

تاریخچه پذیرش شركت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :

در شهریور ماه 1369 شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اینكه یكی از شرایط پذیرش در بورس فك رهن از داراییهای در وثیقه بانك صنعت و معدن بوده علیر غم آن از این وثایق توسط بانك مذكور فك رهن به عمل نیامده . در دیماه همین سال بانك صنعت و معدن 8/21 درصد از سهام خود را ( یعنی مازاد ر 51 درصد سهام بانك ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در دیماه سال 1370 بانك صنعت و معدن مجددا 51 درصد سهام باقیمانده خود را از طریق شعب بانك ملی ایران به ( قیمت 8000 ریال ) به عموم ارائه نمود . این مرحله از فروش سهام شركت مواجه با دوران پذیره نویسی ازدیاد سرمایه از یك میلیارد ریال ( یك میلیون سهم 1000 ریالی ) به دو و نیم میلیارد ریال ( دو و نیم میلیون هم 1000 ریالی ) بود . در این مرحله بخشی از سهام مورد فروش سهامی بودند كه هنوز پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/8/1370 در دوران پذیره نویسی بوده كه تحقق نیافته بود . نقایصی كه در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشت و ایرادات حقوقی كه از جانب اداره ثبت شركت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده  مروط به این ازدیاد سرمایه مطرح شده بود ،باعث گردید كه ثبت صورتجلسه مزبور حدود یكسال به طول انجامید و دوران انتقالی از مدریت منتخب بانك به مدیریت منتخب مالكین جدید و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت یكسال به طول انجامید .

در سال 1372 و با شروع به كار هیأت مدیره جدید مجددا سرمایه شركت از 5/2 میلیارد ریال به 5/3 میلیارد ریال افزایش یافت ، در سه ماهه سوم سال 1374 نیز مجمع محترم ا افزایش سرمایه به میزان 5/3 میلیارد ریال دیگر موافقت نموده كه در نتیجه در سال 1375 سرمایه شركت بالغ بر 7 میلیارد ریال گردید ، سپس در اسفند سال 1375 مجمع محترم مجددا با افزایش سرمایه به میزان 100% سرمایه موافقت نموده كه عملیات اجرایی و ثبت آن با توجه به مهلت تعیین شده در سال 1376 انجام شد و نهایتا در تاریخ 19/9/1376 سرمایه شركت به میزان 14 میلیرد ریال منقسم به 14 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت .

در سال 1379 مجمع محترم با افزایش سرمایه به میزان 100% طی مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به میزان 20% در سال 1380 انجام و سرمایه شركت به میزان 16800000000 ریال منقسم به 8/16 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت . همچنین بر اساس مصوبه مورخ 18/3/1381 هیأت مدیره و پیرو مصوبه سال 1379 مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه به میزان 3/33% نسبت به سرمایه فعلی ( 40% نسبت به سرمایه 14 میلیارد ریالی ) آغاز و با توجه به مهلت تیین شده در سال 1381 سرمایه شركت ا افزایش مبلغ 5600000000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران بالغ بر 22400000 ریال منقسم به 4/22 میلیون سهم 1000 ریالی گردید .

ج) ذیل

دو قسمت وجود دارد كه یكی برای محل امضا افراد مربوطه و دیگری برای توزیع رونوشت‌ها است.

كارت انبار

كارت انبار عبارت است از كارتی كه در آن فقط مشخصات و موجوده یك جنس یا كالا در انبار را به صورت مقداری بر مبنای رسیدهای انبار و یا حواله انبارهای صادرشده ثبت و نگهداری می‌كند. مقدار مانده هر كالا در هر مقطع از زمان مقادیر موجودی عینی و فیزیكی هر كالا در انبار را نشان می‌دهد و ملاك كنترل برای صحت و سقم مقادیر عینی موجودی‌های كالا با مقادیر ثبت شده در مدارك انبار می‌باشد.

كارت انبار از دو طرف به شرح زیر تشكیل شده است:

الف) سر (بالای) كارت

ـ شماره كارت: منظور شماره پیاپی صفحات كارت است كه برای هر یك از اقلام از عدد یك شروع می‌شود و بعد از استفاده از دو طرف كارت، كارت بعدی با شماره سه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ـ نام و مشخصات كالا: نام و مشخصات كالای مربوطه نوشته می‌شود.

ـ شماره كالا: منظور شماره‌ای است كه كالا تحت آن شماره در انبار نگهداری می‌شود.

ـ شماره فنی كالا: عموماً قطعات و لوازم یدكی و بعضی از كالاهای مصرفی دارای شماره و مشخصات فنی می‌باشند.

در بالای سمت چپ كارت انبار به ترتیب موارد زیر درج می‌گردد:

ـ نقطه سفارش مجدد: آن مقدار كالایی كه وقتی مقادیر موجودی به آن میزان می‌رسد باید سفارش مجدد داد در این قسمت نوشته می‌شود.

ـ حداقل موجودی: آن مقدار موجودی كالایی كه باید همیشه در انبار موجود باشد.

ـ حداكثر موجودی: آن مقدار موجودی است كه میزان موجودی در انبار نباید از آن حد تجاوز كند.

مجتمع كشت و صنعت چین چین(سهامی عام (

تاریخچه فعالیت

كلیات

مجتمع كشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ 14/8/1353 به صورت شركت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 1296 در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

شركت در تاریخ 19/12/1358 در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذكور شناخته شده و تاریخ مذكور لغایت 20/12/1364 هیأت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانك صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ 11/6/1369 به شركت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

مركز اصلی و كارخانجات شركت واقع در مشهد كیلومتر 2 جاده فریمان می باشد .

تاریخچه پذیرش شركت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :

در شهریور ماه 1369 شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اینكه یكی از شرایط پذیرش در بورس فك رهن از داراییهای در وثیقه بانك صنعت و معدن بوده علیر غم آن از این وثایق توسط بانك مذكور فك رهن به عمل نیامده . در دیماه همین سال بانك صنعت و معدن 8/21 درصد از سهام خود را ( یعنی مازاد ر 51 درصد سهام بانك ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در دیماه سال 1370 بانك صنعت و معدن مجددا 51 درصد سهام باقیمانده خود را از طریق شعب بانك ملی ایران به ( قیمت 8000 ریال ) به عموم ارائه نمود . این مرحله از فروش سهام شركت مواجه با دوران پذیره نویسی ازدیاد سرمایه از یك میلیارد ریال ( یك میلیون سهم 1000 ریالی ) به دو و نیم میلیارد ریال ( دو و نیم میلیون هم 1000 ریالی ) بود . در این مرحله بخشی از سهام مورد فروش سهامی بودند كه هنوز پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/8/1370 در دوران پذیره نویسی بوده كه تحقق نیافته بود . نقایصی كه در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشت و ایرادات حقوقی كه از جانب اداره ثبت شركت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده  مروط به این ازدیاد سرمایه مطرح شده بود ،باعث گردید كه ثبت صورتجلسه مزبور حدود یكسال به طول انجامید و دوران انتقالی از مدریت منتخب بانك به مدیریت منتخب مالكین جدید و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت یكسال به طول انجامید .

در سال 1372 و با شروع به كار هیأت مدیره جدید مجددا سرمایه شركت از 5/2 میلیارد ریال به 5/3 میلیارد ریال افزایش یافت ، در سه ماهه سوم سال 1374 نیز مجمع محترم ا افزایش سرمایه به میزان 5/3 میلیارد ریال دیگر موافقت نموده كه در نتیجه در سال 1375 سرمایه شركت بالغ بر 7 میلیارد ریال گردید ، سپس در اسفند سال 1375 مجمع محترم مجددا با افزایش سرمایه به میزان 100% سرمایه موافقت نموده كه عملیات اجرایی و ثبت آن با توجه به مهلت تعیین شده در سال 1376 انجام شد و نهایتا در تاریخ 19/9/1376 سرمایه شركت به میزان 14 میلیرد ریال منقسم به 14 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت .

در سال 1379 مجمع محترم با افزایش سرمایه به میزان 100% طی مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به میزان 20% در سال 1380 انجام و سرمایه شركت به میزان 16800000000 ریال منقسم به 8/16 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت . همچنین بر اساس مصوبه مورخ 18/3/1381 هیأت مدیره و پیرو مصوبه سال 1379 مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه به میزان 3/33% نسبت به سرمایه فعلی ( 40% نسبت به سرمایه 14 میلیارد ریالی ) آغاز و با توجه به مهلت تیین شده در سال 1381 سرمایه شركت ا افزایش مبلغ 5600000000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران بالغ بر 22400000 ریال منقسم به 4/22 میلیون سهم 1000 ریالی گردید .

ج) ذیل

دو قسمت وجود دارد كه یكی برای محل امضا افراد مربوطه و دیگری برای توزیع رونوشت‌ها است.

كارت انبار

كارت انبار عبارت است از كارتی كه در آن فقط مشخصات و موجوده یك جنس یا كالا در انبار را به صورت مقداری بر مبنای رسیدهای انبار و یا حواله انبارهای صادرشده ثبت و نگهداری می‌كند. مقدار مانده هر كالا در هر مقطع از زمان مقادیر موجودی عینی و فیزیكی هر كالا در انبار را نشان می‌دهد و ملاك كنترل برای صحت و سقم مقادیر عینی موجودی‌های كالا با مقادیر ثبت شده در مدارك انبار می‌باشد.

كارت انبار از دو طرف به شرح زیر تشكیل شده است:

الف) سر (بالای) كارت

ـ شماره كارت: منظور شماره پیاپی صفحات كارت است كه برای هر یك از اقلام از عدد یك شروع می‌شود و بعد از استفاده از دو طرف كارت، كارت بعدی با شماره سه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ـ نام و مشخصات كالا: نام و مشخصات كالای مربوطه نوشته می‌شود.

ـ شماره كالا: منظور شماره‌ای است كه كالا تحت آن شماره در انبار نگهداری می‌شود.

ـ شماره فنی كالا: عموماً قطعات و لوازم یدكی و بعضی از كالاهای مصرفی دارای شماره و مشخصات فنی می‌باشند.

در بالای سمت چپ كارت انبار به ترتیب موارد زیر درج می‌گردد:

ـ نقطه سفارش مجدد: آن مقدار كالایی كه وقتی مقادیر موجودی به آن میزان می‌رسد باید سفارش مجدد داد در این قسمت نوشته می‌شود.

ـ حداقل موجودی: آن مقدار موجودی كالایی كه باید همیشه در انبار موجود باشد.

ـ حداكثر موجودی: آن مقدار موجودی است كه میزان موجودی در انبار نباید از آن حد تجاوز كند.

 

مجتمع كشت و صنعت چین چین(سهامی عام (

 

تاریخچه فعالیت

كلیات

مجتمع كشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ 14/8/1353 به صورت شركت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 1296 در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

شركت در تاریخ 19/12/1358 در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذكور شناخته شده و تاریخ مذكور لغایت 20/12/1364 هیأت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانك صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ 11/6/1369 به شركت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

مركز اصلی و كارخانجات شركت واقع در مشهد كیلومتر 2 جاده فریمان می باشد .

تاریخچه پذیرش شركت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :

در شهریور ماه 1369 شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اینكه یكی از شرایط پذیرش در بورس فك رهن از داراییهای در وثیقه بانك صنعت و معدن بوده علیر غم آن از این وثایق توسط بانك مذكور فك رهن به عمل نیامده . در دیماه همین سال بانك صنعت و معدن 8/21 درصد از سهام خود را ( یعنی مازاد ر 51 درصد سهام بانك ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در دیماه سال 1370 بانك صنعت و معدن مجددا 51 درصد سهام باقیمانده خود را از طریق شعب بانك ملی ایران به ( قیمت 8000 ریال ) به عموم ارائه نمود . این مرحله از فروش سهام شركت مواجه با دوران پذیره نویسی ازدیاد سرمایه از یك میلیارد ریال ( یك میلیون سهم 1000 ریالی ) به دو و نیم میلیارد ریال ( دو و نیم میلیون هم 1000 ریالی ) بود . در این مرحله بخشی از سهام مورد فروش سهامی بودند كه هنوز پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/8/1370 در دوران پذیره نویسی بوده كه تحقق نیافته بود . نقایصی كه در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشت و ایرادات حقوقی كه از جانب اداره ثبت شركت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده  مروط به این ازدیاد سرمایه مطرح شده بود ،باعث گردید كه ثبت صورتجلسه مزبور حدود یكسال به طول انجامید و دوران انتقالی از مدریت منتخب بانك به مدیریت منتخب مالكین جدید و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت یكسال به طول انجامید .

در سال 1372 و با شروع به كار هیأت مدیره جدید مجددا سرمایه شركت از 5/2 میلیارد ریال به 5/3 میلیارد ریال افزایش یافت ، در سه ماهه سوم سال 1374 نیز مجمع محترم ا افزایش سرمایه به میزان 5/3 میلیارد ریال دیگر موافقت نموده كه در نتیجه در سال 1375 سرمایه شركت بالغ بر 7 میلیارد ریال گردید ، سپس در اسفند سال 1375 مجمع محترم مجددا با افزایش سرمایه به میزان 100% سرمایه موافقت نموده كه عملیات اجرایی و ثبت آن با توجه به مهلت تعیین شده در سال 1376 انجام شد و نهایتا در تاریخ 19/9/1376 سرمایه شركت به میزان 14 میلیرد ریال منقسم به 14 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت .

در سال 1379 مجمع محترم با افزایش سرمایه به میزان 100% طی مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به میزان 20% در سال 1380 انجام و سرمایه شركت به میزان 16800000000 ریال منقسم به 8/16 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت . همچنین بر اساس مصوبه مورخ 18/3/1381 هیأت مدیره و پیرو مصوبه سال 1379 مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه به میزان 3/33% نسبت به سرمایه فعلی ( 40% نسبت به سرمایه 14 میلیارد ریالی ) آغاز و با توجه به مهلت تیین شده در سال 1381 سرمایه شركت ا افزایش مبلغ 5600000000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران بالغ بر 22400000 ریال منقسم به 4/22 میلیون سهم 1000 ریالی گردید .

ج) ذیل

دو قسمت وجود دارد كه یكی برای محل امضا افراد مربوطه و دیگری برای توزیع رونوشت‌ها است.

كارت انبار

كارت انبار عبارت است از كارتی كه در آن فقط مشخصات و موجوده یك جنس یا كالا در انبار را به صورت مقداری بر مبنای رسیدهای انبار و یا حواله انبارهای صادرشده ثبت و نگهداری می‌كند. مقدار مانده هر كالا در هر مقطع از زمان مقادیر موجودی عینی و فیزیكی هر كالا در انبار را نشان می‌دهد و ملاك كنترل برای صحت و سقم مقادیر عینی موجودی‌های كالا با مقادیر ثبت شده در مدارك انبار می‌باشد.

كارت انبار از دو طرف به شرح زیر تشكیل شده است:

الف) سر (بالای) كارت

ـ شماره كارت: منظور شماره پیاپی صفحات كارت است كه برای هر یك از اقلام از عدد یك شروع می‌شود و بعد از استفاده از دو طرف كارت، كارت بعدی با شماره سه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ـ نام و مشخصات كالا: نام و مشخصات كالای مربوطه نوشته می‌شود.

ـ شماره كالا: منظور شماره‌ای است كه كالا تحت آن شماره در انبار نگهداری می‌شود.

ـ شماره فنی كالا: عموماً قطعات و لوازم یدكی و بعضی از كالاهای مصرفی دارای شماره و مشخصات فنی می‌باشند.

در بالای سمت چپ كارت انبار به ترتیب موارد زیر درج می‌گردد:

ـ نقطه سفارش مجدد: آن مقدار كالایی كه وقتی مقادیر موجودی به آن میزان می‌رسد باید سفارش مجدد داد در این قسمت نوشته می‌شود.

ـ حداقل موجودی: آن مقدار موجودی كالایی كه باید همیشه در انبار موجود باشد.

ـ حداكثر موجودی: آن مقدار موجودی است كه میزان موجودی در انبار نباید از آن حد تجاوز كند.

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سبک معماری مدرسه باهاوس گزارش کارآموزی شركت صنایع چدن پارس پروژه حل دستگاه معادلات دیفرانسیل کسری جزئی با عملگرهای نمائی کسری دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی؛ بستر تحول پروژه درس برنامه نویسی در مورد شبکه