👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر

مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر در 71 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر در 71 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسئله .............................................................................................. 2

فصل دوم: ادبیات تحقیق

قسمت اول- گردشگری

مقدمه .................................................................................................................... 6

تعاریف گردشگری................................................................................................ 7

تعریف گردشگر..................................................................................................... 9

اركان صنعت گردشگری....................................................................................... 9

نقش زیرساخت‌ها در توسعه صنعت گردشگری ................................................. 10

موانع توسعه گردشگری ایران از نقطه نظرات مختلف......................................... 11

استان بوشهر و تقسیمات سیاسی آن .................................................................. 14

جغرافیای طبیعی استان بوشهر............................................................................. 18

جاذبه‌های گردشگری استان بوشهر..................................................................... 22

قسمت دوم- حمل و نقل

مقدمه .................................................................................................................... 30

حمل و نقل چیست؟ .............................................................................................. 31

ارتباط حمل و نقل و گردشگری............................................................................ 33

مدل مستقیم حمل و نقل......................................................................................... 34

عوامل موثر در توسعه حمل و نقل....................................................................... 36

اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل .................................................................. 37

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه..................................................................................................................... 40

فرضیه‌های تحقیق.................................................................................................. 40

اهداف تحقیق.......................................................................................................... 41

روش تحقیق........................................................................................................... 41

خلاصه مراحل انجام تحقیق.................................................................................. 42

جامعه آماری......................................................................................................... 43

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

مقدمه..................................................................................................................... 51

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات............................................................................... 52

الف- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه مسافران.................................. 52

ب- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه كارشناسان................................ 55

پیشنهادات به مسئولین.......................................................................................... 56

پیوست‌ها

الف- منابع و مآخذ ............................................................................................... 60

ب- پرسش نامه‌ها................................................................................................. 62

اهمیت و ضرورت تحقیق

توسعه گردشگری استان بوشهر می‌تواند عاملی برای رشد و توسعه استان ذكر شود كه به اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی آن می‌توان اشاره كرد. وجود سواحل زیبا و هوای مطبوع این خطه از سرزمین مادر فصول سرد می‌تواند برای هر گردشگری، چه داخلی و چه خارجی جذاب باشد. اما استان بوشهر با داشتن این امتیاز كمتر از این توان بالقوه سود برده است. پس قطعاً‌ موانعی وجود دارد كه یكی از این موانع وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی استان و شبكه راههای آن می‌باشد.

هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق پاسخگویی به این سوال است كه آیا وضعیت موجود سیستم حمل و نقل زمینی یكی از موانع توسعه و رونق گردشگری به شمار می‌آید؟

فرضیه‌های تحقیق

-         فرضیه اصلی: وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

-         فرضیه فرعی (1): وصل نبودن استان بوشهر به شبكه راه‌آهن یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

-    فرضیه فرعی (2): وضعیت نامناسب شبكه‌راه‌های برون شهری استان یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

-    فرضیه فرعی (3): وضعیت نامناسب تأسیسات و خدمات جانبی راه‌های برون شهری استان یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و از نوع پیمایشی است.

روش جمع آوری اطلاعات

روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه، مصاحبه و منابع كتابخانه‌ای می‌باشد.

قلمرو تحقیق

قلمرو مكانی این تحقیق محدوده جغرافیایی استان بوشهر است و مسافران و كارشناسان سازمان میراث فرهنگی، قلمرو زمانی فروردین 85 می‌باشد.

جامعه و نمونه آماری

-         مسافران

-         كارشناسان

نتایج مورد انتظار تحقیق

توسعه حمل و نقل زمینی می‌تواند نقش مهمی را در توسعه گردشگری ایفا كند و برای دسترسی به هر مكان و جاذبه ای سیستم حمل و نقل به عنوان یك زیر ساخت مطرح و مهم است.

مقدمه

یكی از زمینه‌های حركت از اقتصاد متكی به نفت، به اقتصاد غیر نفتی، تغییر ساختار اقتصادی كشور است و برای چنین تغییری نگرشی یكپارچه در ابعاد یكپارچه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی ضروری به نظر می‌رسد. یكی از عرصه‌های تنوع، تنوع بخشی اقتصادی كشور با توجه به تنوع محیطی و مزیت‌های نسبی موجود، گردشگری است.

گردشگری امروزه در اغلب كشورها به ویژه كشورهای جهان سوم كلید اقتصاد بشمار می‌رود، تا جایی كه در این كشورها گردشگری بیش از سایر برنامه‌های توسعه در اولویت قرار گرفته است. تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشكلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها و بویژه شهرهای بزرگ، افزایش بهره‌ وری نیروی انسانی، اشتغال‌زایی، تكامل فرهنگ‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه‌هایی است كه جهان سوم با آن روبرو است و هر یك از كشورها در هر سطحی از توسعه تلاش می‌كنند تا پاسخی مناسب به دغدغه‌های مذكور بدهند.

در بین كشورهایی كه به تنوع بخشی اقتصاد روی آورده‌اند و می‌خواهند خود را از اقتصاد تك پایه‌ای برهانند، در جستجوی شناخت مزیت‌ها یا خلق آنها هستند. یكی از این مزیت‌ها، گردشگری است كه اغلب كشورها به ویژه كشورهایی كه به لحاظ موقعیت مكانی از این مزیت برخوردارند. در برنامه‌های ملی خود آنرا گنجانده‌اند با از این طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را تكامل بخشند.

مسافرت و صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین و مهمترین صنعت در دنیای امروز به حساب می‌آید. بسیاری از كشورهای این صنعت پویا را به عنوان منبع درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود می‌دانند. بویژه كشورهای در حال توسعه، به توسعه گردشگری اهمیت بیشتری می‌دهند. (وای؛ 1377؛ ص 27)

توسعه گردشگری در هر پایه و برنامه‌ای كه در مورد توسعه باشد، عامل كلیدی بشمار می‌رود توسعه كشاورزی، صنعت و گردشگری از راه‌های مختلف ایجاد كسب و كار هستند و احتمالاً، توسعه گردشگری ساده‌ترین روش برای كسب وكار و در آمد در مقایسه با دو روش دیگر است. در كشور ما صنعت گردشگری از پتانسیل بالایی برخوردار است و اگر توجه خاصی به آن شود می‌تواند درآمد زیادی را عاید كشور كند.

تعریف گردشگری

امروزه گردشگری به عنوان یكی از پدیده‌های مهم زندگی اجتماعی بشر، از دیدگاه علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی، جغرافیا و مدیریت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر همین اساس تاكنون تعاریف متعددی از گردشگری به توجه به دیدگاه موضوعی هر یك از رشته‌ها، صورت گرفته است.

گردشگری از دیدگاه جامعه شناسی عبارت است از: مجموعه روابطی كه شخص گردشگر در محل اقامت موقت خود در مقصد، با انسان های ساكن در آن محل بوجود می‌آورد. در این تعریف صرفاً به روابط گردشگر و كلاً روابط انسانی توجه شده است در حالی كه جغرافی‌دانان در تعریف خود از گردشگری، عمدتاً بر رابطه گردشگران با مقصد و اقلیم متمركز می‌شوند. (كاظمی؛ 1381؛ ص 31)

در فرهنگ لغت گردشگری عبارت است از: مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری كه در آن مسافر به مقصدی رفته و سپس به محل سكونت خود بر‌می‌گردد. در تعریف دیگری، گردشگری به سفر موقتی و كوتاه اطلاق شده كه ضمن آن گردشگر به منطقه‌ای خارج از محل سكونت و كار خود به منظور سیر و سیاحت سفر می‌كند.

نكات مهمی كه در كلیه‌ی تعاریف مشاهده می‌شود، جدا شدن فرد از محل كار و اقامت دائم خود، كوتاه و موقتی بودن سفر و انجام فعالیت‌هایی مانند بازدید، سرگرمی و تفریح در مدت سفر می‌باشد.

مقدمه

با توجه به اینكه استان بوشهر از شبكه ریلی كشور جداست پس در سیستم حمل و نقل زمینی خود متكی به سیستم حمل و نقل جاده ای است كه با توجه به حجم ترافیك درون شهری ظرفیت آن همواره محدود است. در این تحقیق بعد از مشاهدات شخصی و تجربه‌های شخصی محققین در بررسی نقش سیستم حمل و نقل زمینی به تجربه ثابت شده كه راه های زمینی چه ورودی به استان و چه راه‌های درون استان همواره از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و برای هر مسافری این قضیه آشكار به اثبات رسیده است. در این تحقیق پرسش‌نامه در طول ایام نوروز 85 به مسافران داده شده و نیز مصاحبه و گزارش‌های شخصی نیز در نتیجه‌گیری نهایی لحاظ شده است. بیش از 60% درصد مسافران به استان‌ از راه‌های پرپیچ و خم ورودی به استان اظهار شكایت و گله‌مندی كرده‌اند و از خطراتی كه آنها را از رسیدن به مقصد (بوشهر) تهدید كرده بود سخن گفته‌اند و علاوه بر پر كردن پرسش‌نامه، در بیانات خود نیز اظهار می‌داشتند به غیر از جاده‌های غیراستاندارد، كمبود امكانات رفاهی بین جاده ای در بین راه نیز عاملی دیگر در سختی سفر است.

با توجه به هوای معتدل و مرطوب استان بوشهر در فصل زمستان تقاضای سفر به این منطقه از كشور زیاد می‌شود كه امكانات حاضر چه در زمینه زیرساختار و امكانات زیربنایی و چه در روساختار‌ها و روبناها هر گردشگری را به زحمت می‌اندازد. همه ساله در ایام نوروز خیل عظیمی از دوستداران ساحل و خلیج فارس به این ناحیه از كشورمان

می‌آیند و توقعاتی به جا و در خور رسیدگی دارند كه اجرای آنرا برای هر مسئولی در ارگان‌ها و دستگاه‌ها مربوط واجب می‌سازد تا با تلاش وافر و بكارگیری همه امكانات لازم استعداد بالقوه در همه زمینه‌ها و سایب‌ها به فعالیتی در خور استان برساند و جایگاه حقیقی استان را در توسعه گردشگری كشور به منصة ظهور برسانند. چرا كه توسعه گردشگری استان منجر به توسعه در زمینه‌های دیگر مثل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود و راه برای ورود گردشگران خارجی هموار سازد تا اعتلای استان و به طبع آن منطقه و كشور و رشد و شكوفایی را به ارمغان آورد.

بی شك برای رسیدن به این مهم لازم است برای توسعه و رشد گردشگری استان همه امكانات را بسیج كنیم.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

الف- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه مسافران

فرضیه اصلی: وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر، یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

فرضیه فرعی (1) - وصل نبودن استان بوشهر به شبكه سراسری راه‌آهن یكی از موانع توسعه گردشگری استان است. با توجه به بررسی پرسش‌نامه‌ها در این قسمت بیش از 60% از مسافران گزینه زیاد را راجع به ترجیح سفر با قطار انتخاب كردند و 70% از مسافران گفتند كه اگر استان بوشهر به شبكه راه‌آهن وصل بود. جهت سفر به این استان از راه‌آهن استفاده می‌كردند. نتیجه حاصله دور از انتظار نبود چرا كه استفاده از قطار به دلایل و مزیت‌هایی چون ارزان بودن، راحت بودن و خدمات دیگر علاقمندان زیادی دارد و بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند بیشتر با قطار سفر می‌كنند.

فرضیه فرعی (2)- وضعیت نامناسب شبكه راه‌های برون شهری استان بوشهر یكی از موانع توسعه گردشگری استان است. این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفت چرا كه تحلیل داده‌ها نشان داد كه وضعیت موجود جاده‌های برون شهری استان بوشهر به تمایل مسافران جهت سفر مجدد، تاثیر منفی گذاشته است.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی پایان نامه بررسی اثر ملاتونین در زخم معد ه ناشی از اتانول در موش صحرایی كلستاتیك پروژه محاسبه گرمایش در ساختمان کودکان لب شکری پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی