👈 فروشگاه فایل 👉

انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN

ارتباط با ما

... دانلود ...

انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN

انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN

انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN

NEPLAN بصورت یک نرم افزار بسیار کاربر پسند طراحی شده است و ورود اطلاعات در قسمت های برق، گاز و شبکه های آب به راحتی می تواند انجام گیرد. تمام گزینه های موجود در منوها و ماژول های محاسباتی در فصلهای آینده بطور کامل توضیح داده خواهد شد.

این فصل برای یادگیری سریع و آسان قابلیتهای عمومی neplan در نظر گرفته شده است و به عنوان اولین گام در یادگیری نرم افزار تلقی می شود. برای به دست آوردن جزئیات راجع به مدل المانها و داده های ورودی برای انجام محاسبات باید به فصول مربوطه که در ادامه آمده است رجوع نمود.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول. 2

1-1 معرفی واسط کاربر. 2

2-1 المانهای پایه در NEPLAN.. 4

2-2-1 المانها (Elements)5

3-2-1 مدل سازی المانهای اکتیو. 6

4-2-1 ابزارهای حفاظتی و ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان. 6

5-2-1 ایستگاه((Station. 6

6-2-1 کلید ها7

3-1 مناطق (Zones) و نواحی (Areas)7

4-1 شبکه های جزئی(Partial Network)8

5-1 مراحل مختلف کار با Neplan. 8

1-5-2 وارد کردن یک شبکه نمونه کوچک... 10

3-2-5-1 ایجاد ارتباط بین المانها با یکدیگر و با گره ها12

4-2-5-1 اتصال گره ها با یکدیگر به کمک خطوط. 13

5-2-5-1 آزمایش شبکه ایجاد شده15

فصل دوم17

1-2 انتخاب نوع محاسبه. 17

2-2-2 برگه ی Refrences. 25

1- Default References. 26

2- Nodes. 26

3- Voltage Assign To. 26

3-2-2 برگه Area/Zone Control27

1-4-2 پارامترهای محاسباتی. 31

2-5 نمایش نتایج حاصل از محاسبات بصورت جدول. 32

1-6-2 ابزار انتخاب نوع نمایش گرافیکی. 39

مراجع:41

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق راههای ترغیب و تشویق دانش آموزان به تحقیق و مطالعه تحقیق قاعده فقهى و تعارض اصاله الصحه با استصحاب مقاله شهرسازی در عصر صفوی مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی