👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی

 بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی

-1- بیان مسئله

 بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواج­ها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج انجام داده­اند. در دوره کنونی عواملی که سبب تغییرات در شکل و نوع و سن ازدواج می­شود بررسی می­گردد.

 

2-1- اهمیت و ضرورت مسئله:

در این مورد ما می­فهمیم که هدف مردم در سه دوره مختلف در زمینه ازدواج چیست و به جنبه­های فرهنگی- اقتصادی- جغرافیایی- سیاسی-اجتماعی در ازدواج دست می­یابیم وهمچنین به ریشه­یابی نوع ازدواج­ها می­پردازیم و عوامل مختلفی نیز که سبب تحولات در ازدواج شده است را بررسی می­کنیم.

 

3-1- انگیزه تحقیق:

بررسی دقیق و تخصصی­تر و شناخت کامل از ازدواج از دوره قاجاریه به بعد و همچنین تحلیل مردم­شناسی در مورد ازدواج و پیامدهای حاصل تغییرات ازدواج در جامعه.

 

4-1- اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق بررسی

ازدواج و همسرگزینی در بین شاهان قاجاریه.

ازدواج در بین طبقات مختلف مردم در دوره قاجاریه.

انواع ازدواج­ها در دوره قاجاریه.

اهداف ازدواج­ها در دوره قاجاریه.

تحول ازدواج در دوره پهلوی.

تأثیر تحولات جامعه بر ازدواج در دوره پهلوی.

تغییرات الگوی ازدواج در جامعه کنونی.

بررسی عوامل تغییر سن ازدواج در جامعه فعلی.

 

5-1- پرسش­های تحقیق:

آیا پادشاهان در همسرگزینی معیار خاصی برای ازدواج داشتند؟

آیا ازدواج در بین طبقات مختلف، متفاوت است؟

آیا ازدواج انواع خاصی دارد؟

آیا ازدواجها دارای هدفهای خاصی بوده است؟

آیا تغییراتی در دوره­های مختلف در زمینه ازدواج به وجود آمده است؟

 

6-1- قلمرو جغرافیایی تحقیق:

با توجه به ژرفانگر بودن روش مردم­شناسی محدود کردن قلمرو مورد مطالعه ضروری است قلمرو جغرافیایی این تحقیق کشور ایران است.

 

7-1- زمان تحقیق:

ازآن جایی که تحقیق مردم شناسی است مدت تحقیق و مطالعه یک سال می باشد .

8-1- روش تحقیق:

استفاده از روش میدانی. مشاهده مشارکتی

مطالعه اسنادی مهمترین روش اتخاذ شده در زمینه موضوع تحقیق است.

استفاده از ابزارها و تکنیک­هایی مثل ضبط صوت، دوربین عکاسی و فیلمبرداری.

 

9-1- روش جمع­آوری اطلاعات:

ثبت و ضبط دقیق مشاهدات

استفاده از مشاهده مستقیم و میدانی

استفاده از مصاحبه حضوری

استفاده از اسناد و مدارک موجود در کتابخانه­ها

فهرست مطالب

1-1- بیان مسئله

2-1- اهمیت و ضرورت مسئله:

3-1- انگیزه تحقیق:

4-1- اهداف تحقیق:

5-1- پرسش­های تحقیق:

6-1- قلمرو جغرافیایی تحقیق:

8-1- روش تحقیق:

9-1- روش جمع­آوری اطلاعات:

10-1- پیشینه تاریخی:

7-1- زمان تحقیق:

11-1- مشکلات تحقیق:

12-1- ادبیات تحقیق:

فصل دوم

جغرافیای طبیعی ایران:

1-2- جغرافیای طبیعی ایران:

الف) موقعیت جغرافیایی ایران:

2-2- آب و هوای ایران:

1-   مناطق صحرایی:

2-   آب و هوای نیمه صحرایی و کوهپایه­ای:

3-   آب و هوای معتدل:

4-   آب و هوای سرد:

3-2- پوشش گیاهی و  جانوری ایران

1-   پوشش گیاهی و جانوری ناحیه خزری:

2-   پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ناحیه معتدل کوهستانی

3-   پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی:

4-2- گروه قومی:

5-2- خط:

6-2- دین:

7-2- زبان:

8-2- (ب) جغرافیای انسانی ایران

توزیع جغرافیایی جمعیت:

9-2- جمعیت کشور ایران:

10-2-   (ج) جغرافیای اقتصادی ایران

صنایع دستی مثل قالی­بافی

فصل سوم

1-3- وصلت زناشویی

الف : تعریف ازدواج

2-3- نظریه هایی در مورد ازدواج :

1-                                                                                           نظریه زیست شناختی انسانی و حیوانی

مرحله اول :

مرحله دوم :

مرحله سوم :

3-3- نظام خویشاندی :

4-3- انتخاب همسر :

5-3- شکل های مبادله

7-3- شکل های خاص ازدواج :

8-3- روابط جنسی پیرازناشویی:

9-3- ممنوعیت ازدواج با محارم:

10-3- برون همسری:

11-3- درون همسری Endogamie  

 12-3- قومیت و الگو  های ازدواج در ایران:

هدفهای ازدواج

13-3- ازدواج در کشورهای جهان

14-3- ازدواج در ایران

15-3- ازدواج در ادیان و مذاهب:

در اسلام:

دین مسیح:

دین یهود:

16-3- اهداف زناشویی

17-3- همسر گزینی

همتایی و تکمیل

18-3- پیوند با سنن

19-3- همسان همسری

 همسان همسری از دیدگاه جغرافیایی :

همسان همسری بر مبنای ویژگی های جسمانی

همسان همسری از دیدگاه اعتقادی و مذهبی

همسان همسری بر مبنای منشها و امور ذهنی :

همسان همسری از دیدگاه اجتماعی – تحصیلی

20-3- خانواده:

یک همسری:

چند همسری :                                                                                       

چندزنی:                                         

 فصل چهارم

دوره قاجاریه

1-4- آغاز کار سلسله قاجاریه:

2-4- نسب و گروههای قومی قاجاریه:

3-4- پادشاهان قاجاریه:

آغامحمدخان قاجار

فتحعلی شاه

محمد شاه قاجار

ناصرالدین شاه

مظفرالدین شاه قاجار

محمدعلی شاه قاجار:

احمد شاه قاجار

5-4- ازدواج در دوره قاجار

ازدواج پادشاهان در دوره قاجار

علل اجتماعی حرمسراسازی:

6-4- مشخصات حرمسراهای شاهی:

زنان حرمسرا به ترتیب اهمیت

7-4- ازدواج در میان مردم در دوره قاجار

قشربندی جامعه در دوره قاجاریه:

طبقه گروه حاکم- طبقه اول

طبقه دوم

8-4- اقلیت­های مذهبی:

9-4- ازدواج در قشربندی­های مختلف

10-4- طلاق و وضع بیوه­زنان

11-4- شیوه مجازات زن بدکاره در دوره قاجاریه:

12-4- زن عصر قاجار در خانه و جامعه

13-4- وضع اجتماعی زنان در دوره قاجار

هدف این انجمن:

14-4- مدارس دخترانه میسیونهای مذهبی:

15-4- انقراض سلسله قاجاریه:

فصل پنجم

دوره پهلوی

1-5- آغاز عصر پهلوی

2-5- شاهان پهلوی:

رضا پهلوی:

محمدرضا شاه پهلوی:

3-5- ازدواج در عصر پهلوی

ازدواج پادشاهان و شاهزادگان در عصر پهلوی:

 فرزندان او به نامهای:

ثریا پهلوی اسفندیاری

4-5- اقدامات مهم رضا شاه:

1-   کشف حجاب:

2-   ثبت جمعیت کشور و صدور شناسنامه:

      3-اصلاحات اجتماعی:

5-5- قشربندی جامعه در دوره پهلوی  

6-5- ازدواج درقشرهای مختلف مردم دوره پهلوی

7-5- انقراض عصر پهلوی:

8-5- ممنوعیت­ها در ازدواج

9-5- مراحل و شرایط ازدواج:

خواستگاری

نامزدی:

10-5- شرایط مهم در ازدواج:

11-5- مندرجات سند ازدواج.

12-5- مهر یا صداق:

13-5- جهیزیه:

14-5- شرایط صحت نکاح:

15-5- شرایط عاقد:

16-5- فواید ازدواج

فصل ششم

1-6- آمار ازدواج در ایران:

2-6- الف- عوامل جسمی و روانی مؤثر در سن ازدواج:

4-6- ج- عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر در سن ازدواج

5-6- انتخاب همسر:

6-6- عوامل اجتماعی – اقتصادی

7-6- اشتغال :

مسکن:

8-6- تفاوت آمار جمعیت ازدواج در شهر و روستا

9-6- ازدواج موقت:

10-6- تعریف ازدواج موقت:

شرایط و مکان ازدواج موقت:

معایب ازدواج موقت:

محاسن ازدواج موقت:

12-6- عوامل مهم ازدواج موقت در ایران :

13-6- تعدد زوج

1-   نازایی زن اول:

2-   مسائل جنسی:

    3-نیروی انسانی:

نتیجه گیری:

منابع:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی درو پنجره 13 اسلاید پروژه اصول حسابداری مدیریت تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد مجموعه مقالات مدیریت انرژی بررسی خواص متالوژیكی و مكانیكی لحیمهای عاری از سرب