👈 فروشگاه فایل 👉

مقالة-تئوری حسابداری مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقالة-تئوری حسابداری مدیریت

مقالةتئوری حسابداری مدیریت

مقالة:تئوری حسابداری مدیریت

فهرست:

مقدمه

درجستجوی تئوری حسابداری مدیریت

هدف تئوری حسابداری مدیریت

انواع تئوریها در حسابداری مدیریت

تئوریهای برخوردار از ویژگیهای یک تئوری

مرکز تئوری حسابداری مدیریت

چگونه پژوهش منجر به ایجاد تئوریهای بهتر در حسابداری مدیریت می­شود  

نتیجه گیری

===================================

مقدمه

تا کنون کتابها و مقاله های بسیاری در زمینه تئوری حسابداری مالی نوشته شده است. علت این جریان را می­توان تلا‌ش برای یافتن مجموعه­ای منسجم از اصول قراردادی، مبانی مفهومی و روشهای کاربردی دانست که زمینه را برای انجام کار حرفه­ای و نیز پژوهشهای آینده در حسابداری مالی هموار می­سازد. اما سوالی که در اینجا مطرح می­شود، این است که آیا در حوزه حسابداری مدیریت نیز به وجود تئوری نیازی هست؟ پیش از ارائه تعریفی از تئوری حسابداری، بهتر است واژه تئوری تعریف شود. تئوری در فرهنگ وبستر (Webster) چنین تعریف شده است:

" بیان سیستماتیک اصول و تبیین روابط آشکار یا مبانی برخی از پدیدههای مشخص که مشاهده و تا حدودی تایید شده است...."

درجستجوی تئوری حسابداری مدیریت

هدف این مقاله، بحث و بررسی پیرامون تئوری حسابداری مدیریت است. در این مقاله  ضرورت ایجاد تئوری در حسابداری مدیریت بررسی شده و اعتقاد بر این است که تئوریها در زمینه ای کاربردی نظیر حسابداری مدیریت، باید تعبیرها و تفسیرهای مفیدی را برای مدیران، سازمانها و جامعه ارائه کنند. در این مقاله، ماهیت تئوریهای در حال توسعه و مورد استفاده، ارزیابی و بررسی می­شود.این تئوریها  به وسیله جامعه پژوهشی ارائه و به طور عمده از سایر علوم اجتماعی اقتباس شده، بنابراین فاقد ویژگیهایی است که آنها را منحصر به حسابداری مدیریت سازد. تئوریهایی که در جایگاه تئوری قرار ندارد، می­کوشد تا چگونگی کاربرد حسابداری مدیریت در دستیابی به عملکرد و کارایی بالا‌تر را تبیین کند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اقتصاد ایران با بررسی جمعیت ، جغرافیا و منابع موجود تحقیق برد عددی ماتریسها مقالةآشنایی با سبك معماری گرگ لین گزارش كارآموزی شرکت پارسا پلاستیک(PAPCO) بررسی رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بررسی موردی شرکت آب میوه بهارک