👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق محاربه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق محاربه

تحقیق محاربه با فونت 14 حاوی 109 صفحه با منابع کامل

تحقیق محاربه

پیشگفتار:

سپاس خدایی را كه سخنوران در ستودن او بماند

و شمارگان نعمت های او ندانند و كوشندگان

حق او را گزاردن نتوانند خدایی كه پای اندیشه گام در راه شناسایی او سنگ است و رو به دریای معرفتش بر سنگ، صفت های او تعریف ناشدنی است و به وصف در نیامدنی، و در وقت ناگنجیدنی و به زمانی مخصوص نابودنی به قدرتش خلایق را بیامرزید و به رحمتش بارها را پیدا كنید، و با فرسنگ ها لرزه زمین را در مهار كشید[1].

و سلام و درود بر محمد و عترت پاك او كه دریچه های نور را به سوی گشودند و حیات خویش را وقف هدایت مردمان و ارائه راه و رسم صحیح زندگی ساختند. خدای تعالی كه رحمتش عام وجود و كرمش فراگیر است. توفیق نوشتن این تحقیق را به ما عطا نموده است از او می خواهیم كه در این راه بیش از هر چیز اخلاص در عمل را به ما ارزانی دارد.

این تحقیق به لطف خداوند و همكاری و نظارت استاد محترم جناب دكتر كریمی به اتمام رسیده است كه شامل تعریف حدود، جرم حاربه، مصادیق آن تشریح مواد مرتبط با بحث محاربه و آیات قرآن در این مورد است كه در این زمینه از منابع مختلف استفاده شده است.

در پایان از خداوند متعال به خاطر این توفیق سپاسگذاریم و از او می خواهیم كه ما را از عاملین به احكام شریعت قرار دهد، باشد كه مورد قبول استاد ارجمند قرار گیرد.

فهرست مطالب

پیشگفتار.....................................................

مقدمه......................................................... 1

فصل اول: مجازات و اهداف آن............................. 2

گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی 3

گفتار دوم: اهداف مجازات................................ 6

فصل دوم: حدود............................................. 11

گفتار اول: تعریف حد و انواع آن........................... 12

1. انواع حد............................. 17

2. حد تازیانه........................................... 17

3. حد سنگسار........................................ 18

4. حد قطع دست.................................................. 18

گفتار دوم: در بیان احكام حدود از نظر خاصه و عام   18

ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن......................... 20

فایده اجتماعی كیفر حدود................................... 23

فوریت و عدم تأخیر در حدود............... 24

نتایجی كه بر الهی بودن شریعت مرتبت است.. 25

فصل سوم: محاربه......................... 29

گفتار اول: تعریف محاربه................. 30

1. تعریف محاربه و قطع طریق.............. 30

2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی.... 31

3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس. 31

4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی... 33

گفتار دوم: اركان جرم محاربه............. 33

ركن مادی جرم:........................... 33

1. رفتار مرتكب.......................... 35

2. وسیله................................ 35

3. موضوع جرم............................ 36

4. نتیجه مجرمانه........................ 36

5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه 37

ركن معنوی جرم........................... 37

گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر... 38

رابطه محاربه با افساد فی الارض........... 38

رابطه محاربه و بغی...................... 40

رابطه محاربه و جرم سیاسی................ 43

رابطه محاربه و سرقت..................... 44

گفتار چهارم:............................ 47

تأثیر انگیزه در محاربه.................. 47

شروع به محاربه.......................... 48

محاربه در مقررات جمهوری اسلامی........... 49

محاربه در حقوق كامن لو.................. 52

فصل چهارم............................... 54

گفتار اول: راه های ثبوت محاربه.......... 55

1. علم قاضی............................. 57

2. اقرار................................ 59

3. بینه................................. 61

گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی....... 61

1. دادگاه نظامی......................... 62

2. دادگاه ویژه روحانیت.................. 63

3. دادگاه انقلاب......................... 63

گفتار سوم: علل سقوط محاربه.............. 64

1. مرگ محارب............................ 64

2. توبه................................. 64

3. حق عفو............................... 65

4. جنون و ارتداد........................ 65

5. تأثیر گذشت شاكی خصوصی................ 65

گفتار چهارم: حد محاربه.................. 66

كیفیت اجرای هر یك از مجازات های محاربه.. 69

1. قتل.................................. 69

2. به دارآویختن......................... 70

3. قطع دست و پا......................... 71

4. نفی.................................. 73

نتیجه گیری 76

[1] - نهج البلاغه، خطبه اول.

بخشهایی از متن:

مقدمه :

اهمیت بحث و شناخت آن:

بدون تردید از روزی كه بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یك زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تكلیف پذیر انسان باعث شده است كه بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل كند. بنابراین باید گفت كه لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است كه برای انسان تعیین تكلیف می كند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی كه با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات كرده است.

حدود یكی از این قواعد و مقررات است كه در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد كه هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول

 

مجازات و اهداف آن

گفتار اول:

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین كرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیكن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی كرده وجوه مشترك هر یك را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد كه اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامی (ماده12) تقسیم پنج گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد كه فارق مشتركی وجه تمیز آنها از یكدیگر نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی متناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.

نسبت موجود میان مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی، تبعی، تتمیمی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنهاست. كمااینكه می توان مجازات ها را به تبع حتی كه از محكوم علیه سلب و یا ضایع می كند یعنی ماهیت عینی آنها را طبقه بندی كرد و در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی، سالب یا محدودكننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازات های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی می شوند.

...

فصل دوم

حدود

گفتار اول:

حدود الهی

تعریف حد و انواع آن:

حدود جمع حد است و حد در لغت به دو معنی آمده است، یكی به معنی فاصله افكندن میان دو شیء كه به نحوی مانع اختلاط آن دو با یكدیگر می شود. اگر فاصله افكندن و مرز بین اشیاء را حد گویند از این نظر است كه جلوی اختلاط آن دو با یكدیگر یا تجاوز یكی بر دیگری است. معنای دیگر حد- یعنی منع و جلوگیری كردن است اگر دربان و زندانیان را داد می گویند به خاطر این است كه اجرای آن مرتكب را از جرم و تكرار جرم «منع» می كند و دیگران نیز از ارتكاب جرم منع می شوند. بنابراین معنی اصلی حد در لغت همان معنی اصلی یعنی جلوگیری كردن است. اما فقه می گوید از همین مبنای منع و جلوگیری كردن ریشه گرفته است.[1]

در تعریف دیگر می توان گفت كه حد به معنی حایل كردن میان دو چیز است و كنایه از انتها، كرانه، یا مرز شیء است.

طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی: «حد به مجازاتی گفته می شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است. این تعریف نه جامع است و نه مانع، زیرا برای قصاص و دیه نیز عقوبت هایی معین شده اند ولی به آنها حد گفته نمی شود.

وصف معین بودن برای این قبیل مجازات ها به دلیل در كتاب های فقهی به كار برده شد كه آن را در مقابل تعزیر كه گفته می شود نوع و مقررات آن در شرع تعیین نشده قرار دهند. لیكن، به استناد احادیثی كه از شیعه امامیه نقل شده در پاره ای از جرایم میزان و مقدار تعزیر معین شده است[2].

 

[1] - محمد صالح ولیدی، مختصراً منافع حقوق جزای عمومی، چاپ اول1378، ص428.

[2] - محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ سوم، ص151.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جرم انگاری تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی و مداخلات کیفری پرسشنامه سازگاری ازدواج مبانی نظری و فصل دوم پایان نامه با موضوع جهت گیری زندگی مقاله بررسی نقد كتاب ماكیاولی (نوشته كوئنتین اسكینر) گرافیك در كامپیوتر