👈 فروشگاه فایل 👉

روش شبیه سازی جدید برای حذف تقابل توزیعی بر روی شبکه های عصبی

ارتباط با ما

... دانلود ...

روش شبیه سازی جدید برای حذف تقابل توزیعی بر روی شبکه های عصبی

روش شبیه سازی جدید برای حذف تقابل توزیعی بر روی شبکه های عصبی

روش شبیه­سازی­ جدید برای حذف تقابل توزیعی بر روی شبکه­های عصبی

چکیده

درسیستمتوزیعی،سنکرون­سازیپردازشدستور کارمهمی است. کنترل حذف تقابلیکی ازوظایفعمده­ی سنکرون­سازی پردازش است. در این مقاله،یک روش جدیداز بین مدل­هایرقابتی در ارتباط با حذف تقابلتوزیعی ارائه می­شود. کاربردهای صحیح این مدل­هانه شامل تنوعدراندازه­ی آکومولاتور است و نه بر مبنای توزیع خاصی است. نشان می­دهیم کهتوزیعاستامپ زمانی،عملزمانیودیگرپارامترهایموثرپیش­بینیشده توسطمدل­های رقابتی شبکه­ی عصبیمی­توانندمسائل با بخش­های بحرانی را حل کنند. این مدلبرای پیش­بینیاثراتتشویق (پاداش) بر رویمنحنی­هایمدل همینگو هاپفیلد و تجزیه­ و تحلیلسرعت-دقت شبیه­سازی شده است. دستاوردعمده­ی این مقالهپیاده­سازییک قانونیادگیریاست کهشبکه­هارا براساسمدلرقابتیبرای یادگیریو همراه محرک-پاسخ قادر می­سازد. نشان داده­ایم کهاستفاده ازشبکه­های عصبیبه عنوان یکالگویسیستمتوزیعی برای بهینه­سازیتحمل-خطا، حذف تقابل قابل اعتماد و موجودومدیریتبخش بحرانی ممکن است.

 

واژگان کلیدی

بخش بحرانی، حذف تقابل توزیعی، شبکه­های عصبی.

 

1.      مقدمه

بر طبق حذف تقابلی که تحت عنوان بخش بحرانی (CS) نیز بیان می­شود تنها یک پردازش می­تواند بصورت همزمان به منابع محافظت­شده دسترسی داشته باشد. حذف تقابلی بطور گسترده­ای در سیستم­های توزیعیمورد مطالعه قرار گرفته است که در آن­هاپردازش­ها با عبور پیام ناهمزمان ارتباط برقرار می­کنند [13].

 

حفظ برابری (fairness) معیار بسیار مهمی درحل اکثر مسائل واقعی مورد بحث در مورد منابع است. تعریف معمول مورد قبولبرای حفظ برابری درزمینه­ی حذف تقابل و به منظور اطمینان از درخواست­هایی برایدسترسی بهCS توسط ترتیب استامپ زمانی آن­ها برآورد می­شود. در میان همه­یالگوریتم­های تقابل توزیعی، تنها الگوریتم غیر مبتنی بر رمز لمپارت [10] و ریکارت-آگراوالا (RA) [8] تا حدی برابر (fair) هستند. الگوریتم اکتشافی سینگال [12] نیز تا حدی درجه­یبرابری را تضمین می­کند اما دارایبرابری همانند دو الگوریتم دیگر نیست.در الگوریتم اکتشافی سینگال، یک درخواست اولویت پایین­ترتنها در صورتی که درخواست اولویت بالاتر مورد تاخیر واقع شود می­تواندCSرا قبل از یک درخواست اولویت بالاتر اجرا کند. این الگوریتم دارای معیارهای مختلفی برای برابری است. این الگوریتم مکان­هایی را انتخاب می­کند که CS خود را کم­تر اجرا می­کند و مکان­هاییرا کنار می­گذارد که CSها را بیشتر اجرا کرده است. این الگوریتم رابطه­ی علیت را بین دو درخواست وجود دارد در نظر نمی­گیرد.از این­رو، با برابری توصیف شده توسط ساعت لمپارت تطابق ندارد. الگوریتمِ ساختار اطلاعات پویای سینگال [11] به نظر برابر است. این الگوریتم از مفهوم ساعت لمپارت و رابطه­ی علیت استفاده می­کند. با این­حال، این الگوریتم تنها در صورتی که درخواست اولویت بالاتر مورد تاخیر واقع شود درخواست اولویت پائینی برای اجرای CSرا قبل از یک درخواست با اولویت بالا میسر می­سازد. الگوریتم پیشنهادی در اینجا از معیارهای برابری داده شده توسط لمپارت (با استفاده از استامپ زمانی) استفاده می­کند و در مقایسه با RAبهبود یافته است. علاوه بر این، این الگوریتم نسبت به روندالگوریتم­های قبلی از نظر استفاده از پارامترهای دیگر علاوه بر استامپ زمانی در انتخاب پردازشی که می­تواند به CS دسترسی داشته باشد متفاوت خواهد بود.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (فوزاریوم) مقاله معماری سوئیس مقاله بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پایان نامه صنعت خودروسازی (فنون فروشندگی) دانلود پاورپوینت هزینه سرمایه( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)