👈 فروشگاه فایل 👉

نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم

نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم

نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی

كودكان و سبك سوررآلیسم

فهرست

 

عنوان

صفحه

چكیده................................

پیشگفتار.............................

مقدمه................................ 1

فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست...........

بخش اول...............................

ضمیر ناخود آگاه چیست؟................. 9 

آشنایی با دو نیمكره.................. 12

بخش دوم...............................

فروید و ضمیر ناخودآگاه................ 21

نظریه‌هایی در مورد ناخودآگاه.......... 30

فصل دوم : آفرینش هنری كودكان ........

بخش اول ..............................

تاریخچة مطالعة نقاشی كودكان........... 41

طبقه‌بندی مراحل رشد نقاشی در كودكان... 42

الف – خط‌خطی كردن ( از تولد تا دو سالگی ) 43     

ب – از دوسالگی تا پنج سالگی ( ماندالا) 45    

ج – پنج تا هشت سالگی (شفاف‌بینی‌ )...... 48

د- هشت تا سیزده سالگی (واقع‌گرایی بصری)   49 

مراحل رشد از دیدگاه پیاژه ........... 51

مراحل رشد از دیدگاه فروید............ 58

بخش دوم...............................

نقاشی چیست؟.......................... 66

الف – خط ............................ 67

ب - فضا.............................. 68

ج – رنگ.............................. 69

د – تصویر ........................... 69

هـ – سنبلها و نمادها.................. 70

نظریهای ادراكی تصاویر................ 72

الف – نظریه‌های پرسپكتیو ـ فرافكنی..... 72

ب - نظریه‌های بوم شناختی گیبسون........ 74

ج - نظریة ساختمان‌گرایان دربارة ادراك تصویر  76 

د - نظریة گشتالت ادراك تصویری........ 79

بخش سوم...............................

فرآیندهای پیچیده نقاشی و تأثیرات آن بر نقاشی كودكان  84 

الف – زبان گرافیكی در نقاشی كودكان... 85    

 - شكلهای ساده....................... 85

 - رجهان الگو و حركت................. 88

 - تركیب‌بندی شكلهای و خطوط........... 89

- تعیین محل............................ 90

- ترتیب و توالی....................... 91

 - برنامه‌ریزی........................ 92

- طرح................................ 93

ب – تأثیر موقعیت نسبی نقاشی............ 95

ج – تأثیر سرمشقهای بصری و مكانی....... 96

فصل سوم..............................

افكار فروید و كاربردهای ضمیر ناخودآگاه در شكل‌گیری سبك سوررآلیسم

بخش اول...............................

هنر نوین............................. 109

سرآغاز............................... 109

الف – مفهوم، شناخت، تصویر............ 110

ب – سبك، شكل، محتوا................... 113

بخش دوم...............................

دادا بستری برای سوررآلیسم............. 118

الف – باروك تا دادا.................. 119

ب – داداایسم......................... 125

 - آ‎غاز كار.......................... 125

- مانیفست‌ و بیانیه‌ها................. 129

- نتیجه و پایان كار داداایسم......... 131

بخش سوم...............................

فروید و مراتب سوررآلیسم.............. 136

 الف – اتوماتیسم پدیده خود انگیختگی.. 136

ب – ضمیر ناخودآگاه.................... 142

- تخیل................................ 144

- رؤیا............................... 147

- نماد................................ 151

ج – از ارسطو تا هگل.................. 154

 د -نظریه‌های هنری فروید.............. 159

تصعید یا برتر نمودن................... 161

 

بخش چهارم................................

سوررآلیسم...............................

الف- آغاز كار........................... 165

ب- بحثی در باب سوررآلیسم................. 166

فصل چهارم: .............................

مقایسه نقش ضمیر ناخودآگاه در آثار هنری كودك و هنرمندان سوررآلیسم...............................

بخش اول...............................

روش تحلیلی ساختار نقاشی كودكان........ 169

سرآغاز............................... 169

بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوای نقاشی در كودكان  171

الف – تحلیل فضای نقاشی كودكان......... 171

ب – خطوط ترسیمی...................... 175

ج –رنگ و تخیلات........................ 177

 - نماد رنگها......................... 184   

  جنبه های تحلیلی ساختار نقاشی كودكان. 190

الف – نمادگرایی‌ كلی و اجزای نمادین در نقاشی كودكان 191

- خانه – درخت – آدمك.................. 191

بررسی سمبولیك ( اعضای آدمك ).......... 204

الف – سر ............................ 204

ب – صورت............................. 204

ج – تنه.............................. 207

د – اعضا............................. 208

هـ – خورشید و ماه.................... 211

 و – حیوانات......................... 213

نقاشی و ناسازگاری.................... 215

- عقب افتادگی ذهنی................... 217

تفسیر نقاشی كودكان................... 218

سایه زدن............................ 218   

هنر و درك هنری كودكان............... 229

بخش دوم..............................

تحلیل آثار نقاشی سوررآلیسم........... 232

سر آغاز ............................ 232

تحلیل در آثار نقاشی سوررآلیسم........ 258

اتوماتیسم در اروتیسم درسوررآل....... 260

نقش جنسیت در آثار كودكان............ 289

الف – ترسیم آدمك و مراحل تحول عاطفی... 289

- مرحله دهانی....................... 289

- مرحله مقعدی....................... 290

- مرحله احلیلی...................... 291

- مرحله اد‌یپی ـ تناسلی.............. 292

 ب – اولین ترسیمهای كودك از اختلاف جنسیت   293    

ج – رمزگرایی جنسی در نقاشی........... 294

د – نمادهای جنسی در آثار نقاشی كودكان. 296

نتیجه گیری........................... 309

منابع و مآخذ   315

...

مقدمه :

انسان بدوی چون «دم» یا «روان» خود را شناخت، بر او نام همزاد داد و در تصویر بركه‌ها با او ملاقات و در سایه هایش او را همراه نمود و موجودات دیگر را نیز به خود قیاس سپس بر این باور شد كه جادو علمی است قابل اطمینان و او را از گزند حوادث مصون و بر غلبه با دشمنان یاری می دهد . او با جادو ، رقصها ، شكلهای نقاشی شده بسیار ساده و انتزاعی و باورهایی راسخ ، بر مراسم جادویی تأكید می ورزید و این اعمال را تنها داروی امراض و بركت ریزش باران و غلبه بر رقیب و شكار می دانست . ولی هر چه از عمر بشر گذشت ، برخورد او  با عالم خارج بیشتر ، و آزمایشهای او مكررتر شد . حوزه دید و دریافت او وسعت گرفت و مفاهیم كهنه بی اعتبار گشت . بشر بیش از بیش به جدایی بی جان و جاندار و انسان و حیوان پی برد . جان را به حیوانات و گیاهان مختص ساخت و خود را واجد چیزی پنداشت برتر و فاخرتر از جان سائقه خودبینی بر آن شد كه «روان» یا «روح» آدمی كاملا" از جسم مستقل است و بر خلاف «جان حیوانی» با مردن تن، نمی میرد . او در جریان قرون ، مفهوم «روح» را گسترد و حالات «درونی»  خود  را كه نمی توانست به عضو معینی نسبت دهد ، نشأت روح مرموز خود دانست. [1] «افلاطون مانند سقراط «روح» را جوهری فعال خواند كه در انسان سه جلوه دارد:

عقلی و شوقی و شهوی . جلوه عقلی برترین جلوه هاست . باید بدان گرائید و كوشید تا همواره بر دو جلوه دیگر چیرگی ورزد[2]».

«از یكسو ارسطو وحدت و هماهنگی موجود میان فعالیت های ارگانیسم را «روح» نامید، روح ارسطویی به سه وجه ظاهر می شود : یكی بصورت روح گیاهی كه كارش تغذیه و تولید مثل است ، دیگری روح حیوانی كه احساس و  تخیل را می سازند ، دیگری روح عقلی كه باقی و خالد است2».

از سوی دیگر ، طبیبان یونانی وجود روح را مورد تردید قرار دادند و بدن را موجه «حالات روانی» تلقی كردند . در قرن پنجم (قبل از مسیح) ، الكسئون از تشریح بدن انسان و تأمل در چگونگی امر «دیدن» پی برد كه «مغز» انسان مبدأ اصلی حالات روحی است . ولی مغز به خودی خود كار نمی‌كند ، بلكه به وسیله «حواس» از عالم خارج مایع می‌گیرد.

با انحطاط یونانیان و برقراری رومیان بازار هواداران روح مجددا" گرم شد . دانشوران یهودی كه در اسكندریه علمدار حكمت شدند ، معتقدات یهود را با فلسفه یونانی آمیختند و بیش از بیش میان جسم و جان تفاوت گذاشتند . پس از آن مسیحیت اعلام داشت كه تفاوت ایندو از زمین تا آسمان است .

رنسانس اروپا ، دنیای كهنه را با تمام مفاهیم و معتقداتش لرزانید با حضور رنسانس علم و ادبیات از اسارت دین آزاد شد .  بشر با چشمان باز به تماشای عالم پرداخت به خود و آینده امیدوار گشت . و بر خلاف قرون وسطی از فكر آخرالزمان و قیام قیامت انصراف جست «اهل علم در دو میدان وسیع، بكار پرداختند . گروهی به حل و فصل مشكلات اجتماعی انسان ، و گروهی بشناخت قوای طبیعی برخاستند . مساعی این هر دو دسته بضعف دین و قدرت علوم منجمله روانشناسی انجامید[3]».

«فرانسیس بیكن باب مشاهده و تجربه را گشود . رسانید كه از گوشه گرفتن و خیال بافتن و كائنات را با مفاهیم مجهولی چون «روح» و «خدا» توجیه كردن، بجایی نتوان رسید . باید بتهای فردی و سنت های اجتماعی را در هم شكست و با شكیبایی در حوزه واقعیات بمشاهده و تجربه پرداخت . زیرا به قول «گالیله» : «حتی با هزار دلیل هم نمی توان یك حقیقت تجربی را باطل كرد[4]».

با این همه روح از عرصه روانشناسی بیرون نرفت دكارت و پیروانش اگر چه نسبت به معارف گذشتگان شك نمودند و با احتیاط بحلاجی تفكرات قبل پرداختند ، اما همچنان متأثر سنتها باقی ماندند و از یك سو تضاد بین جسم و روح را مورد تاكید قرار دادند و از سوی دیگر حركات حیوانات را تحت تأثیر عوامل مبهمی بنام «نفوس حیوانی» پنداشتند.

دوره روشن فكری از اواخر سده هفدهم آغاز گشت و در هر كشوری به رنگی در آمد: در انگلیس با مردمی اهل آزمایش و عمل ، به صورت دبستان «تجربی» در آلمان و فرانسه با اهلیتی كه نظر بر عمل چیرگی داشت، دو دبستان «عقلی» و «طبیعی» اهمیت یافت .

1-  فروید، زیگوند، آینده یك پندار ، هاشمی رضی ، چاپ دوم ، انتشارات آسیا، تهران (1357) ص 154تا 143.

1-آریان پور . امیرحسین، فرویدیسم چاپ دوم انتشارات امیركبیر. تهران (1357) ص 20و19.

2- آریان پور، همان منبع ، ص 22.

1-     آریان پور.امیرحسین.فرویدیسیم .ص 22.

       [4]- آریان پور. امیرحسین . همان منبع، ص 23.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مفاهيم ريسك و بازده فصل پنجم مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) پایان نامه تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد پایان نامه بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان