👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق شبکه سیم کشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق شبکه سیم کشی

تحقیق شبکه سیم کشی

تحقیق شبکه سیم کشی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

تعریف شبكه.............................. 1

شبكه توزیع.............................. 1

شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت........... 1

شبكه های الكتریكی از نظر تعداد سیم....... 1

شبكه توزیع 20 كیلو وات (فشار متوسط)..... 3

سیك های هوائی و كابلهای زمینی و متعلقات مربوطه   4

هادیها.................................. 4

مس...................................... 5

آلومینیوم............................... 6

انواع سیم گیر............................ 10

قطعات یك سیم گیر......................... 10

پایه ها................................. 11

پایه های چوبی........................... 11

انواع پایه های چوبی..................... 12

اشباع پایه های چوبی..................... 13

طبقه بندی پایه های چوبی................. 13

گام پایه های چوبی....................... 14

برش..................................... 15

پایه های بتنی............................ 16

تقسیم بندی تیرهای بتنی.................... 16

پایه های فولادی.......................... 18

نصب پایه ها............................. 19

جنس زمین................................. 19

عمق چاله................................ 20

ابعاد گودها............................. 20

طریقه نصب پایه در گودال................. 21

مقره ها................................. 22

انواع مقره از نظر جنس................... 23

علل شكست الكتریكی مقره................... 25

انواع مقره های مورد استفاده در شبكه های توزیع   14

مقره چرخی............................... 25

مقره سوزنی (میخی یا ثابت) .............. 28

مقره اتكائی............................. 31

مقره آویزی (بشقابی)..................... 33

مقره كششی............................... 36

انواع پایه مقره......................... 40

یراق آلات................................ 41

بریس با بازوی كراس آرم.................. 46

راك..................................... 47

جلوبر................................... 48

مهار و انواع آن......................... 49

مهار ساده یا معمولی...................... 49

...

فصل اول :

تعریف شبكه

هرگاه به وسیله سیم كشی ، چند مصرف كننده یا چند دسته از آنها از جریان برق استفاده كنند سیم كشی را شبكه نامند.

 شبكه توزیع :

شبكه توزیع ، انرژی مورد نیاز مشتركین خانگی ، تجاری و برخی از صنایع كوچك را تأمین می‌كند.

 شبكه های الكتریكی از نظر های مختلف

 شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت ، از نظر تعداد سیم ، از نظر نوع اتصال و از نظر ساخت به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

 شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت

 شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت به شبكه های جریان متناوب (AC) و شبكه های جریان مستقیم (DC) تقسیم می گردند.

شبكه های الكتریكی از نظر تعداد سیم

 تقسیم بندی شبكه های الكتریكی از نظر تعداد سیم به طور متداول به شرح زیر است:

 الف- شبكه های توزیع جریان مستقیم

شبكه های توزیع جریان مستقیم مطابق شكل های(..........) به ترتیب دو سیمه و سه سیمه می باشند در شبكه سه سیمه جریان مستقیم ، اختلاف پتانسیل بین دو سیم خارجی دو برابر اختلاف پتانسیل بین یك سیم خارجی و سیم میانی است . 

 

شكل – شبكه دو سیمه جریان مستقیم                  شكل- شبكه سه سیمه جریان مستقیم

 ب- شبكه های توزیع جریان متناوب فشار ضعیف (220 ولت تك فاز یا 380 ولت سه فاز )

 شبكه های توزیع فشار ضعیف به صورت دو سیمه‌، سه سیمه ، چهار سیمه واغلب به صورت پنج سیمه مطابق شكل های ( ........) احداث می گردند.

 

شكل – شبكه دو سیمه‌جریان متناوب (220ولت )       شكل– شبكه سه سیمه‌جریان متناوب

 

 

شكل – شبكه فشار ضعیف چهار سیمه                            شكل – شبكه فشار ضعیف پنج سیمه

 در شبكه پنج سیمه ترتیب قرار گرفتن سیم ها زا بالا به پایین سیم نول ،سیم معابر و پس از آن سه فاز است به دلیل وجود صاعقه ( رعد و برق ) سیم نول را بالاتر از همه قرار می دهند تا توسط سیم نول رعد و برق ایجاد شده به زمین منتقل گردد و صاعقه اثری روی فازهای دیگر نگذارد. اختلاف پتانسیل بین دو فاز در شبكه فشار ضعیف 380 ولت و اختلاف پتانسیل بین یك فاز و نول 220 ولت می باشد

            شبكه های توزیع 20 كیلو ولت ( فشار متوسط )

 شبكه های توزیع 20 كیلو ولت به صورت سه فاز مطابق شكل (...) می باشند حداقل ارتفاع شبكه 20 كیلو ولت تا زمین 4/5 متر است ولی برابر استاندارد وزارت نیرو مقدار آنرا 5/6 تا 5/7 متر در نظر می گیرند زیرا احتمال نصب شبكه فشار ضعیف زیر شبكه فشار متوسط وجود دارد و همچنین به خاطر عبور و مرور زیاد بایستی فاصله آزاد سیم تا زمین بیشتر شود . 

 

 

 

 

شكل – شبكه توزیع 20 كیلو ولت

 

فصل دوم :

سیم های هوائی و كابلهای زمینی و متعلقات مربوطه

 در این فصل سیم های هوائی و متعلقات مربوطه همچنین كابلهای زمینی و متعلقات مربوطه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند.

            هادی ها

 ارتباط مولد و مصرف كننده فقط از طریق اجسام هادی ( فلزات ) امكان پذیر می باشد بنابراین هادیها یكی از اجزاء اصلی شبكه محسوب می گردند  یك هادی خوب بایستی دارای مشخصات زیر باشد :...

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله جریان دورانی اقتصاد مبانی نظری مهاجرت، میزان جرائم، جرم و عوامل موثر در وقوع آن پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری پل های پیش ساخته بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن