👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله عوامل فرهنگی اجتماعی شکست تحصیلی و جبران آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله عوامل فرهنگی اجتماعی شکست تحصیلی و جبران آن

مقاله عوامل فرهنگی اجتماعی شکست تحصیلی و جبران آن

مطالب:

1ـ همپوشی ریشه های اجتماعی ـ آموزش و شخصی

2ـ موقعیت اجتماعی اقتصادی دانش آموز و سطح آروزهای او

3ـ به سوی تحلیل اجتماعی ـ فرهنگی دقیق

راهنمایی تحصیلی به عنوان پیشگیری و راهنماییهای مجدد به عنوان جبران شكستها

1ـ راهنمایی تحصیلی بنابر سطح و همچنین شكل هوش

2ـ راهنمایی پیش حرفه ای

3ـ هدایت تحصیلی و حقوق دانش آموز

نتیجه گیری كلی

=====================

قسمتهایی از متن ابتدایی و انتهایی مقاله:

ریشه های اجتماعی ـ فرهنگی شكستها و تدابیر جبرانی  متداول

یكی از ریشه های مهم شكستهای تحصیلی مربوط به ساختارهای مسلماً بسیار به هم مرتبط ـ جامعه و مدرسه در سطوح مختلف آنها می شود پ . بوردیو و پاسرون دقیقاً نشان داده اند كه چگونه سازمان آموزش سعی دارد جامعه را در همان وضع و با همان سلسله مراتب در خود بازسازی كند . با این حال غالباً در مدرسه وجود نیروی دگرگونی اجتماعی بالقوه ای تشخیص داده شده است . گر چه از این لحاظ باید از هر گونه خیال پردازی خودداری كرد و اگر چه مدرسه به خودی خود رهایی بخش نیست اما نقش آن در یك جامعه دموكراتیك نمی تواند مشروع دانستن تفاوت گذاریهای اجتماعی ـ اقتصادی بین دانش آموزان و حتی تأیید این امر باشد . عقیده منفی گرایانه ای كه بر حسب آن مدرسه بدون یك انقلاب سیاسی و اجتماعی كامل دارای قدرتی نخواهد بود دیگر پذیرفتنی نیست زیرا اگر این اصل هم قبول شود یارای آن را ندارد كه تاریخ و اثرات آن را پیش بینی كند . سازمانهای آموزشی نیرویی را در اختیار دارند كه از آن باید برای كاستن از مشكلات پیچیده اجتماعی ـ فرهنگی استفاده كنند از این راه كه به دانش آموزان خود پذیرش و تربیتی را تفویض كنند كه تا حدی رهایی بخش آنان از رنج نابرابریهای اجتماعی ـ اقتصادی باشد . نابرابریهایی كه تا كنون تحمل كرده اند و هم اكنون متحمل می شوند . ....

...

نتیجه گیری كلی

زندگی و آینده

دیوان استیناف دادگاه مدرسه

چنان  كه یادآور شدیم ، اندوه بار است كه یك هدایت تحصیلی نیمه خودكار و غالباً شتابزده هنوز جایگاه و وظیفه ای را داشته باشد كه بایستی مشاوره ای سه جانبه مركب از : هیأت آموزشی و راهنمایان ، والدین و جوانان احراز كند به همین سبب ، حائز اهمیت است كه ، در حال حاضر ، والدین اطلاعاتی را كه توانسته اند جمع آوری كنند در اختیار رئیس مؤسسه آموزشی معلمان و راهنمای تحصیی قرار دهند . اطلاعاتی كه موظف بوده اند ، از لحاظ نحوة كار دانش آموز ، احساسی كه از وضع تحصیلی خود دارد و بازخورد شخصی وی نسبت به سعادت كنونی و آتی خویش ، طی سال تحصیلی یادداشت كنند تا بتوانند در آخرین مرحله به تلخیص آنها بپردازند . به طور خلاصه مفیدتر آن كه دانش آموز و والدین او با فرایند های هدایت تحصیلی و هدایت مجدد تحصیلی با گونه ای اعتماد برخوردار كنند و ضمناً در خصوص شخصیت دانش آموز تواناییهای بالقوه او و صفاتی كه تنها شروع به شكوفایی كرده اند ولی هنوز مدرسه متوجه نشده است ؛ لیكن گرایش به ارزشیابی ویژه ای دربارة او بر حسب معیارهای خاص خویش دارد ، دارای آگاهیها و قاطعیت كافی  باشند . مؤسسه آموزشی از آنچه كه دانش آموز انجام داده آگاه است و والدین و خود او از آنچه كه او هست اطلاع دارند . لیكن اینان باید بتواند این مطلب را اظهار نمایند و با قاطعیت آن را بگویند . ...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری سرمایه سازمانی طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب مورچه‌های سیاه آتشین طراحی سازه های فضایی جهت نمایشگاههای موقت پایان نامه بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر جنسیت در تهران