👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)

پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)

پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)

منابع

1. رحیمیان بوگر، اسحاق؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر (1387). رابطه سرسختی روان شناختی و خودتاب آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 1، بهار 1387، صص 70- 62.

2. Connor, K,M; Davidson, J. R. T (2003). Development of a New Resilience Scale: The Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Journal of Depression and Anxiety 18: 76- 82 (2003).

Samani S, Jokar B, Sahragard N. Resiliency, mental health and life satisfaction. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 2006;3(3):290-295.(Persian).

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اصول سـازمان تجارت جهانی پاورپوینت نشیمن ، غذاخوری و پذیرایی در معماری داخلی برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) پایان نامه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان