👈 فروشگاه فایل 👉

شبیه سازی عددی هیدرولیکی هندسی آبشستگی در پایه پلهای بتنی - مطالعه موردی

ارتباط با ما

... دانلود ...

شبیه سازی عددی هیدرولیکی هندسی آبشستگی در پایه پلهای بتنی - مطالعه موردی

شبیه سازی عددی هیدرولیکی هندسی آبشستگی در پایه پلهای بتنی مطالعه موردی

فهرست:

چکیده  ١

مقدمه  ٢ فصل اوّل : مقدّمه و کلیات

١-١- کلیّات  ٤

١-٢- تعریف آبشستگی ٥

١-٣- انواع آبشستگی ٦

١-٣-١- آبشستگی عمومی (کّلی ٧

١-٣-٢- آبشستگی موضعی (محّلی ٨

١-٤- مکانیزم آبشستگی ٩

١-٥- بررسی کلی مراحل مختلف پدیده آبشستگی در پایه پل  ١٠

١-٦- ضرورت تحقیق  ١٢

١-٧- معرّفی فصل های پایان نامه  ١٤

فصل دوم : سابقه تحقیق

٢-١- مقدّمه  ١٥

٢-٢- پل کابلی بر روی رودخانه مجاور کانال LANCA   ص16

٢-٢-١- نتایج مدل عددی ١٨

٢-٣- مطالعات آبشستگی در پل های ایالت آلاسکای آمریکا ٢١

٢-٣-١- پل جدید رودخانه Knik در آزاد راه Old Glenn نزدیک Palmer   ص25

٢-٣-١-١- هندسه پل  ٢٧

٢-٣-١-٢- پارامترهای به کار رفته در مدل  ٢٧

٢-٣-١-٣- شرایط حاصل شده توسط مدل  ٢٨

٢-٣-١-٤- محاسبات آبشستگی در اثر تنگ شدگی ٢٩

٢-٣-١-٥- محاسبات آبشستگی موضعی در پایه ها ٣٣

٢-٣-١-٦- مقایسه نتایج محاسبات آبشستگی به کمک مدل یک بعدی و آبشستگی مشاهده شده

در شرایط واقعی ٣٤

٢-٣-٢- پل رودخانه Tanana در Big Delta     ص36

٢-٣-٢-١- توصیف سایت مطالعاتی آبشستگی ٣٨

٢-٣-٢-٢- توصیف نقشه برداری سایت و اطّلاعات صحرایی بدست آمده در زمان مطالعات  ٤٠

٢-٣-٢-٣- محاسبات مربوط به پروفیل سطح آب  ٤٢

٢-٣-٢-٤- محاسبات مربوط به آبشستگی ٤٥

٢-٣-٣- پل رودخانه Tanana در آزادراه Parks در منطقه Nenana     ص52

٢-٣-٣-١- توصیف سایت مطالعاتی آبشستگی ٥٢

٢-٣-٣-٢- توصیف نقشه برداری سایت و اظّلاعات صحرایی بدست آمده به عنوان ورودی مدل  ٥٦

٢-٣-٣-٣- ساختن و کالیبراسیون مدل یک بعدی ٥٨

٢-٣-٣-٤- ساختن و کالیبراسیون مدل دو بعدی ٦٠

٢-٣-٣-٥- محاسبات مربوط به آبشستگی ٦٣

٢-٣-٣-٦- مقایسه کّلی مدل یک بعدی HEC-RAS و مدل دو بعدی RMA2      ص65

فصل سوّم : معرّفی نرم افزار SSIIM

٣-١- مقدّمه  ٧١

٣-٢- محدودیت های برنامه  ٧٢

٣-٣- مدل عددی SSIIM در یک نگاه کّلی ٧٣

٣-٤- آشنایی با انواع فایل ها در نرم افزار SSIIM      ص75

٣-٤-١- فایل boogie     ص75

٣-٤-٢- فایل koordina و koomin       ص76

٣-٤-٣- فایل control     ص77

٣-٤-٤- فایل geodata   ص78

٣-٤-٥- فایل bedrough     ص78

٣-٤-٦- فایل inflow    ص79

 ٣-٤-٧-  فایل result    ص80

٣-٤-٨- فایل interpol و interres     ص81

٣-٤-٩- فایل conres    ص82

٣-٤-١٠- فایل timei و timeo     ص83

٣-٥- روند مورد استفاده در دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)  85

٣-٦- محاسبه جریان آب در SSIIM و معادلات حاکم بر میدان جریان  ٨٧

٣-٦-١- تقریب Boussinesq از لزجت گردابه ای ٨٨

٣-٦-٢- مدل آشفتگی k-ε    ص88

٣-٦-٢-١- مزایا و معایب مدل آشفتگی k-ε     ص90

٣-٦-٣- تأثیر تغییرات چگالی    ٩٠

٣-٧- قانون دیوارها    ٩٠

٣-٨- تأثیر غلظت رسوب بر جریان آب    ٩١

٣-٩- محاسبات جریان رسوب در SSIIM و معادلات حاکم بر میدان جریان  ٩٢

٣-١٠- انفصال معادلات حاکم بر میدان جریان آب و رسوب  ٩٥

٣-١٠-١- انفصال معادله انتقال -پخش  ٩٦

٣-١٠-١-١- الگوی قاعده توانی (POW)    96

٣-١٠-١-٢- الگوی جهتمند مرتبه دوّم (SOU)   97

٣-١١- مجموعه های اطّلاعاتی موجود در فایل control     ص98

٣-١١-١- مجموعه اطّلاعاتی F    ص98

٣-١١-٢- مجموعه اطّلاعاتی G     ص103

٣-١١-٣- مجموعه اطّلاعاتی S     ص107

٣-١١-٤- مجموعه اطّلاعاتی I      ص108

٣-١١-٥- مجموعه اطّلاعاتی N     ص108

٣-١١-٦- مجموعه اطّلاعاتی B    ص108

٣-١١-٧- مجموعه اطّلاعاتی W     ص109

٣-١١-٨- مجموعه اطّلاعاتی K     ص110

فصل چهارم : نتایج و بحث

٤-١- مقدّمه  ١١٢

٤-٢- مطالعات آزمایشگاهی  ١١٣

٤-٢-١- شبیه سازی سه بعدی میدان جریان و رسوب در اطراف پایه استوانه ای

تحت جریان غیر دائمی با استفاده از مدل عددی SSIIM      ص113

٤-٢-٢- نتایج شبیه سازی عددی آبشستگی در پایه پل های به کمک هیدروگراف جریان  ١١٧

٤-٢-٢-١- بحث در مورد نمودارهای بدست آمده از نتایج مدل عددی و مدل آزمایشگاهی ١٢٠

٤-٢-٣- نمایش خروجی های بدست آمده از مدل عددی سه بعدی SSIIM تحت شرایط جریان غیر

دائمی شکل (٤-١-ج ) به عنوان نمونه و بررسی آنها ١٢٣

٤-٢-٣-١- بررسی کیفی تنش برشی در اطراف پایه استوانه ای در زمان های مختلف با استفاده از نتایج

مدل عددی سه بعدی SSIIM       ص128

٤-٢-٣-٢- بررسی کیفی سرعت های افقی و قائم در اطراف پایه استوانه ای با استفاده از نتایج

 مدل عددی  سه بعدی SSIIM          ص129

٤-٢-٤- بررسی تأثیر پارامتر هندسی قطر پایه بر عمق آبشستگی متعادل  ١٣٣

٤-٢-٤-١- شرایط آزمایشگاهی و کالیبراسیون مدل عددی  ١٣٤

٤-٢-٤-٢- شبیه سازی میدان جریان و رسوب در اطراف پایه استوانه ای به کمک مدل عددی سه

بعدی SSIIM          ص135

٤-٢-٤-٣- نتایج مدل عددی        ١٣٦

٤-٢-٥- بررسی تأثیر شکاف در کاهش عمق آبشستگی در پایه های استوانه ای   ١٣٩

٤-٢-٥-١- شبیه سازی عددی آبشستگی در پایه استوانه ای با در نظر گرفتن اثر شکاف  ١٤٠

٤-٣- مطالعه موردی ١٤٢

٤-٣-١- توصیف پل ٥٢٤ رودخانه Tanana در Big Delta و سایت مطالعاتی آبشستگی ١٤٣

٤-٣-٢- توصیف نقشه برداری سایت و اطّلاعات صحرایی بدست آمده در زمان مطالعات  ١٤٨

٤-٣-٣- روش مدل سازی سایت مورد مطالعه  ١٥٣

٤-٣-٣-١- کالیبراسیون مدل عددی سه بعدی SSIIM         ص154

٤-٣-٣-٢- شبیه سازی میدان جریان و رسوب به کمک مدل عددی سه بعدی SSIIM     ص156

٤-٣-٣-٣- نتایج مدل عددی سه بعدی SSIIM     ص157

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

٥-١- نتایج حاصل از شبیه سازی های عددی صورت گرفته  ١٦١

٥-٢- پیشنهادات جهت ادامه تحقیق  ١٦٣

منابع و ماخذ ١٦٥

چکیده لاتین  ١٧٠

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بیماری سل گاوی پیشگیری از خودکشی برای بهورزان پایان نامه بررسی تصفیه آب پایان نامه بررسی روشهای آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد