👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اثر متقابل فوتون و گرافیتون طبق نظریه سی پی اچ (اثرات فوتوالكتریك كامپتون تولید و واپاشی زوج ماده - پاد ماده )

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اثر متقابل فوتون و گرافیتون طبق نظریه سی پی اچ (اثرات فوتوالكتریك كامپتون تولید و واپاشی زوج ماده - پاد ماده )

تحقیق اثر متقابل فوتون و گرافیتون طبق نظریه سی پی اچ (اثرات فوتوالكتریك كامپتون تولید و واپاشی زوج ماده پاد ماده )

بخشهایی از متن:

مقدمه

در این نوشته هدف اصلی توجیه اثر متقابل فوتون و گراویتون با توجه به نظریه سی. پی. اچ است. نخستین برخورد ها با اثر فوتوالكتریك از دیدگاه الكترومغناطیس كلاسیك صورت گرفت كه توانایی توجیه آن را نداشت. سپس انیشتین این پدیده را با توجه به دیدگاه كوانتومی توجیه كرد. بنابراین نخست میدانها و امواج الكترومغناطیسی كلاسیك را بطور فشرده بیان كرده، آنگاه با ذكر نارسایی آن به تشریح پدیده فوتوالكتریك از دیدگاه انیشتین می پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالكتریك، اثر كامپتون و تولید و واپاشی زوج ماده - پاد ماده را با توجه به نظریه سی. پی. اچ. بررسی خواهم كرد. و سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نیروهای الكترومغناطیس و گرانش را نتیجه گیری كنیم.

نیروهای الكتریكی و مغناطیسی

نیروهای بین بارهای الكتریكی را می توان به دو نوع تقسیم كرد. دو بار نقطه ای ساكن یا متحرك به یكدیگر نیروی الكتریكی وارد می كنند كه از رابطه ی زیر به دست می آید:

Fe=kqQ/r2

...

كواركها

Quarks

از دهه ۱۹۶۰ مشخص شده بود كه پروتون و نوترون از ذرات بنیادى ترى به اسم كوارك ساخته شده اند. اما نكته عجیب این بود كه امكان مشاهده ذره كوارك به صورت آزاد وجود نداشت. آنها همیشه محبوس هستند و این خاصیتى بنیادى براى این ذرات است

تنها جمع كوارك ها به صورت دوتایى و سه تایى مى تواند وجود داشته باشد. بار الكتریكى كوارك ها كسرى از بار الكتریكى پروتون است به صورت یك سوم یا دو سوم بار پروتون و این خاصیتى است عجیب كه هنوز توضیحى براى آن یافت نشده است.

گلوئون و بار -رنگ

هر كوارك علاوه برداشتن بار الكتریكى خاصیت ویژه دیگرى نیز دارد كه مانند بار الكتریكى كمیتى كوانتومی است و تنها مى تواند مقادیر ویژه اى داشته باشد. به این خاصیت بار-رنگ گفته مى شود. كوارك ها مى توانند بار رنگى قرمز، آبى و سبز داشته باشند. براى هر كوارك یك پادكوارك نیز وجود دارد مانند پوزیترون كه پاد ذره الكترون است. پادكوارك ها داراى بار رنگى پاد قرمز، پاد آبى یا پاد سبز هستند. جمع كوارك هایى كه در طبیعت مى توانند وجود داشته باشند باید داراى بار-رنگ خنثى باشند همانطور كه تشكیل مولكول هاى خنثى (از نظر الكتریكى) به خاطر جاذبه الكتریكى بین اجزاى مثبت و منفى آن است. نیروى بین پروتون ها و نوترون ها در هسته اتم ها به خاطر نیروى بین بار هاى رنگى كوارك هاى تشكیل دهنده آنها به وجود مى آید. نیروى بین كوارك ها توسط ذرات حاملى به اسم گلوئون ها حمل مى شود. این ذرات مانند فوتون بدون جرم هستند ولى برخلاف فوتون ها داراى بار-رنگ هستند. همین خصوصیت باعث پیچیدگى توضیح این نیرو وتفاوت آن با نیروی الكترو مغناطیس است. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دفاتر صدور گواهی الکترونیک از نظر حقوق تجارت الکتروینک پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی تحقیق جامع در مورد تغذیه بررسی امنیت در شبكه CORBA پایان نامه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان