👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه لخته ساز زیستی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه لخته ساز زیستی

2436 کلمه رشته های کشاورزی صنایع محیط زیست ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان

نمونه ترجمه

لخته­ساز زیستی[1] موثر، رمز کارآمد برای جداسازی جامد و مایع لجن فعال­شده ناشی از آب تصفیه شده است. کاهش ثبات فلاک می تواند با تنش های محیطی مانند انتقال ناگهانی درجه حرارت، تغییرات pH و ترکیبات سمی و یا با لخته ساز زیستی ضعیف شکل بگیرد. دوباره لخته­سازی باعث افزایش تعداد فلاکهای کوچک و باکتری های آزاد می­شود، که نمی تواند از آب با استفاده از ته­نشینی (رسوب) جدا شود. این مساله سپس منجر غلظت بالای پساب به حالت تعلیق جامد (SS) می­شود.

 

[1] - bioflocculation

Effective bioflocculation is the key to efficient solid–liquid separation of activated sludge from the treated water. Decreased floc stability can becaused by environmental stresses such as sudden temperature transients, pH variations, toxic compounds or by poor bioflocculation .

Deflocculation causes increased numbers of small flocs and free bacteria, which cannot be separated from the water by means of settling. This then leads to high effluent suspended solids (SS) concentrations.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاورمیانه ورق کاری مقاله دوپینگ و انواع و عوارض آن نقش تغذیه در ورزشكاران مقاله بررسی انواع پل