👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق پرخاشگری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق پرخاشگری

پرخاشگری 20 ص

پرخاشگری 20 ص

هدف:

هدف از انجام این تحقیق بررسی علل پرخاشگری و علل وعواقب آن است لذا با انجام این تحقیق به برسی علل پرخاشگری و مسائل مربوط به آن و ناكامی هایی كه در اثر پرخاشگری به وجود می اید می پردازیم

پرخاشگری:

همه جوامع باید راههای بیابند تا مانع از آن شوند كه اعضای آن یكدیگر را بكشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای كنترل می كنند ولی از لحاظ ارزشی كه برای آن قایلنددو میزان محدود كردن آن باهم فرق دارند برای مثال قبایل سرخپوست امریكایی كومانچی ها و آپاچی ها كودكانشان را جنگجو بار می آورند و حال آنكه هوپیها و زونی ها به فرزندانشان صلحجویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند در امریكای معاصر جوامع هوتری بر صلحجویی به عنوان شیوه ای از زندگی تاكید می كنند و فرزندانشان را طوری تربیت می كنند كه پرخاشگر نباشند . اصولا در فرهنگ امخریكایی برای پرخاشگری و سر سختی ارزش قایلند.

تعاریف پرخاشگری :

روان شناسانی كه اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگری اساسا باهم توافق ندارند.موضوع اصلی این است كه آیا باید پرخاشگری را بر اساس پیامدهای قابل دیدن آن تعریف كنیم یا بر اساس مقاصد شخصی كه آن را نشان می دهد (بعضی پرخاشگری را رفتاری می دانند كه به دیگران آسیب می رساند یا بالقوه می تواند آسیب برساند. پرخاشگری ممكن است . بدنی باشد (زدن لگد زدن ، گاز گرفتن ) یا لفظی (فریاد زدن رنجاندن یا به صورت تجاوز به حقوق دیگری (مانند چیزی را بزور گرفتن ) . نقطه قوت این تعاریف عینی بودن آن است رفتار قابل مشاهده اطلاق می شود نقطه ضعف ان این است كه شامل بسیاری از رفتارهایی است كه ممكن است به طور معمول پرخاشگری تلقی نشود. اگر كودكی در را با لگد باز كند و با این كار به شخصی كه پشت در ایستاده آسیب برساند معمولا به این كار پرخاشگری نمی گوویم مگر اینكه كودك از پیش بداندد كه كسی پشت در ایستاده است .

بر طبق یك تعریف دیگر پرخاشگری رفتاری است كه به قصد آزار كسی یا آسیب رساندن ب چیزی ابراز می شود . در این تعریف نیست فرد پرخاشگر مستتر است ولی شاید این تعریف كمتر باشد زیرا می توان از نیات فرد استنباطات مختلفی كرد علاوه بر این تعریف شامل رفتارهایی نمی شود كه به آن معمولا پرخاشگری می گوییمن . كودكی كه كودك دیگر را از تاب به كودك دیگر را ندارد ولی دیگران رفتارش را پرخاشگرانه می دانند . در عمل بسیاری از محققان تركیبی از این دو تعریف را به كار می برند . رفتاری كه به دیگران آسیب می رساند پرخاشگری تلقی می شود. بخصوص وقتی كه كودك بداند كه رفتارش به دیگری آسیب می رساند . اعمال خصمانه ای كه از روی قصد باشد نیز پرخاشگری تلقی می شود .

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار تحقیق برج خنک کن فشرده با شبکه های متخلخل و ارزیابی عملکرد آن اوراق اجاره مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام مقاله پیامبرازنگاه غیرمسلمانان