👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق حواله ها - بررسی حقوقی حوالجات و قوانین حاکم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق حواله ها - بررسی حقوقی حوالجات و قوانین حاکم

تحقیق حقوقی بررسی حوالجات، حواله ها - چکها، قوانین حاکم بر حوالجات و وظایف بانک ها

برخی از مطالب موجود در این تحقیق:

حواله ها

حواله شهری

تعریف حواله شهری

نحوه عمل در شعب حواله دهنده (صادر کننده)

نحوه عمل در شعب گیرنده حواله (پرداخت کننده)

حواله مخابره ای

حواله های مخابره ای بین شهری

شعب دارای واحد توزیع یا رابط

وظایف واحدهای توزیع وشعب واحد رابط در ارتباط با حواله های صادره

شعب بدون رابط یا توزیع

حواله های مخابره ای وارده

وظایف شعب دریافت کننده حواله

دستورالعمل اجرایی حواله مستقیم شعبه به شعبه

وظایف شعبه حواله کننده

وظایف شعبه گیرنده حواله

نحوه استخراج اعداد اختصاصی شعب (لیست کامپیوتری)

نحوه استفاده از رمزیاب سیستم مکانیزه شعب

چک ها:

چک بانکی

چکهای بانکی صادره

چکهای بانکی وارده

چک های رمزدار فی مابین بانکها

چک های رمزدار صادره

چک های رمزدار وارده

فقدان چک های رمزدار فی مابین بانکها

چک های رمزدار مجعول

چک های مسافرتی

نحوه صدور چک های مسافرتی

قوانین و وظایف حاکم

چک در گردش (مسافرتی)

ایران چک

و...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ماشین پیشرفته ابزار زن CNC و NC و ماشین سمباده دستی و فرزدستی شرکت RYOB تحقیق روشهای پیشگیری از بارداری ترجمه مقاله تشخیص شی در حال حرکت در زمینه پویا مقاله در مورد ارزیابی بالینی و پاراكلینیكی ترومای سر و تدابیر درمانی یک روش بر اساس احتمال به منظور بازآرایی شبکه توزیع قابلیت پیاده سازی روی شبکه های واقعی