👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اندیشه دينی در شعر فارسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اندیشه دينی در شعر فارسی

تحقیق اندیشه دينی در شعر فارسی

مقدمه‌

اگر در چارچوبه‌ تعریف‌ دینی‌ هنر، چند کلمه‌ را در نظر بیاوریم‌ که‌ شاکله‌ و ساختمان‌ اصلی‌ این‌ تعریف‌ با آنها سامان‌ یابد، بدون‌ تردید و تامل‌ کلمه‌ «تعهّد» یکی‌ از آن‌ کلمات‌ است‌. ادیان‌ مختلف‌ با تکیه‌ بر اصول‌ اعتقادی‌ و مبانی‌ فکری‌ خاص‌ خود بر الزام‌ چنین‌ کلمه‌ای‌در ساختار تعریف‌ هنر توافق‌ دارند و استنباطی‌ که‌ این‌ ادیان‌ از مقوله‌های‌ هنری‌ دارند، برخاسته‌ از همین‌ رویکرد معنوی‌ و خاصّیت‌ درونی‌ و بار اندیشگی‌ هنرها است‌. بنابراین‌ با نظرداشت‌ِ چنین‌ نکته‌ای‌، در می‌یابیم‌ که‌ در عُرف‌ و منطق‌ ادیان‌ و مذاهب‌ و نحله‌های‌ گوناگون‌وابسته‌ به‌ آنها، هنری‌ مورد تایید است‌ که‌ به‌ نحوی‌ متعهّد و آرمانی‌ و در خدمت‌ ایدئولوژی‌ و ارزش‌های‌ دینی‌ قرار گرفته‌ باشد و با توجه‌ به‌ همین‌ نکته‌، هنری‌ که‌ خاستگاه‌ اندیشه‌ای‌ ندارد وهیچ‌ مسئولیتی‌ را در حوزه‌ اجتماعی‌ نمی‌پذیرد، جایگاه‌ شایسته‌ای‌ نیز در فرهنگ‌دینی‌ نمی‌یابد.

...

چشم‌انداز تعهد دینی‌ در تاریخ‌ شعر فارسی‌

شعر فارسی‌ از آغاز حیات‌ خود که‌ مقارن‌ با دولت‌ سامانیان‌ است‌، از درونمایه‌ دینی‌ برخوردار بوده‌ است‌. فرهنگ‌ و معارف‌ غنی‌ دین‌ پشتوانه‌ غنی‌ و ارزشمند در شعر شاعران‌ ادوار مختلف‌ تاریخی‌ مطرح‌ بوده‌ و سبب‌ ماندگاری‌ و راز جاودانگی‌ این‌ آثار است‌.

کسایی‌ مروزی‌

از نخستین‌ شاعرانی‌ که‌ با نگرش‌ دینی‌ و بهره‌مندی‌ از حکمت‌ و معرفت‌ دین‌ شعر سروده‌ است‌، کسایی‌ مروزی‌ است‌. ....

مطالب:

اندیشه دینی در شعر فارسی    1

نگاه‌ کلی‌ اسلام‌ به‌ هنر و شعر    5

شعر از منظر اسلام‌ و قرآن‌    6

نگاه‌ اول‌    6

نگاه‌ دوم‌    7

نگاه‌ سوم‌    7

اولین‌ شاعران‌ مسلمان‌    8

شعر در آیینه‌ احادیث‌ و روایات‌ معصومین‌(ع‌)    9

چشم‌انداز تعهد دینی‌ در تاریخ‌ شعر فارسی‌    11

کسایی‌ مروزی‌    11

رودکی‌    12

فردوسی‌    12

ناصرخسرو قبادیانی‌    13

سنایی‌    14

نظامی‌ گنجوی‌    16

حافظ‌ شیرازی‌    17

بیدل‌ دهلوی‌    17

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تربیت بدنی و پوکی استخوان پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) مقاله توزیع پوآسون و نرمال گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل گزارش کاراموزی قوای محركه موتورسیكلت