👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مکتب کلاسیک و كلاسیسیسم

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مکتب کلاسیک و كلاسیسیسم

مقاله مکتب کلاسیک و كلاسیسیسم

فهرست مطالب

مقدمه    1

اومانیسم    3

اومانیسم و رسانس در فرانسه    4

از رنسانس تا کلاسیسیسم    7

وضع اجتماعی دوره کلاسیک    8

پیدایش قواعد مکتب کلاسیک    9

اصول و قواعد مکتب کلاسیک    9

اصل ((عقل))    11

آموزنده وخوشا یند    12

وضوح وایجاز    13

حقیقت نمائی    13

نزاکت ادبی    14

قانون سه وحدت    15

منابع و ماخذ    16

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه

کلمه کلاسیک به معنی وسیع خود به تمام آثاری مه نمونه ادبیات کشوری شمرده می شود و مکایه افتخار ادبیات ملی آن کشور است اطلاق میشود .مثلا ما می توانیم همه آثار جاودانی شاعران  بزرگمان را کلاسیک های ادبیات فارسی بدانیم ولی آنجا که بحث از مکتبهای ادبی در میان باشد .دیگر چنین معنی وسیعی منظور نظر نیست و در این مورد عنوان کلاسیک به آن مکتب ادبی گفته میشود که پیش از پیدایش سایر مکاتب ادبی(در قرن هفتهم)در فرانسه به وجود آمده و از ادبیاتقدیم یونان و روم تقلید کرده است .

...

حقیقت نمائی  

حقیقت نمائی درمیان اصول مکتب کلاسیک برهر اصلی  مقدم است.ارسطو در فصل نهم فن شعرعبارتی را به بیان این مطلب اختصاص داده استونویسندگان قرون بعد؛همه تعریفهائی را که در این باره آورده اند از آن عبارت اقتباس کرده اندوگفته های آنان درحقیقت تعبیرو تفسیر آن عبارت است.عبارت ارسطو این چنین است: ((شکی نیست که اثر شاعر از آن چیزی که اتفاق افتاده است بحث نمی کند.بلکه ازآن چیزی سخن می گویدکه وقوع آن بر حسب ضرورت یا حقیقت نمائی امکان دارد.

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله حسابداری - سیستم حقوق آموزش و پرورش پایان نامه درباره جزای اسلامی مینی PLC اسناد تجاری نمونه سوال ریاضیات پایه ومقدمات امار