👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله استراتژی شرکت SWOT

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله استراتژی شرکت SWOT

ترجمه مقاله استراتژی شرکت SWOT

SWOT analysis

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

SWOT analysis is a strategic planning method used to evaluate the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats involved in a project or in a business venture. It involves specifying the objective of the business venture or project and identifying the internal and external factors that are favorable and unfavorable to achieve that objective. The technique is credited to Albert Humphrey, who led a convention at Stanford University in the 1960s and 1970s using data from Fortune 500 companies.

....

استراتژی شرکت SWOT

تحلیل SWOT

برگرفته ویکی پدیا دایره المعارف آزاد

تحلیل SWOT یک روش طراحی شده استراتژیکی که برای ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت و تهدیدها موجود در یک طرح یا مسئله تجاری، به کار می رود و شامل تشخیص موضوع یا طرح تجاری و متمایز ساختن عوامل درون و بیرونی که برای رسیدن به این موضوع به این موضوع مطلوب و یا نا مطلوب می باشد، است. این تکنیک منسوب به آقای آلبرت ها مفری می باشد که منجر به برگزاری همایشی در دانشگاه استانفورد در سال 1960 و 1970 با استفاده از اطلاعات داده شده از 500 شرکت برتر، گردید.

یکی تحلیل SWOT ابتدا با تعریف موقعیت نهایی مطلوب یا عینی، شروع می شود. یک تحلیل SWOT ممکن است مُدل طراحی استراتژی مشترک باشد. طراحی استراتژی موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ایجاد سازمان استراتژی محور 708 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد ( روستا-ونوس-ابراهیمی ) مقاله بررسی ایمونولوژی و ورزش گزارش کارآموزی طراحی پست برق(شركت مشانیر) پایان نامه بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان پسر