👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آداب معاشرت در اخلاق دینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آداب معاشرت در اخلاق دینی

مقاله آداب معاشرت در اخلاق دینی

آداب معاشرت در اخلاق دینی

مقدمه

تعریف اخلاق

حقوق مسلمانى

مفهوم سلام

ادب و آداب سلام

دست دادن

شیوه مصافحه

دست دادن با زنان

خوشرویى

خوشگویى

خوشخویى

منابع

----------

مقدمه

بـر خـلاف فـرهـنـگ غـربـى ، روح و مـحتواى فرهنگ دینى ما بر پایه ارتباط، صمیمیت ، تعاون ، همدردى و عاطفه استوار است . جلوه هاى این فرهنگ بالنده نیز در دستورالعملهاى اخلاقى اسلام دیده مى شود.

زنـدگـى مـکـتبى ، در سایه شناخت این رهنمودها و به کار بستن آنها در صحنه هاى مختلف زنـدگـى اسـت ، نـه بـا شـعـار و ادعـا. به هر میزان که معیشت و معاشرت ما با این گونه هـدایـتـهـاى دیـنى در مقوله رفتار، هماهنگ باشد، به همان اندازه زندگیهایمان مکتبى است . مسلمان باید به گونه اى در چهارچوب اصول و سنن فرهنگ دینى خودش زندگى کند که بـا شـهـامت و افتخار، بتواند امضاى دین را پاى همه رفتارش بگذارد و زندگیش برچسب اسلام داشته باشد و الگوى اسلامى را بر زندگى خویش در خانه و جامعه ، سایه افکن سازد.

...

شیوه مصافحه

دسـت دادن نـیز، همچون سلام ، ادب و آدابى دارد. یکى از آنها پیوستگى و تکرار است . در یک سفره و همراهى و دیدار، حتى چندبار دست دادن نیز مطلوب است .

ابـوعـبـیـده نـقـل مـى کـنـد: هـمـراه امـام بـاقـر (عـلیـه السـلام ) بـودم . اول مـن سوار مى شدم ، سپس آن حضرت . چون بر مرکب خوش استوار مى شدیم ، سلام مى داد و احوالپرسى مى کرد، چنان که گویى قبلا همدیگر را ندیده ایم . آنگاه مصافحه مى کـرد، هـرگـاه هـم از مرکب فرود مى آمدیم و روى زمین قرار مى گرفتیم ، باز هم به همان صورت ، سلام مى کرد و دست مى داد و احوالپرسى مى کرد و مى فرمود: با دست دادن دو مؤ من ، گناهانشان همچون برگ درخت فرو مى ریزد و نظر لطف الهى با آنان است ، تا از هم جدا شوند

...

👇محصولات تصادفی👇

پروژه برنامه نویسی در محیط کلاینت سرور با استفاده از مدل کوربا ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی تحقیق بیماری ترومای چشمی گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو