👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر پیشرفت دنیای امروز

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر پیشرفت دنیای امروز

دانلود مقاله بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر پیشرفت دنیای امروز

دانلود مقاله بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر پیشرفت دنیای امروز

بصورت فایل ورد قابل ویراش وآماده ارائه

مطالب:

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت موضوع

مبانی نظری تحقیق

 تعریف فرهنگ و هوش فرهنگ

انواع هوش

تعاریفی از هوش فرهنگی

پیشینه

ابعاد هوش فرهنگی

استفاده از هوش فرهنگی

انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی

مدل و کاربردها

نهادینه کردن هوش فرهنگی در سازمان

نتیجه گیری

منبع درون متنی دارد

منابع پایانی ندارد

=============

مقدمه

فراوانی و شدت تعامالت میان سازمانها در سطح جهانی در حال افزایش است و جهانی شدن و تنوع، هوش و استعداد ویژهای را طلب میکند که این عامل نقش بسزایی در فرایندهای مدیریتی و عملکرد شغلی افراد برعهده دارد. چرا که مردمان در سطح جهان زمینههای فرهنگی متفاوتی دارند و این مسئله نیاز به درک مفروضات، مصنوعات، ارزشها و هنجارهای فرهنگی دارد. هوش اجتماعی و فرهنگی به عنوان قلمرو جدیدی از هوش به این موضوع یعنی توانایی مؤثر عمل کردن در شرایط متفاوت فرهنگی میپردازد (قلیپور، 1831). مدیران و کارکنان سازمانهای کشور با دو قسم تنوع فرهنگی مواجهند. نخست اینکه ایران به دلیل تنوع قومی گوناگونیهای فرهنگی داردو دوم اینکه در شرایط کاری کنونی تنوع و مراودات میان فرهنگی به شکل فزایندهای در حال گسترش است و تعامل با اشخاص و سازمانها با زمینه فرهنگی متفاوت گریزناپذیر مینماید. به نحوی که تفاوت در زبان، قومیت و بسیاری از خصوصیات دیگر میتواند به عنوان منابع بالقوه تعارض ظهور کند و در صورت نبود درک صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه میکند( تریاندیس، 2001)

بیان مسأله

بسیاری از سازمان های قرن بیست و یکم چند فرهنگی هستند. محصولی که در یک کشور طراحی می شود، شاید در 10 کشور تولید شود و در بیش از 100 کشور به فروش برسد. این واقعیت سبب پویایی فراوان روابط در محیط های چند فرهنگی شده است، به نحوی که تفاوت در زبان، قومیت، سیاست ها و بسیاری خصوصیات دیگر می تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبود درک صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه سازد. چنیندشواری هایی موجب ارائه مفهومی نوین در مباحث شناختی شده است که با نام هوش فرهنگی شناخته می شود)همان منبع(. به دلیل تنوع گسترده محیطهای کاری، مدیریت موثر سازمانها و منابع انسانی با چالشهای فراوانی روبه رو شده است. سازمانها با کوچک سازی و مهندسی مجدد به دنبال رقابت در بازار جهانی هستند ضمن اینکه انفجار اطالعات و توسعه فناوری نیز برای آنها چالش برانگیز شده است. در این میان بهبود روابط در عرصه تجاری، افزایش سهم بازار و مطرح شدن به عنوان یک مدیر موفق نیز جزء دغدغه های مدیران امروز است. به راستی مدیران برای موفقیت در چنین محیطی به چه فاکتورهایی نیاز دارند؟ هوش فرهنگی چیست؟ به راستی چه مدیرانی موفق هستند؟ چرا برخی مدیران علی رغم برخورداری از ضریب هوشی باال، در کار خود شکستهای فاحشی را تجربه می کنند؟ چگونه است که برخی مدیران در محیطهای بیگانه خوب عمل می کنند و برخی دیگر می لغزند؟ آیا بجز ضریب هوشی عوامل دیگری در موفقیت افراد و سازمانها تأثیر دارد؟

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی مقاله اسكیزوفرنی چیست؟ روش تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور گزارش كارآموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی