👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

دانلود پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

دانلود پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه 

فهرست مطالب

چكیده     1

مقدمه :   2

فصل اول 4

كلیات     4

1-1) موضوع تحقیق :         5

1-2) بیان و تعریف موضوع :           5

1-3) اهداف تحقیق :           6

1-4) فرض تحقیق  6

1-5) قلمرو علمی تحقیق      6

1-5-1) قلمرو مكانی :         7

1-6) متدولوژی تحقیق :       7

1-6-1) روش تحقیق:          7

1-6-2) روش گردآوری اطلاعات:      8

1-7) محدودیت های تحقیق : 8

فصل دوم 9

مروری بر ادبیات تحقیق       9

پیشگفتار: 10

2-1) كلیات          11

2-1-1) اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی         11

2-1-2) مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی        11

2-2) گام های فرایند تحلیل سلسله مراتبی          13

2-2-1) ساختن سلسله مراتبی 13

2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبی ها      14

2-2-1-2) روش ساختن یك سلسله مراتبی          15

2-2-2) محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی          15

2-2-2-1) روش های محاسبه وزن نسبی           15

2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات      16

2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاریتمی      17

2-2-2-1-3) روش بردار ویژه           18

2-2-2-1-4) روش های تقریبی          19

2-2-2-2) محاسبه وزن نهایی :          20

2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاری         20

2-2-3-1) ماتریس سازگار    20

2-2-3-2) ماتریس ناسازگار  21

2-2-3-3) الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك ماتریس     22

2-2-3-4)الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك سلسله مراتبی          23

2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها 23

2-5) تئوری مطلوبیت         24

2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات         24

2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت      25

2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت        25

2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی 25

2-5-5) نرخ نهایی جانشینی  28

2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی   29

2-6) بررسی سوابق گذشته   30

3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی          36

3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی          37

4-1) نتیجه گیری  53

4-2) پیشنهادات     53

فهرست منابع:       55

1-1- تصمیم‌گیری چیست     56

1-1- تصمیم‌گیری چیست     57

1-1-1- مقدمه و كلیات        57

1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن         57

1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب    59

1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری            60

1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده  60

1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی   63

1-1-4-2-1- تصمیمات فردی            63

1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی     64

1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری      70

1-1-5-1- مدل راضی کننده  71

1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 73

1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 74

1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی) 76

1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری  80

1-1-6-1- قطعی و معین      80

1-1-6-2- تحت ریسک       80

1-1-6-3- عدم قطعیت        81

1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن            81

1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره           81

1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه           82

1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective)            82

1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution)  82

1-2-2-3- آلترناتیو 83

1-2-2-4- معیار    83

1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution)           83

1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution) 83

1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط)    84

1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری 84

1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی           84

1-2-3-1-1- خطکش مقیاس 84

1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic)         85

1-2-3-2- نرمالیزه کردن     86

1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری    86

1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی      86

1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن 87

1-2-3-3- وزندهی 87

1-2-3-3-1- روش آنتروپی  87

1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی     88

1-3- انواع تکنیکهای MCDM          88

1-3-1-1- روش Dominance          89

1-3-1-2- روش Maximin  89

1-3-1-3- روش Maximax 89

1-3-1-4- روش Conjunctive         89

1-3-1-5- روش Disjunctive          90

1-3-1-6- روش Lexicography       90

1-3-1-7- روش حذفی        90

1-3-2- تکنیک های تعاملی  91

1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW)      91

1-3-2-2- روش TOPSIS    92

1-3-2-3- روش ELECTRE  92

1-3-2-4- روش AHP        93

1-3-2-5- روش DEMATEL 93

1-3-2-6- روش NAIADE   94

1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی       94

1-3-3-1- روش EVAMIX  94

1-3-3-2- روش MAVT     95

1-3-3-3- روش UTA        95

1-3-3-4- روش MAUT     95

1-3-3-5- روش SMART    95

1-3-3-6- روش ORESTE   96

1-3-3-7- روش PROMETHEE        96

1-3-3-8- روش REGIME   96

1-3-3-9- روش PAMSSEM           96

1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM     97

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تغذیه ورزشی پژوهش بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران پاورپوینت ماشین های کود آبیاری پایان نامه بررسی میزان گرایشات اعتقادی و مذهبی میان جوانان ( 25 – 20 ) ساله در میان دانشجویان