👈 فروشگاه فایل 👉

حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

دانلود حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

دانلود حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

در این بخش كمیتة مشورتی پرداخت مراقبت های پزشكی سئوالاتی دربارة پرداخت تكنولوژی جدید در سیستم های پرداختی قراردادی بیمارستان مطرح می كند. سیاست گذاران چگونه باید «تكنولوژی جدید» را تعریف كنند؟ آیا تعریف بر چگونگی تحمل كردن یك سیستم پرداخت نسبت به تكنولوژی معین تأثیر می گذارد؟ چه اصول پرداختی باید برای تكنولوژی جدید به كار روند؟

این سئوالات با در نظر گرفتن تغییرات قانونی اخیر در عملكرد تكنولوژی در سیستم های پرداخت قراردادی و بیماران بستری و سرپائی بحث و بررسی می شود. كمیته یك سری پیشنهادات را راجع به این مسائل به كنگره و وزیر ارائه می دهد كه هدف آن ایجاد سیستم های پرداخت مراقبت های پزشكی پاسخگو به تازه های تكنولوژیكی است و در عین حال به حداقل رساندن پرداخت هزینه. مهمتر از همة آنها، توصیه ها به وزیر در مورد تخصیص كدهائی به خدمات جدید و روشها، بررسی نیاز به تغییرات طبقه بندی خدمات یا بیماران، و اجرای پرداخت های اضافی برای تكنولوژی های جدید است. بخش قبل (بخش 2) به مسألة مرتبطِ متدهای بروز آوری پرداخت ها در مراقبت های پزشكی سنتی می پردازد. اغلب خدمات بیمارستانی هم اكنون به صورت قسطی پرداخت می شوند. اخیراً، نگرانی هایی با توجه به عملكرد تكنولوژی جدید تحت پرداخت قراردادی (قسطی) به وجود آمده است. آیا مراقبت های پزشكی، معرفیِ تكنولوژی های جدید را به سرعت تشخیص می دهد تا دسترسی به منافع را تضمین كند؟

آیا نرخ های پرداخت به اندازة كافی هزینه های تكنولوژی های جدید را منعكس می كند؟

قانون اصلاح بودجة متعادل (BBRA) سال 1999 به این مسأله برای سیستم پرداخت قسطی بیماران سرپائی (PPS) با برقراری پرداخت های Pass-through برای انواع خاص تكنولوژی جدید می پردازد.

 

👇محصولات تصادفی👇

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار دیوید ویل تحقیق نقد نامور نامه پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها پروژه شته سبز انار