👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق حوزه آبخیز کوهرنگ زیر حوزه ضراب آباد

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق حوزه آبخیز کوهرنگ زیر حوزه ضراب آباد

تحقیق حوزه آبخیز کوهرنگ زیر حوزه ضراب آباد

مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ زیر حوزه ضراب آباد

پیشگفتار

منابع طبیعی بستر حیات بوده و حفظ و احیا‌ء این منابع می تواند علاوه بر  فواید عدیده ای که در بر خواهد داشت باعث رونق کشاورزی و افزایش تولیدات آ‌ن باشد منابع طبیعی اگر چه سرمایه امنیت ملی وتعلق به مردمان سرزمینی که در آن زندگی می کنند می باشد، ولی منطقی تر این است که بهتر و آبادتر به ‌آیندگان تحویل  گردد. اما در کشور ما مثل بسیاری از نقاط جهان به این منابع به عنوان سرمایه، بلکه به چشم سود بار ‌آورده و منفعت بی زحمت نگریسته و همیشه وجه المصالی دیگر طرحها و برنامه ها قرار گرفته است به عبارت دیگر اداره منابع طبیعی چون هیزمی است که هم در عزا و هم در شادی سوزانده میشود و بدین ترتیب پیکره این منابع درطی اعصار و قرون از یکسو در اثر بهره وری بی رویه و اعمال روشهای تخریبی آماج ویرانگری و از سوی دیگر ساختار فرهنگی جامعه نیز کم و بیش با چنین روندی از بهره برداری و تخریب هماهنگ شده است.

...

فصل دوم:

1-2-نتایج و پیشنهادات

1-1-2-الف- مشکلات مسائل و محدودیتها

1-    اولین مشکل عمده که د رمنطقه به چشم می خورد کمبود آب می باشد وجود یک چشمه که در پائین دست حوزه و همچنین چشمه گل گوشکک در حوزه کناری آب دام و عشایر منطقه را تامین می کند که چشمه های موجود در داخل حوزه دبی های بسیار پائین دارد

2-    مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از زندگی عشایری

3-    مشکلات فنی از لحاظ کمبود اطلاعات، ماشین آلات مناسب، بذور و نهال گیاهان مناسب منطقه

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته پاورپوینت کنترل و اهمیت موجودی پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی تحقیق نقطه انجماد شیر با ترمیستور كریوسیكوپ