👈 فروشگاه فایل 👉

جغرافیای تاریخی زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

ارتباط با ما

... دانلود ...

جغرافیای تاریخی زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

دانلود پایان نامه جغرافیای تاریخی زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

جغرافیای تاریخی زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

در 180 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : کلیات

 

پیشگفتار

6

جغرافیای تاریخی چیست ؟

9

اهداف و اهمیت پژوهش

12

پیشینه ی پژوهش

14

روش پژوهش

14

محدودیت های پژوهش

14

تحلیل منابع ( مأخذ شناسی )

14

فصل دوم – جغرافیای طبیعی ، موقعیت و حدود

27

جغرافیای استان زنجان

28

ناهمواری استان

28

نقش ناهمواری ها در زندگی ساکنان استان

29

آب و هوا و انواع آن در استان

31

تقسیمات سیاسی استان

32

منابع آب استان

32

موقعیت تاریخی – جغرافیایی زنجان

34

عنوان

صفحه

آب و هوا

38

رودخانه ها :

39

رودخانه ی قزل اوزن

39

رودخانه ی زنجان رود

41

چشمه ها

43

راه ها و اهمیت آن ها – فاصله ها

43

برج و باروی زنجان

45

وجه تسمیه زنجان

49

زبان

51

مذهب

53

خصوصیات مردم زنجان

56

زنجان جزء کدام ناحیه است

58

فصل سوم – جغرافیای تاریخی – سیاسی – اقتصادی – فرهنگی زنجان

61

فتح زنجان و سکونت اعراب در آن

62

چگونگی و علل پذیرش اسلام توسط مردم

63

اهمیت علم و ترجمه در دوران اسلامی

66

مدرسه و مسجد

68

عنوان

صفحه

مساجد زنجان

72

دانشمندان و بزرگان زنجان

74

مهاجرت هنرمندان به زنجان

82

معادن ، صنعت و تجارت

83

کشاورزی و محصول در زنجان

86

مالیات در دوره ای اسلامی

91

زنجان دارالضرب، بوده است

97

شهرهای نزدیک به زنجان

98

1-3 – طارم - طارمین

98

2-3- سرجهان

101

3-3- سهرورد

102

4-3- سجاس

104

فصل چهارم – حکومت های مؤثر در زنجان

106

کنگریان طارم و دژ شمیران

107

اسماعیلیه و زنجان

111

آغاز تا فرجام فرقه ی اسماعیلیه در زنجان

116

اتحاد قزوین و ابهر و زنجان

117

عنوان

صفحه

فصل پنجم – حکومت ها به ترتیب سلسله در زنجان

119

قبل از اسلام

120

امویان

120

عباسیان

120

علویان طبرستان

121

سامانیان

121

آل زیار

123

کنگریان

124

آل بویه

124

سلجوقیان

128

خوارزمشاهیان

130

فصل ششم – ساسانیان و پیروی از آداب آنان در دوره ی اسلامی

135

ساسانیان و تمدن

136

ساسانیان و مذهب

138

ساسانیان و مالیات

140

ساسانیان ؛ پول و برات – دوره ای اسلامی ؛ پول و برات

142

دوره ی اسلامی و پیروی از آداب ساسانیان

144

عنوان

صفحه

فصل هفتم – آتشکده ها – غارها و قلاع سیاسی زنجان

146

آتشكده ها:

147

آتشکده شیز

147

آتشکده تشویر

149

غارها

150

غار خرمنه سر

150

غار گلجیک

150

غار کتله خور

151

قلاع سیاسی زنجان

152

دژ سر جهان

152

دژ شمیران

152

دژ تاج

154

نتیجه گیری

155

خلاصه

156

منابع فارسی

158

منابع عربی

169

چکیده انگلیسی

170

 

منابع فارسی

1. شكوهی زنجان ، محمد ؛ عارف زاهد شیخ اخی فرح زنجان ، نشر شهاب زنجان ، چاپ اول ، زنجان 1380

2. رییس نیا ، رحیم ؛ آذربایجان در سیر تاریخ ایران 2 جلدی ، نشر نیما ، چاپ دوم ، تبریز 1370

3.  ابن حوقل ، ابوالقاسم محمد ؛ صوره الارض ، ترجمه ی جعفر شعار ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، تهران 1345

4. ستوده ، منوچهر ؛ قلاع اسماعیلیه در رشته كوه های البرز ، انتشارات دانشگاه تهران ؛ تهران 1345

5.  ابودلف ، مسعربن مهلهل ؛ سفرنامه ی ابودلف در ایران ، ترجمه ی سید ابوالفضل طباطبایی ، انتشارات فرهنگ ایران زمین ، تهران 1342

6.  حموی ، یاقوت ؛ معجم البلدان ، ترجمه ی علی نقی منزوی ، نشر سازمان میراث فرهنگی ، تهران 1380

7.  یعقوبی ، احمدبن اسحاق ؛ البلدان ، ترجمه ی محمد ابراهیم آیتی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران 1381

8.  بحانا ، حدودالعالم من المشرق الی المغرب ، به كوشش منوچهر ستوده ، نشر طهوری ، تهران 1362

9.  ابن خردادبه ، ابوالقاسم عبدالله ؛ مسالك و ممالك ، به اهتمام ایرج افشار ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ سوم ، تهران 1368

10.   اصطخری ، ابواسحق ابراهیم ؛ مسالك و ممالك ، به اهتمام ایرج افشار ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ سوم ، تهران 1368

11.  مستوفی ، حمدالله ؛ تاریخ گزیده ، به اهتمام عبدالحسین نوایی ، انتشارات امیركبیر ، چاپ دوم ، تهران 1362

12.   بلاذری ، احمدبن یحیی بن جابر ؛ فتوح البلدان ، ترجمه محمد توكل ، انتشارات نقره ، چاپ دوم ، تهران 1367

13.  مستوفی ، حمدالله ؛ نزهته القلوب ، تصحیح گاه لیستیرنج ، چاپ ارمغان ، تهران 1366

14.  قزوینی ، زكریابن محمد ؛ آثار البلاد و اخبار العباد ، ترجمه ی عبدالرحمن شرفكندی

، تصحیح میرهاشم محدث ، نشر مؤسسه علمی اندیشه ی جوان ، چاپ اول ، تهران 1366

15.   حموی ، یاقوت ؛ برگزیده ی مشترك ، ترجمه ی محمد بروین گنابادی ، نشر امیركبیر ، چاپ دوم ، تهران 1362

16.   دیاكونف ، ا.م ؛ تاریخ ماد ، ترجمه ی كریم كشاورز ، نشر علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم ، تهران 1371

17.   سترنج ، كای ؛ جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی ، ترجمه ی محمود عرفان ، نشر علمی و فرهنگی ، چاپ ششم ، تهران 1383

18.   ابن اثیر ، عزالدین ؛ تاریخ الكامل جلد 4 ، ترجمه ی محمد حسین روحانی ، نشر اساطیر ، تهران 1370

19.   كلاویخو ، روی كنزاله ؛ سفرنامه ی كلاویخو ، ترجمه ی مسعود رجب نیا ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ دوم ، تهران 1366

20.   مسعودی ، ابوالحسن علی ؛ مروج الذهب ، جلد 2 ، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده ، نشر علمی و  فرهنگی ، تهران 1370

21.  شیبانی ، زان ؛ سفر اروپاییان به ایران ، ترجمه سیدضیاء الدین دهشیری ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران 1381

22.   لابیدوس ، ایرا . م ؛ تاریخ جوامع اسلامی ، ترجمه ی علی بختیاری زاده ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، تهران : 1381

23.  شاملویی ، حبیب الله ؛ جغرافیای كامل جهان ، انتشارات بنیاد ، چاپ هشتم ، تهران 1370

24.   دهخدا ، علی اكبر ؛ لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران 1377

25.   كیانی ، یوسف ؛ شهرهای ایران ، جلد 4 ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران 1370

26.         ثبوتی ، هوشنگ ؛ تاریخ زنجان ، نشر توانا ، چاپ سوم ، زنجان 1375

27.   سلطانی ، رامین ؛ تاریخ زنجان ، انتشارات نیكان ، چاپ اول ، زنجان 1379

28.   نیرومند ، كریم ؛ تذكرة سخنوران و خطاطان زنجان ، نشر زعفری ، چاپ اول ، زنجان 1347

29.  فرای ، ریجارد . ن ؛ میراث باستانی ایران ، ترجمه ی مسعود رجب نیا ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ سوم ، تهران 1368

30.   زرین كوب ، عبدالحسین ؛ تاریخ ایران بعد ازاسلام ، انتشارات امیر كبیر ، چاپ سوم ، تهران 1362

31.   زرین كوب ، عبدالحسین ؛ تاریخ مردم در ایران ، جلد 2 ، انتشارات امیركبیر ، چاپ سوم ، تهران 1371

32.   كسروی ، احمد ؛ كاروند كسروی ، به كوشش یحیی ذكاء ، نشر شركت سهامی كتاب های جیبی ، تهران 1352

33.   قبادیانی ، ناصرخسرو ؛ سفرنامه ، به كوشش نادر و زرین بور، نشر شركت سهامی كتاب های جیبی ، چاپ هفتم ، تهران 1370

34.  وشمگیر ، عنصرالمعالی ؛ قابوس نامه ، با كوشش غلامحسین یوسفی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران 1368

35.   احسانی ، محمد تقی ؛ هفت هزار سال هنر فلزكاری در ایران ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ  اول ، تهران  1368

36.   نفیسی ، سعید ؛ تاریخ تمدن ایران ساسانی ، به اهتمام عبدالكریم جربزه دار ، انتشارات اساطیر ، چاپ اول ، تهران 1383

37.   كسروی ، احمد ؛ نام های شهرها و دیه های ایران ، نشر مؤسسه مطبوعاتی شرق ، چاپ سوم ، تهران 1335

38.   هوار ، كلمان ؛ ایران و تمدن ایرانی ، مترجم حسن انوشه ، انتشارات امیر كبیر ، چاپ سوم تهران 1379

39.  پرچگانی ،پروانه ؛ همه چیز درباره ی زنجان ، انتشارات اسلامی ، چاپ اول ، تهران 1383

40.   انصاری ، فرشته ؛ فتنه ی باب در زنجان ، نشر نیكان ، چاپ اول ، زنجان 1382

41.  كیرشمن ، رومن ؛ ایران از آغاز تا اسلام ، ترجمه ی محمد معین ، انتشارات معین ، چاپ اول ، تهران 1383

42.  صفا ، ذبیح الله ؛ تاریخ ادبیات در ایران ، جلد 1 ، نشر چاپ ششم ، تهران 1363

43.   بارتولد . و ؛ تذكره ی جغرافیای تاریخی ایران مترجم حمزه سردادور ، انتشارات توس ، چاپ سوم ، تهران 1372

44.   بطروشفسكی ، ای . ب ؛ كشاورزیو مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ،

2 جلد ، ترجمه كریم كشاورز ، نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، تهران 1344

45.  اشبولر ، برتولد ؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ، جلد 1 ، مترجم جواد فلاطوری ، نشر علمی و فرهنگی ، چاپ دوم ، تهران 1364

46.   اشبولر ، برتولد ؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ، جلد 2 ، مترجم مریم میراحمدی ، نشر علمی و فرهنگی ، چاپ اول ، تهران 1369

47.   بطروشنسكی ، ایلیاباولویج ؛ اسلام در ایران ، مترجم كریم كاورز ، نشر بیام ، چاپ چهارم ، تهران 1354

48.   فرای ، ریجارد . ن ؛ عصر زرین فرهنگ ایران ، مترجم مسعود رجب نیا ، نشر سروش ، چاپ دوم ، تهران 1363

49.  مشكور ، محمدجواد ؛جغرافیای تاریخی ایران باستان ، نشر دنیای كتاب ، چاپ اول ، تهران 1371

50.   شرفكنده ، محمدبن عبدالرحمن ؛ ترجمه ی آثار البلاد و اخبار العباد ، 2 جلد ، تصحیح سید محمد شاهمرادی ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1373

51.   بدیعی ، ربیع ؛ جغرافیای مفصل ایران ، جلد 2 ، نشر اقبال ، تهران 1367

52.  فیاض ، علی اکبر ؛ تاریخ اسلام « انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سیزدهم ، تهران : 1381

53.  اعتماد السلطنه ، محمد حسن خان ؛ مراه البلدان ، 4 جلد ، به کوشش عبدالحسین نوایی و میر هاشم محدث ، نشر دانشگاه تهران ، تهران : 1367

54.  مطهری ، مرتضی ؛ کلیات علوم اسلامی جلد 2 ، انتشارات صدرا ، چاپ بیست و نهم ، تهران : 1384

55.   عراقی ، حسین فعال ؛ دایره المعارف تشیع جلد 8 ، « عبدالوهاب زنجانی » ، نشر شهید محبی ، چاپ اول ، تهران : 1379

56.  لنچیری ، عبدالحسین ؛ جغرافیای تاریخی شهرها ، انتشارات مدرسه ، چاپ اول ، تهران : 1370

57.  سیفی فمی تفرشی ، مرتضی ؛ سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی تفرش و آشتیان ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، تهران : 1361

58.  انصاف پور ، غلامرضا ؛ تاریخ تبار و زبان مردم آذربایجان ، انتشارات فکر روز  ، چاپ اول ، تهران : 1377

59.  فرای ، ر . ن ؛ تاریخ ایران ا. فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان ،

پژوهش دانشگاه کمبریج ، جلد 4 ، مترجم حسن انوشه ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دوم ، تهران : 1372

60.  پیگولو سکایا ، ن . و . ودیگران ؛ تاریخ ایران از دوران باستان

تا پایان سده ی هجدهم میلادی ، ترجمه ی کریم کشاورز ، انتشارات پیام ، چاپ چهارم ، تهران : 1354

61.  شعالبی نیشابوری ، عبدالملک ؛ تاریخ شعالبی ، مترجم محمد فضایلی ، نشر نقره ، چاپ اول ، تهران : 1368

62.  ابن مسکویه ، ابوعلی ؛ تجارب الامم ، جلد 5 ، مترجم علی نقی منزوی ، انتشارات توس ، تهران 1376

63.   جوینی ، عطاملک ؛ تاریخ جهانگشا ، 3 جلد ، به هتمام محمد قزوینی ، انتشارات ارغوان ، چاپ  سوم ، تهران : 1367 

64.  ابن رسته ، احمدبن عمر ؛ الاعلاق النفسه ، ترجمه حسین قره چانلو ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول ، تهران : 1365

65.  خواندمیر ، غیاث الدین ؛ تاریخ حبیب السیر ، زیرنظر سید محمد دبیرسیاقی ، انتشارات خیام ، چاپ چهارم ، تهران : 1380

66.  جیهانی ، ابوالقاسم بن احمد ؛ اشکال العالم ، مترجم علی بن عبدالسلام کاتب ،

تحقیق فیرو. منصوری ، ناشر آستان قدس رضوی ، چاپ اول ، مشهد : 1368

67.  ابن فقیه ، ابوبکر احمدبن محمد ؛ مختصر البلدان ، ترجمه ح . مسعود ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، تهران : 1349

68.  شهرزوری ، شمس الدین محمدبن محمود ؛ نزهت الارواح و روضه الافراح ( تاریخ الحکماء ) ،

ترجمه ی مقصود علی تبریزی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ اول ، تهران : 1365

69.  قدامه بن جعفر ؛ کتاب الخراج ، ترجمه و تحقیق حسین قره جانلو ، نشر البرز ، چاپ اول ، تهران ؛ 1370

70.  انصاری دمشقی ، شمس الدین محمد ، نخبه الدهرفی عجایب البر و البحر ،

ترجمه سید حمید طبیبیان ، انتشارات اساطیر ، چاپ اول ، تهران : 1382

71.  مارکورات ، یوزف ؛ ایران شهر بر مبنای جغرافیایی موسی خورنی ،

ترجمه مریم میر احمدی ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، تهران : 1373

72.  مقدسی ، ابو عبدا... محمد ؛ احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم ، ج 2 ،

ترجمه علی نقی منزوی ، نشر شرکت مؤلفان و مترجمان ایران ، چاپ دوم ، تهران ، 1361

73.  لمتون ، ا.ک.س ؛ مالک و زارع د رایران ، مترجم منوچهر امیدی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم ، تهران : 1377

74.  افشار سیستانی ، ایرج ؛ سیمای ایران ، انتشارات آقابیگ ، چاپ اول ، تهران : 1372

75.        سرفراز ، علی اکبر ؛ تخت سلیمان ، تبریز : 1347

76.     ابوالفداء ــــــــــــــ ، تقویم البلدان ، ترجمه ، عبدالمحمد آیتی ، تهران ، 1349

77.  همایی ، جلال الدین ؛ تاریخ ادبیات ایران ، ج 1و2 ، نشر فروغی ، تهران : 1362

78.  بیهقی ، محمد بن حسین ؛ تاریخ بیهقی ، به کوشش خلیل خطیب رهبر ، انتشارات دنیای کتاب ، چاپ سوم ، تهران : 1371

79.        وصاف ، فضل ا... ؛ تاریخ وصاف ، نشر ابن سینا ، تهران : 1338

80.        میرخواند ، میر محمد ؛ روضه الصفا ، انتشارات خیام ، تهران : 1338

81.        مصاحب ، غلامحسین ؛ دایره المعارف فارسی ، تهران : 1345

82.  شاد ، محمد پادشاه ؛ فرهنگ آنند راج ، زیر نظر محمد دبیر سیاقی ، انتشارات خیام ، تهران : 1365

83.  قفس اوغلی ، ابراهیم ؛ دولت خوارزمشاهیان ، ترجمه داود اصفهانیان ، نشر گسترده ، تهران : 1367

84.  شریف میان محمد ؛ تاریخ فلسفه در اسلام ، مترجم نصرا... پور جوادی ، انتشارات صدرا ، چاپ سوم ، تهران : 1367

85.  یمینی ، حسن و دیگران ؛ جغرافیای استان زنجان ، نشر شرکت چاپ و نشر ، چاپ اول ، تهران : 1379

86.  وکیلیان ، منوچهر ؛ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران ، انتشارات سمت ، چاپ یازدهم ، تهران : 1381

87.  کیانی ، یوسف ؛ تاریخ هنر معماری در ایران در دوره ی اسلامی ، انتشارات سمت ، چاپ چهارم ، تهران : 1381

88.        کریمیان ، حسین ؛ ری باستان ، نشر انجمن آثار ملی ، تهران : 1345

89.  بوسورث ، کلیفورد ؛ سلسله های اسلامی ، ترجمه فریدون بدره ای ، نشر مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران : 1371

90.  زرین کوب ، عبدالحسین ؛ جستجو در تصوف ایران ؛ انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم ، تهران : 1362

91.  جمشیاری ، ابوعبدا.. محمد ؛ تاریخ الوزراء و الکتاب ؛ ترجمه ابوالفضل طباطبائی ، تهران : 1348

92.  هاجسن ، مارشال . گ . س ؛ فرقه ی اسماعیلیه ؛ مترجم فریدون بدره ای ،

نشر سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، چاپ سوم ، تهران : 1369

93.  بیک محمدی ، حسن ؛ مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران ، انتشارات دانشگاه اصفهان ، چاپ سوم ، اصفهان : 1382

94.  قره چانلو ، حسین ؛ جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی ج 1 ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران : 1380

95.  ثبوتی ، هوشنگ ؛  بناهای آرامگاهی استان زنجان ، ج 1 ، انتشارات زنگان ، چاپ اول ، زنجان : 1377

96.  راوندی ، محمدبن علی ؛ راحه الصدور و آیه السرور ، تصحیح محمد اقبال ،

حواشی و تصحیحات مجتبی مینوی ، انتشارات امیر کبیر ، تهران : 1364

97.  نیشابوری ، ظهیرالدین ؛ سلجوق نامه ، با ذیل سلجوق نامه ابوحامد محمد بن ابراهیم ، نشر کلاله خاور ، تهران : 1332

98.  کیانی ، محسن ؛ تاریخ خانقاه در ایران ، انتشارات طهوری ، چاپ دوم ، تهران : 1380

99.  حافظ ابرو ، رشید الدین فضل ا... ، ابوالقاسم کاشانی ؛ مجمع التواریخ سلطانیه ،

به اهتمام محمد مدرسی زنجانی ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، تهران : 1364

 

منابع عربی

1. همدانی ، ابن فقیه ؛ كتاب البلدان ، تحقیق یوسف الهادی ، نشر عالم الكتاب ، بیروت : 1996

2.  الذهبی ، شمس الدین محمد ؛ سیر اعلام النبلا ، تحقیق شعیب ارنوؤط و محمد نعیم العرقسوسی ، بیروت : بی تا

3.  حموی ، یاقوت ؛ معجم البلدان ، 5 جلد ، نشر دارالاحیا ، الثراث العربی ، بیروت : 1955

4.  ابن خلكان ، شمس الدین احمدبن محمد ؛ وظیات الاعیان انباء انباء الزمان ، جلد 1 ،

تصحیح محمدعبدالرحمن المرعشلی ، نشر دارالاحیاء التراث العربی ، بیروت : 1997 

پیشگفتار :

    اطلاعاتی که جغرافی دانان ، مورخان ، صاحبان اندیشه و گردشگران از خود به جای     

            گذاشته اند ، در مورد زنجان بسیار اندک و ناچیز است .

     به قول مینورسکی خاور شناس معروف انگلیسی (1877-1966 م ) : « منابع قدیم در مورد زنجان ، هیچ ندارد . »

     نویسندگان قرون اولیه ی اسلامی در نوشته های خود ، اشاره ای کلی و زودگذر به شهر زنجان نموده اند

ولی درباره ی مسایل اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و بزرگان علم و دانش آن ، مطالبی  نیاورده اند .

    با عنایت به آثار تمدن و زندگی انسانی که از هزاره ی سوم ق.م در منطقه ی زنجان مشهود   است ،

می توان ادعا کرد که زنجان از نظر قدمت تاریخی ، هم سنگ بسیاری از شهرهای قدیم می باشد

و همچون آن شهرها باید گذشته ی مدونی داشته باشد .

با وجود بزرگانی همچون سهروردی ها ، شیخ اخی فرج زنجانی ، حافظ ابرو ، عماد الدین زنجانی و ...

در محدوده ی جغرافیایی زنجان از طرفی و داشتن موقعیت سوق الجیشی به سبب واقع شدن

در مسیر راه ارتباطی شرق به غرب به ویژه در دوران سلجوقیان که با انشعاب شاخه ای

از راه ابریشم که ری و زنجان را به تبریز و ارمنستان و سواحل دریای سیاه ، متصل می کرد و زنجان

، خود در مسیر این شاهراه بازرگانی قرار داشت و نیز وجود برخی از قلاع زنجیره ای

اسماعیلیه در منطقه از طرف دیگر ، از معدود شهرهایی است که شناسنامه و هویت تاریخی چندان روشنی ندارد . 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق برج خنک کن فشرده با شبکه های متخلخل و ارزیابی عملکرد آن پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر گزارش کاراموزی ماشین های حرارتی تحقیق عدالت اقتصادی تجربیات دبیری ورزش