👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه ادبیات

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه ادبیات

پایان نامه ادبیات چکیده این مجموعه شامل مطالبی پیرامون زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان ( 13641357 ) ، ( 13751364 ) ، ( 13851380 ) مورد بحث و برّرسی قرار گرفته است هدف از این تحقیق شناخت افکار ایدئولوژیکی شاعر ، آشنایی با تعهّدات اخلاقی و اجتماعی ، مردم گرایی و انسان گرایی شاعر ، احتراز شاعر از گروه ها و

پایان نامه ادبیات

 

چکیده

این مجموعه شامل مطالبی پیرامون زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان ( 1364-1357 ) ، ( 1375-1364 ) ، ( 1385-1380 ) مورد بحث و برّرسی قرار گرفته است هدف از این تحقیق : شناخت افکار ایدئولوژیکی شاعر ، آشنایی با تعهّدات اخلاقی و اجتماعی ، مردم گرایی و انسان گرایی شاعر ، احتراز شاعر از گروه ها و دسته های دوره ای شناخت ، شخصیّت علمی و آکادمیک ایشان به عنوان استاد دانشگاه و نگاهی به بُعد روان شناسی شاعر در سرودن هر اثر می باشد .

روش تحقیق برای رسیدن به هدف مورد نظر ، گردآوری فیش ، مطالعات کتابخانه ای و کاربرد اینترنت همراه با روش توصیف و کاربرد می باشد .

طبق تحقیقات انجام شده قیصر شاعری هم درد است که از میان توده ی مردم ظهور می کند امّا هیچگاه توده ای نمی شود . قدرت اعتراض و شکایت شاعر و شیوه ی روایی گری او در رساندن اخبار جنگ                  شایسته ی تحسین است .

او خود فرزند جنگ بود و تنها دیده ها را می سُرود نه شنیده ها را .

او از ابتدا شاعر انقلاب و دفاع مقدّس بود و در میانه ی عمر تبدیل به شاعری از جنس مردم گشت و سرانجام به دنبال خویشتن خویش می گشت تا نیمه ی پنهای خویش را کشف و جوابی برای سؤال های فلسفی خویش بیاید و سرانجام از دور ، دستی بر آتش رساند و عارفی عاشق گونه در لباس عرفانی ظاهر شد . او بی تفاوت بود ، بی تفاوت به زر و زور ، بی تفاوت به ریاکاری و نمایش مردم و بی تفاوت به خودش .          آن زمان که خود را شناخت خود را به خدایش باخت و با هجرت از این دنیا ساخت .

 

مقدّمه

به نام آن خدائی که شعور را در وجود انسان نهاد تا گوهر شعر را بیابد و آویزه ی وجود خویش نماید . هر آینه شعر و شاعری در میان جوامع مختلف مایه ی آرامش روح و روان است تا آنجا که شعرا را دنباله رو انبیاء معرّفی نموده اند .

اینک نیز با استعانت از خداوند متعال ، دستی از آستین بیرون آورده و گذری بر کوچه های شعر معاصر زده ایم ، کوچه هایی که چندی است با آب و جاروی احساسات و عواطف آراستگی خاصّی پیدا کرده است .

یکی از آراستگان ادبیّات معاصر دکتر قیصر امین پور است که سرآمد شاعران معاصر و نماینده ی ادبیّات دفاع مقدّس است در این کتاب سعی بر این است طبق ضرورت، چشم اندازی بر زیبایی شناسی ،                 روان شناسی ، جنبه های اخلاقی و اجتماعی شعر داشته باشیم تا پاسخی باشد برای نیازمندان شعر و ادب تا طَرفی بربندند و در راه نمانند .

به امید آن روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرحنامه ی تحقیق

الف ) اهمیّت تحقیق

تحقیقات انجام شده درباره ی دکتر قیصر امین پور آن اندازه حائز اهمیّت است که در ثبت وقایع اجتماعی و تاریخی سهم بزرگی را بر عهده می گیرد و تعهّدات شاعر را در موارد اشعار دفاع مقدّس و اشعار آیینی به اثبات می رساند و کمکی است برای دانش جویانی که در رشته ادبیّات به تدریس مشغولند تا شاید فضای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شاعر را بهتر درک کرده ودانش آموزان نیز با این شاعر شهیر که کم و بیش در کتب دبیرستانی معرّفی می شود آشنایی لازم را پیدا نمایند و به درک بیشتر مضامین و محتوای شعری این شاعر پی ببرند .

 

ب ) هدف از تحقیق

شعر و ادبیّات از دیرباز در ممالک شرقی از اهمیّت والایی برخوردار بوده است امّآ آن شاعری ماندگار است که افکار والایی داشته باشد و برای دفاع از میهن و آرمان های اسلامی ، مایه گذاشته باشد . برخلاف اعتقادات گروهی از روشنفکران که قیصر را جزو گروههای خاصّی معرّفی کرده بودند ، با این تحقیق گرد و غبار این اتّهامات از دامن این شاعر پاک می گردد و مردمی تر نمود پیدا می کند .

زیرا او هم شاعر کودکان و نوجوانان است ، هم شاعر ولایی و آیینی و هم شاعر جبهه و جنگ بنابراین یکی از ماندگارترین چهره های شعر و ادبیّات معاصر می باشد .

فهرست مطالب

مقدّمه............................................. 1

اهمیّت تحقیق...................................... 2

اهداف تحقیق...................................... 2

روش تحقیق........................................ 3

پیشینه ی تحقیق.................................. 3

فصل اوّل : تعریف نقد

1-1 نقد چیست ؟................................... 4

2-1 نقد ادبی..................................... 7

3-1 نقد ادبی ایران و جهان........................ 9

پی نوشت های فصل اوّل............................ 19

فصل دوّم : معرّفی قیصر امین پور

1-2 زندگی نامه ی قیصر امین پور................... 20

2-2 دوره ی اوّل شاعری قیصر ( دهه ی اوّل ).......... 23

3-2 دوره ی دوّم شاعری قیصر ( دهه ی دوّم ).......... 45

4-2 دوران سوّم شاعری قیصر ( دهه ی سوّم )........... 53

5-2 دوران کمال شاعر.............................. 59

6-2 اوضاع سیاسی و اجتماعی در دهه ی اوّل........... 66

7-2 تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی بر ادبیّات........ 70

8-2 شعر مقاومت و ویژگی های آن ................... 74

9-2 قیصر و شعر مقاومت............................ 81

10-2شعر آیینی و ویژگی های آن..................... 87

11-2 قیصر و شعر آیینی............................ 91

12-2 تحوّل در شعر قیصر............................ 98

13-2 تحوّل در قالب و فرم ( فضای بیرونی شعر )...... 103

14-2 تحوّل در محتوا و مضمون ( فضای درونی شهر ).... 112

پی نوشت های فصل دوّم............................ 123

فصل سوّم : ویژگی های سبکی شاعر

1-3 لغات و ترکیبات............................... 124

2-3 کنایه ها و اصلاحات عامیانه در شعر............. 182

3-3 طنزهای با محتوا.............................. 199

4-3 گوناگونی موضوعات............................. 210

5-3 مضمون بکر.................................... 273

6-3 وزن ریتمیک در شعر............................ 279

7-3 استفاده از قالب های مُدرن..................... 283

8-3 استفاده از آیات و روایات..................... 290

9-3 نحوه ی نگرش.................................. 299

10-3 نوستالوژی در شعر قیصر....................... 306

11-3 اگزیستانسیالیستی دینی در شعر قیصر........... 315

12-3 عینیّت و ذهنیّت در شعر قیصر................... 322

پی نوشت های فصل سوّم............................ 328

فصل چهارم : صور خیال در شعر قیصر

1-4 استعاره و تشبیه در شعر قیصر.................. 329

2-4 تکرار در شعر قیصر............................ 338

3-4 تکرار در مجموعه ی تنفّس صبح و در کوچه آفتاب... 338

4-4 تکرار در مجموعه ی آینه های ناگهان............ 342

5-4 تکرار در مجموعه ی گلهای...................... 353

6-4- تکرار در مجموعه ی دستور زبان عشق............ 358

7-4 تکرار آوایی در شعر قیصر...................... 361

8-4 ایهام و لکنت آرایی ایهام در شعر قیصر......... 379

9-4 تضمین در شعر قیصر............................ 389

10-4 عنصر رنگ آمیزی در شعر قیصر.................. 397

پی نوشت های فصل چهارم.......................... 418

فصل پنجم : مقایسه ی شعر قیصر با سهراب

1-5 سهراب سپهری.................................. 419

2-5 اختلاف اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب....... 426

3-5 اشتراک اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب...... 437

4-5 مقایسه ی کاربرد وزن در اشعار سهراب و قیصر.... 441

5- 5 مشترکات در حوزه ی زبان قیصر و سهراب......... 449

6-5 اشتراک مضامین در اشعار قیصر و معاصرانش....... 453

پی نوشت های فصل پنجم........................... 464

نتیجه گیری....................................... 465

فهرست منابع .................................... 466

فهرست مقاله ها.................................. 468

پیوست ها

چکیده ی انگلیسی پایان نامه

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله مدرنیه و مدرنیسم دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60 طرح توجیهی احداث واحد تولید پودرهای میکرونیزه پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی