👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد

پایان نامه کارشناسی گرایش روانشناسی بالینی بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد چکیده «عزت» در اصل لغت به معنای شدت و قهر و غلبه است و لازمة آن شکست ناپذیری و عدم چیره شدن در مقابل قوای دیگر است برخی گمان کرده اند که واژة «عزت» و «کرامت» هر دو به یک معنا بوده و معادل هم می باشند در حالیکه وقت در معنای لغوی این دو کله، آنها را از یکدیگر

پایان نامه کارشناسی گرایش: روانشناسی بالینی

بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد

چکیده:

«عزت» در اصل لغت به معنای شدت و قهر و غلبه است و لازمة آن شکست ناپذیری و عدم چیره شدن در مقابل قوای دیگر است. برخی گمان کرده اند که واژة «عزت» و «کرامت» هر دو به یک معنا بوده و معادل هم می باشند در حالیکه وقت در معنای لغوی این دو کله، آنها را از یکدیگر متمایز می سازد.

عزت نفس فضیلتی است که بین دو اخلاق رذیله قرار گرفته است و انسان در صورت انحراف از این صراط مستقیم، به دو مسیر انحرافی، یکی تکبر و دیگر تذلل گرفتار می شود. قرآن کریم تمامی عزت ها را تنها از ان خدا دانسته است و از دستیابی به عزت حقیقی تنها در سایة تقرب به خداوند ممکناست، راهکار عملی در راه رسیدن به عزت نفس واقعی همان اعقتاد و ایمان به مبدأ معاد و انجام عمل صالح و شایسته است.

قرآن کریم تبعیت از اولیا کفر و نیز انجام معاصی و گناهان را مستمسک عده ای برای رسیدن به عزت معرفی کرده است و بیان می دارد که این راهها هیچگاه نمی توانند عزتی را برای رسیدن به همراه بیاورند.

در این تحقیق، به بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد پرداخته شده بدین ترتیب که میزان عزت نفس را با تست کوپر اسمیت مورد سنجش قرار داده ایم.

نمونه تحقیق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از به دست آوردن نمرات خام، جدول توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکنش، نمودارهای چند ضلعی ترسیم شد و در نهایت از طریق ازمون t گروههای مستقل به بررسی تفاوت بین عزت نفس دو گروه پرداختیم.

از آنجائیکه t به دست آمده کوچکتر از t جدول بود. به این نتیجه رسیدیم که تفاوتی بین عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد.

 مقدمه:

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیستم و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش اگاهی دارند و به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود همچنین در روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی مباحث جنجال برانگیزی مطرح می شوند، این مباحث جذایت خاصی را برای محققین ایجاد نموده و زمینه مساعدی را برای پرپایی تحقیقات بنیادی و کاربردی فراهم ساخته اند. یکی از موضوعاتیکه همواره به مانند پلی ارتباطی بین روان شناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی را ایجاد می کند مبحث خویشتن است در مبحث خویشتن عزت نفس، کنترل خویشتن و ... عنوان می گردد. ولی اکثریت جامعه متأسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا نما موزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری و ترس ... می شود.

عزت نفس از جمله سازه های روانشناختی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. اهمیت عزت نفس برای کسانی که با نواجوانان سر و کار دارند امری روشن است. به طور کلی ارزیابیهایی که فرد از خود می کند عزت نفس او را شکل می دهد. همچنین عزت نفس درج تصویب، تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که فرد نسبت به خود احساس می کند. 

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

چکیده......................................................................................................................

مقدمه.........................................................................................................................

بیان مسئله..................................................................................................................

اهداف و اهمیت تحقیق..............................................................................................

فرضیه های تحقیق....................................................................................................

سؤال تحقیق...............................................................................................................

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.............................................................

تعاریف مفهومی ..........................................................................................................

تعریف عملیاتی..............................................................................................................

مفهوم خود ....................................................................................................................

ابعاد عزت نفس ..............................................................................................................

1- تنفر از خود ..............................................................................................................

2- شک و تردید درباره خود .........................................................................................

3- تأیید خود ................................................................................................................

دلایل عمده تأکید بر مفهوم «خود» در مکاتب روانشناسی معاصر....................................

مفهوم «نفس» بیانگر کلیات و عامل وحدت رفتار انسان در روانشناسی اسلامی..............

تفاوت عزت و کرامت ....................................................................................................

تفاوت عزت با تکبر.........................................................................................................

عزت حقیقی و ظاهری...................................................................................................

عوامل دستیابی به عزت حقیقی.......................................................................................

کژراه های کسب عزت واقعی .......................................................................................

الف) پذیرش ولایت کافران به جای مؤمنین...................................................................

ب) جستجوی عزت به وسیله ی گناه ...........................................................................

روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس ...................................................................

الگوی یادگیری اجتماعی...............................................................................................

مؤلفه های اساسی عزت نفس .....................................................................................

علل پیدایش پدیده خویشتن و عزت نفس....................................................................

عوامل مؤثر در ایجاد و تقویت عزت نفس.....................................................................

نقش و اهمیت عزت نفس در نوجوان .........................................................................

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس ....................................................................

عوامل مؤثر در رشد عزت نفس...................................................................................

زمینه های عزت نفس ................................................................................................

عزت نفس اجتماعی ...................................................................................................

عزت نفس تحصیلی....................................................................................................

عزت نفس خانوادگی .................................................................................................

عزت نفس جسمانی ..................................................................................................

عزت نفس کلی...........................................................................................................

عزت نفس و عملکرد سودمند.....................................................................................

علت اصلی کدام است.................................................................................................

فصل دوم: پیشینه پژوهش:..........................................................................................

نفس در نظریه دانشمندان اسلامی ..............................................................................

عزت نفس در متون اسلامی .......................................................................................

عزت نفس از دیدگاه روان شناسان .............................................................................

نظریه مازلو..................................................................................................................

نظریه راجرز...............................................................................................................

نظریه کوپر اسمیت.....................................................................................................

نظریه اریکسون..........................................................................................................

نظریه فروید...............................................................................................................

نظریه آلبرت الیس.......................................................................................................

چرا عزت نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم............................................................

ب: پیشینه عملی ........................................................................................................

تحقیقات انجام شده....................................................................................................

1- تحقیقات انجام شده در خارج .............................................................................

2- تحقیقات انجام شده در داخل ایران ......................................................................

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.................................................................................

مقدمه .........................................................................................................................

جامعه مورد تحقیق.......................................................................................................

نمونه و روش نمونه گیری...........................................................................................

روش جمع آوری اطلاعات ........................................................................................

مشخصات پرسشنامه...................................................................................................

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل .............................................................................

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه گیری......................................................................

مقدمه............................................................................................................................

خلاصه..........................................................................................................................

نتیجه.............................................................................................................................

محدودیتهای پژوهش.................................................................................................

پیشنهادات..................................................................................................................

منابع............................................................................................................................

ضمایم....................................................................................

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله انحرافات اجتماعی و شیوه های پیشگیری مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی سازمانی مبانی نظری و پیشینه سرمایه های فکری در سازمان گزارش پروژه شمارنده محصولات یك ریل خط تولید مقایسه مشکلات زنان عادی و ویژه