👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل موثر درجذب دانش آموزان به قرآن درمدرسه راهنمایی آزادگان سامیان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل موثر درجذب دانش آموزان به قرآن درمدرسه راهنمایی آزادگان سامیان

چکیده تحقیق موضوع بررسی عوامل موثر در جذب دانش آموزان به قرآن بیان مساله یکی از مهمترین و اصلی ترین مسئله که انسان را در هر دو جهان خوشبخت می کند و کلید همه موفقیتهای انسان در همه اعصار است اعتقاد به خدا و پیروی کردن از دستورات او با تمسک جستن به قرآن کریم می باشد قرآن کریم همانند سپری است که انسان را در برابر مشکلات حفظ می کند در این تحقیق

پایان نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

بررسی عوامل موثر درجذب دانش آموزان به قرآن

درمدرسه راهنمایی آزادگان سامیان

چکیده تحقیق:  

موضوع: بررسی عوامل موثر در جذب دانش آموزان به قرآن

بیان مساله: یکی از مهمترین و اصلی ترین مسئله که انسان را در هر دو جهان خوشبخت می کند و کلید همه موفقیتهای انسان در همه اعصار است اعتقاد به خدا و پیروی کردن از دستورات او با تمسک جستن به قرآن کریم می باشد قرآن کریم همانند سپری است که انسان را در برابر مشکلات حفظ می کند در این تحقیق محقق به دنبال این است که اولا چه راههای جذب دانش آموزان به قرآن در مدرسه راهنمایی آزادگان سامیان در سال تحصیلی 92-91 موثر است و ثانیاً چه عواملی بیشترین تاثیر را در جذب دانش آموزان به قرآن را دارد.

جامعه آماری: کلیه دانش آموزان راهنمایی دخترانه ناحیه 2 اردبیل در مدرسه راهنمایی آزادگان سامیان در سال تحصیلی 92-91 که در دو مقطع دوم راهنمایی 9 نفردختر و 5 نفر پسر سوم راهنمایی 6 نفردختر و 5 نفر پسر که حدوداً 25 نفر می باشد.

نمونه و روش نمونه گیری: روشی که در این تحقیق انتخاب کرده ام روش زمینه یابی است.

ابزار و اندازه گیری داده ها: در این تحقیق از ابزار که استفاده کرده ام پرسشنامه می باشد که به تعداد دانش آموزان تکثیر و در اختیار آنها گذاشتم بعد از پاسخگویی جمع آوری کردم.

روش و روشهای آماری مورد استفاده :

در این تحقیق برای اندازه گیری داده ها از روش آماری x2 استفاده شد.

نتایج تحقیق:

1- بین برگزاری کلاس قرآن خارج از کلاس درس و جذب دانش آموزان به قرآن رابطه وجود دارد.

2- بین حفظ و ترجمه دعاهای قرآنی و جذب دانش آموزان به قرآن رابطه وجود دارد.

3- بین برگزاری مسابقه نقاشی در مورد قرآن و جذب دانش آموزان به قرآن رابطه وجود دارد.

4- بین بهره گرفتن از علما و استادان قرآنی و جذب دانش آموزان به قرآن رابطه وجود دارد.

5- بین شرکت در مجالس ترمیم و برنامه های مسجد محل در جذب دانش آموزان به قرآن رابطه وجود دارد.

6- بین تهیه احادیثی در مورد فضیلت قرآن و جذب دانش آموزان به قرآن رابطه وجود ندارد.

7- بین بهره گرفتن از علما و استادان قرآنی و جذب دانش آموزان به قرآن رابطه وجود دارد.

8- بین استفاده از رحل هنگام تلاوت قرآن و جذب دانش آموزان به قرآن رابطه وجود دارد.

9 – بین اشعار شاعران مانند غزل و قصیده و قرآن رابطه ای وجود دارد

 

 

                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول (کلیات تحقیق)

مقدمه...........................................................................................................2

بیان مسئله......................................................................................................3

اهمیت وضرورت تحقیق.....................................................................................4

اهداف تحقیق:

هدفهای کلّی....................................................................................................5

هدفهای فرعی .................................................................................................6

سوالهاوفرضیه ها.............................................................................................7

متغیرهای تحقیق...............................................................................................8

تعریف عملیاتی متغیرها......................................................................................9

فصل دوم(پیشینه های تحقیق)

پیشینه نظری.................................................................................................11

اهمّیت قرآن کریم ازدیدگاه معصومین ....................................................................11

قرائت قرآن ازدیدگاه معصومین ...........................................................................12

اعجاز قرآن .................................................................................................13

 

مراتب انس با قرآن :

1-گوش فرا دادن به قرآن ..................................................................................13

2-تلاوت قرآن...............................................................................................14

3-درک معانی ومفاهیم قرآن...............................................................................15

4-تفسیر قرآن............................................................................................... 15

5-تدّبردرقرآن................................................................................................15

قرآن ازدیدگاه پیامبر اسلام..................................................................................17

ثمره انس با قرآن ازدیدگاه مقام معظم رهبری ...........................................................17

علل بی علاقه گی به قرآن:

الف-انکارعالم آخرت ......................................................................................18

ب-غوطه ورشدن درگناهان................................................................................18

راههای جذب دانش آموزان به یادگیری قرآن:

1-برگزاری کلاس قرآن خارج ازکلاس درس............................................................19

2-استفاده ازرحل برای تلاوت قرآن کریم.................................................................19

3-وضوگرفتن برای حضوردرکلاس......................................................................20

4-شرح ضرب المثلهای قرآنی.............................................................................20

5-حفظ وترجمه دعاهای قرآنی.............................................................................20

6-بهره گرفتن ازداستانهای انبیاء..........................................................................20

7-برگزاری مسابقه ازآثار قلمی دانش آموزان............................................................20

8-تهیه احادیثی درفضیلت تلاوت وفهم آیات قرآن........................................................20

9-تهیه پوسترهایی درمورد قرآن کریم ونصب آنهادرنمازخانه.........................................20

10-برگزاری مسابقه درمورد قرآن،آیات ومفاهیم آن....................................................20

11-خوشنویسی آیات،کلمات،جملات.......................................................................21

12-بهره گرفتن ازعلماواستادان قرآنی درکلاس..........................................................21

13-شرکت درمجالس وبرنامه های مسجد محل..........................................................21

14-سعی درایجادخاطره خوش وتجربه مثبت درکلاس قرآن............................................21

15-توصیه به تمرین اخلاقی قرآنی درکلاس قرآن کریم................................................21

نظردانشمندان غربی درموردقرآن کریم...................................................................22

پیشنهادعملی..................................................................................................24

 

فصل سوم(روشهای تحقیق)

جامعه آماری وروش تحقیق................................................................................26

داده های موردنیازتحقیق....................................................................................27

روشهاوابزارجمع آوری دادها..............................................................................28

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل دادها)

تجزیه وتحلیل فرضیه ها وسوالها..........................................................................31

فصل پنجم(نتیجه گیریوپیشنهادهای تحقیق)

نتیجه گیری..................................................................................................40

پیشنهادهای تحقیق

الف-پیشنهادهای مبتنی برنتایج تحقیق......................................................................41

ب-پیشنهادهای تحقیقاتی ....................................................................................43

ج- محدودیتهای تحقیق......................................................................................43

منابع..........................................................................................................45

ضمائم........................................................................................................46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

فرضیه شماره1..............................................................................................31

فرضیه شماره2..............................................................................................32

فرضیه شماره3..............................................................................................33

فرضیه شماره4..............................................................................................34

فرضیه شماره5..............................................................................................35

فرضیه شماره6..............................................................................................36

فرضیه شماره7..............................................................................................37

فرضیه شماره8..............................................................................................38

 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بررسی معاد در نظر خیام و حافظ مقاله اصول طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری در ریخته گری فولاد طرح توجیهی تولید الکل از ملاس طرح توجیهی موتور جنرال تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد