👈 فروشگاه فایل 👉

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ 500 ﺗﻦ در ﺳﺎل

ارتباط با ما

... دانلود ...

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ 500 ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ 500 ﺗﻦ در ﺳﺎل

 

 

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ 500 ﺗﻦ در ﺳﺎل 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ :   

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل 1344 ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﻳﺪ .

 

اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻮد را از آﻟﻤﺎن و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺧﺮﻳﺪاری و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺳﻴﻤﻬﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﺳﻴﻢ ﻛﺎﺑﻞ

و ﺑﺮق را آﻏﺎز ﻛﺮد . ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﻧﻮاع ﺳﻴﻤﻬﺎی روﻛﺶ دار را

ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف و رﺷﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺑﺮق و

 ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ در اﻳﺮان ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از 25 واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی در

  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻴﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﺑﻞ ﺳﺎزی اﻳﺮان در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ

 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻛﻔﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺟﻬﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .

 ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ در اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ از وﺿﻌﻴﺖ

 ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺳﺎل 1361 آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ در اﻳﺮان ﺣﺪود 60000 ﺗﻦ

 ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ اﻳﻦ رﻗﻢ

 

 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 160,000 ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌ مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل تعالی سازمانی EFQM تحقیق تأثیر یهودیان در شكل گیری رویدادهای مهم سیاسی نیم قرن اول هجری پژوهش علل فرار دختران نوجوان بین سنین 15 تا18 سال از خانه گزارش کارآموزی کامپیوتر-شبکه