👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین دزفول

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین دزفول

تحقیق ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین دزفول

بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر دزفول

دارای 55 صفحه، کاملا ویرایش شده

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوال پژوهشی

تعریف مغاهیم واصطلاحات

فصل دوم

چارچوب نظری ودیدگاهها

پیشینه تحقیق

تعاریف ومفاهیم

فصل سوم

روش تحقیق

ابزار تحقیق

جامعه ونمونه آماری

حجم نمونه

شیوه نمونه گیری

روش تجزیه وتحلیل

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادها

فصل پنجم

ارائه یافته های تحقیق

پیشنهادات

منابع و مواخذ

پیوستها:

جدول شماره 1: نرخ شهرنشینی برحسب مناطق جهان در حال توسعه

جدول 2: سهم مهاجرت در رشد شهرنشینی جهان در 95-1970

جدول3: جمعیت شهرنشینان تا سال 2015

جدول 4: رشد شهرنشینی ایران، استان خوزستان، شهر دزفول طی روند 25 ساله %

جدول5: تراکم و جمعیت شهرنشینی در مناطق مورد مطالعه و منتخب، 1382

جدول 6: توزیع شاخص های توسعه انسانی شهری- روستایی ایران و شهر دزفول؛ 1383

جدول 7: داده های توصیفی خانوار حاشیه نشینان دزفول

جدول 8 : داده های توصیفی مهاجرت و شاخصهای منطقه ای- شهری

جدول9: در صد خطای نسبی هزینه و درآمد سالانه خانوار شهری- روستایی دزفول

جدول10: شاخصهای معماری شهری

جدول 11:شاخص های خدمات شهری

جدول 12: نتایج آزمون Eta و رگرسیون چندمتغیره متغیر مستقل سواد سرپرستان خانوار

ضمیمه: 1. نمودار علت اصلی مهاجرت به تفکیک مناطق حاشیه نشین شهر ایلام

2. نمودار رگرسیونی اثر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته:

------------

این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی شهر- روستا در مناطق حاشیه نشین شهر در مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال 1386 می پردازد.آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سال 1385می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی تجهیزات فنی سیستم تلویزیون ترجمه یک مقاله در مورد داروهای گیاهی پاورپوینت آراتا ایسوزاكی- معمار ژاپنی پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس 1969 مقاله استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع