👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق رابطه خودپنداره و بزهکاری جوانان و نوجوانان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق رابطه خودپنداره و بزهکاری جوانان و نوجوانان

تحقیق رابطه خودپنداره و بزهکاری جوانان و نوجوانان

در این تحقیق تلاش گردیده که رابطه خودپنداره، بر بزهکاری جوانان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت اهواز را با استفاده از تست خود پنداره راجرز که در دو فرم (الف و ب) می باشد بررسی نماید. در این فصل موضوع تحقیق، بیان مسئله، اهمیت فایده تحقیق، هدف تحقیق، فرضیه ها و تعارف مفاهیم واژه ها عنوان می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه و بیان مسئله

مقدمـه

بیان مسئـله:

اهمیت و فایده تحقیق:

هدف تحقیق:

فرضیه ها:

سئولات تحقیق:

تعاریف مفاهیم و واژه ها عملیاتی و مفهومی :

فصل دوم

تعاریف ، چارچوب نظری ودیدگاهها

خود چیست :

چگونگی تشکیل خود پنداره :

اجزای الگوهای شخصیت  :

اجزای خود پنداری :

اجزای خود پنداری :

پیشینه تحقیقات داخلی:

پیشینه تحقیقات خارجی:

ماهیت خود پنداری :

انواع خود پنداره :

خود پنداری واقعی:

خود پنداری مثبت:

خود پنداری منفی:

خود پنداری اجتماعی:

خودآرمانی با توجه به خود پنداره اجتماعی فرد:

تعریف طفل بزهکار:

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل:

آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان

عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان:

نقش خانواده:

عوامل اجتماعی:

عوامل اقتصادی

نقش دوستان و همسالان

عوامل روانشناختی

علت های دیگر بزهکاری

خصوصیات عاطفی ـ اجتماعی کودکان دارای خود پنداره بالا

بررسی خود پنداری بالاافراد  :

ایده های نو در باب سر آمـدی :

خواستگـاه سر آمـدی :

ژنتیک و دیگر عوامل بیولوژیک  :

عوامل محیطی(کودکان سر آمـد):

خصوصیات رفتاری ، جسمی و روان شناختی سر آمـدها :

خصوصیات تربیتی و شغلی سر آمـدها :

فصل سوم

روش اجرای تحقیق (متدولوژی) (جامعه آماری، نمونه)

آزمودنیهـا :

شیوه تحقیق(روش جمع آوری اطلاعات) :

ابـراز تحقیق :

بدست آوردن نمره معادل شخصیتی راجرز :

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع

پیوستها و ضمائم

------------

نتیجه گیری :

  در این تحقیق که موضوع آن تاثیر خود پنداره بربزهکاری بود ابزار اندازه گیری که مقیاس آن خود پنداره راجرز بود یک تست هنجار شده در روی جامعه ایرانی نیست . اما نتیجه ای که از تحقیق فوق بدست آمد این بود که بین نسبتهای مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد . و نسبت خود پنداری در آنهایکسان نمی باشد به عبارت دیگر نسبت خود پنداری پایین درافراد مورد بررسی بسیار کمتر از همین نسبت در همسالانشان با توجه به تحقیقات انجام شده می باشد . ...

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله مصرف آنتی بیوتیک ها در تغذیه دام پایان نامه مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مقاله ریشه هاى درونى تهمت بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران پایان نامه طراحی یك وب سایت