👈 فروشگاه فایل 👉

نمونه سوال ریاضیات پایه ومقدمات امار

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه سوال ریاضیات پایه ومقدمات امار

نمونه سوال ریاضیات پایه ومقدمات امار

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات امار ریاضیات در برنامه ریزی و کاربرد ان در مدیریت ریاضیات وکاربرد ان در مدیریت در رشته های مدیریت صنعتی مدیریت دولتی حسابداری مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه علوم اقتصادی چند بخشی مدیریت دولتی چند بخشی همراه با کلید

کدامیک از عبارتهای زیر درست نیست

دتر مینان ماتریس حاصل از تعویض دو سطر یا ستون ماتریس مساوی با دتر مینان ماتریس اصلی است

2. دتر مینان ماتریس قطری برابر است با حاصل ضرب عناصر قطری ان

3. دتر مینان یک ماتریس پایین مثلثی برابر است با حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی

4. اگر تمام عناصر یک سطر یا ستون ماتریسی صفر باشد مقدار قدر مطلقان ماتریس صفر است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله اتحاد استراتژیکی و جوازگیری مقاله شهرسازی در عصر صفوی مقاله کمبود فضای شهری مقاله نفقه سمینار برق نهان نگاری دیجیتال