👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حركتی بر میزان هوشبهر كودكان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حركتی بر میزان هوشبهر كودكان

پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی حركتی بر میزان هوشبهر كودكان

پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حركتی بر میزان هوشبهر كودكان

پیشگفتار

انسان با قبول اینکه پریشانی براو مقدر بوده است به حیات خویش ادامه می دهد . انسان با نگرش به مقدرات و یا درد و رنجهای گریز ناپذیر خود ارزش ها را مورد شناسایی قرار می دهد . بنابراین درد و رنج نیز دارای مفهوم است از دید فرانکل انسان با نگرش به مقدرات که شامل درد و رنجهای گریز ناپذیر می باشد با معنایی خاص با آنها برخورد می کند و هر یک از درد زنجها و نقیصه های مختلف می تواند برای هر شخصی دارای معنا و مفهوم ویژه باشد .

نقص بدنی و معلولیت هرگز نمی تواند مبنایی برای جنبه های پاتولوژیک باشد چرا که انسان پویاتر و آزادتر از آن است که معلولیت مادرزادیی و بیماری وی را کاملاً در چهار چوب خویش نگهدارد و تمام زندگی وی را ترسیم کند . در حقیقت طرز تلقی فرد از معلولیت خویش بسیار اهمیت پیدا می کند . وجود یک نقص در انسان می تواند عامل تقویت ابعاد دیگر او باشد . انسان روحی دارد و جسمی و انسانیت وی وابسته به روح است نه جسم . پس بیایید توان مندی های فرد معلول را باور کنیم چرا که او از عمق جانش فریاد بر می آورد که :

مرا باور کن ، روزی خواهم شکفت.

چکیده

این پژوهش که یک مطالعه پس رویدادی است توسط خانم پروین جعفری به منظور بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان

هوش بهر و مقایسه IQ افراد سالم و معلول صورت گرفته است .

در این پژوهش 30 کودک دختر عادی و سالم و 30 کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی 10- 7 سال از مدارس توان خواهان 1و2 و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند و به منظور گردآوری اطلاعات از تست و کسلر کودکان استفاده گردیده است . همچنین جهت نیل به اهداف تحقیق از آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است .

نتایج یافته ها در ارتباط با هدف کلی پژوهش نشان داده است که با 99 درصد اطمینان :

کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) نسبت به کودکان عادی از هوش بهر پایین تری برخوردارند . 

مقدمه :

همه ما در معرض معلولیت های جسمی قرار داریم و این نکته ای است که هرگز نباید آن را از خاطر ببریم .

معلولیت های جسمی، شاید آشکارترین نقایصی باشند که فرد مبتلا را در میان جمعی از افراد سالم انگشت نما می سازند . تاریخ بشری نشان گر آن است که معلولیت جسمی از دیر باز با زندگی بشر آمیخته بوده و نیاکان ما نیز با گروه های متفاوت از معلولان روبه رو بوده اید .

بیان مسئله :

امروزه متجاوز از چهارصد میلیون کودک و فرد استثنایی در سراسر این جهان پهناور زندگی می کنند که اگر چه آنها کم و بیش برای جوامع بشری شناخته شده است ولی کمتر کسی از توانایی آنها اطلاع دقیق و واقعی دارد لذا مهمترین اصل در این طریق شناخت گروه های مختلف استثنایی از طرف جوامع و آگاهی از توانایی های آنان در کنار محدودیت یا معلولیت شان می باشد اگر پذیرای این واقعیت باشیم که همه انسان ها حتی گروهی که از هوش بهر بالایی برخوردار هستند امکان دارد. در پاره ای از علوم و فعالیت ها در حدی متوسط باشند و کمتر کسی است که در تمام علوم و فنون انسانی برتر و سرآمد به شمار آید و همچنین معلولیت در یکی از توانایی ها برای هیچ فردی نمی تواند مانع پیشرفت او در سایر جنبه های گردد ،ولی با اینهمه باید حقیقت را پذیرفت که هر معلولیتی در رابطه با جامعه محدودیت هایی را سبب می گردد که هر جامعه با خصوصیات فردی و اجتماعی این گروه بیشتر آشنا باشد این محدودیت ها کمتر خواهد بود ( پاکزاد 1363 ) 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

پیشگفتار ......................................................................................................... 1

چکیده .............................................................................................................. 2

فصل اول : کلیات

مقدمه ............................................................................................................... 4

بیان مسئله ...................................................................................................... 6

فرضیه تحقیق ................................................................................................. 7

متغیرها ............................................................................................................ 7

تعریف معلولیت جسمی – حرکتی ................................................................. 8

تعریف هوش بهر ............................................................................................ 8

تعریف معلولیت ............................................................................................... 9

تعاریف عملیاتی .............................................................................................. 10

اهداف تحقیق .................................................................................................. 11

اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................... 11

فصل دوم : ادبیات تحقیق

تاریخچه .......................................................................................................... 14

فلج مغزی ........................................................................................................ 15

علل فلج های مغزی ......................................................................................... 19

علل ناتوانی جسمی و معلولیت های حرکتی .................................................. 20

عدم هماهنگی حرکتی ...................................................................................... 21

ویژگی های کودکان مبتلا به ناتوانی های جسمی- حرکتی و معلولیت های حرکتی        23

برنامه های آموزشی كودكان معلوم حسی- حركتی..................................... 25

ارزیابی و نتیجه گیری..................................................................................... 28

تاریخچه مربوط به مطالعات هوش................................................................. 30

ماهیت هوش..................................................................................................... 31

هوش................................................................................................................ 33

تعریف تربیتی هوش....................................................................................... 35

تعریف تحلیلی هوش........................................................................................ 36

تعریف كاربردی هوش.................................................................................... 36

طبقات هوش..................................................................................................... 36

ویژگیهای عمومی هوش.................................................................................. 37

عوامل موثر بر هوش....................................................................................... 38

تاثیرات محیطی در هوش................................................................................ 39

تفاوت های جنسیتی در عملكرد هوش............................................................ 40

هوش از دیدگاه رشد....................................................................................... 42

انواع هوش از دیدگاه كتل................................................................................ 43

انواع هوش از دیدگاه ثراندیك......................................................................... 46

انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن....................................................................... 47

انواع هوش از دیدگاه ترستون........................................................................ 47

انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ.................................................................. 48

انواع هوش از دیدگاه گاردنر........................................................................... 49

رهیافت روان سنجی........................................................................................ 50

هوش آزمایی................................................................................................... 51

مقیاس های هوش وكسلر................................................................................ 53

ارزیابی و نتیجه گیری..................................................................................... 56

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری .................................................................................................. 59

نمونه و شیوه نمونه گیری .............................................................................. 59

ابزار اندازه گیری ............................................................................................ 59

پایایی و اعتبار ................................................................................................ 59

روش جمع آوری اطلاعات ............................................................................. 62

روش آماری ................................................................................................... 64

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

نمرات IQ افراد سالم و معلول ....................................................................... 66

محاسبات آماری ............................................................................................. 68

جدول و نمودار توزیع فراوانی IQ افراد معلول ............................................ 69

جدول و نمودار توزیع فراوانی IQ افراد سالم .............................................. 71

نمودار توزیع فراوانی نمرات IQ افراد عادی در مقایسه با افراد معلول ...... 73

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری......................................................................................... 75

خلاصه تحقیق ................................................................................................ 76

محدودیت ها ................................................................................................... 77

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهاي مالي با رویکرد معرفی ریسک پاورپوینت الگوریتم تحمل پذیر جهت ایجاد انحصار متقابل توزیع شده پاورپوینت حل مشكل و تصمیم‌ گیری پاورپوینت سیر تکاملی سقف‌های ساختمانی پایان نامه بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه های فوق توزیع