👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

چكیده :

تحقیق حاضركه یك تحقیق كاربردیست واز نظر گردآوری داده هاوتجزیه و تحلیل توصیفی وازنوع پیمایشی است.به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات كافی درمورد كاركنان وتوانمندی آنهاوهمچنین نبود تحقیقات  در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی كاركنان  در گمركات استان كرمانشاه و. براساس مطالعات میشرا وبااستناد به مدل پنج بعدی توانمندی وتن وكمرون انجام گرفت . برای این منظوردرفصل دوم موضوع توانمندی- ابعاد- الگوها –دیدگاههای مختلف وتاثیرتوانمندی برنگرش كاركنان تشریح گردید-  بااستفاده از پرسشنامه – مصاحبه واسنادومدارك داده ها گردآوری شده وبا استفاده از آ؛زمون t ونرم افزارspssتجزیه و تحلیل شدند ودر نهایت به این نتیجه رسید كه كاركنان گمرك كرمانشاه ازتوانمندی بالایی برخوردارند لذا كاركنان توانایی انجام مسوولیتهای محوله- شهامت قبول نتایج  كارهایشان – رضایتمندی شغلی و توانایی خود سامانی  درشغل خود را دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق...............................................................................................

1-1 مقدمه....................................................................................................................

1-2 بیان مساله..............................................................................................................

1-3 پیشینه تحقیق.........................................................................................................

1-4  اهمیت وضرورت تحقیق.......................................................................................

1-5 اهداف تحقیق........................................................................................................

1-6  فرضیه های تحقیق................................................................................................

1-7چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق.......................................................................

1-8  نوع وروش تحقیق................................................................................................

1-9 فلمرو مكانی تحقیق...............................................................................................

1-10  قلمرو زمانی تحقیق.............................................................................................

1-11روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه.....................................................................

1-12ابزارهای گردآوری داده ها.....................................................................................

1-13  محدودیتهاوموانع تحقیق......................................................................................

1-14  شرح واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقیق.......................................................

1-15  منابع (كتابهاومقالات مورد استفاده در تحقیق)........................................................

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق........................................................................................

2-1 مقدمه....................................................................................................................

2-2 تعاریف ومفاهیم توانمندسازی.................................................................................

3-2 دلایل توانمندسازی ................................................................................................

2-4 مزایای توانمندسازی ..............................................................................................

2-5 فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی ..............................................................................

2-6 دیدگاههای مختلف توانمندسازی ............................................................................

2-6-1 دیدگاه عقلانی ..................................................................................................

2-6-2 دیدگاه انگیزشی ................................................................................................

2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی .........................................................................................

3-6-4 دیدگاه سیستمی ................................................................................................

2-7 مدلهای توانمند سازی ............................................................................................

2-7-1 مدلهایی كه بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاكید دارند .........................................

2-7-2 مدلهای اقتضایی.................................................................................................

2-8 ابعاد توانمندسازی .................................................................................................

2-8-1 خود اثر بخشی .................................................................................................

2-8-2 خود سازمانی ....................................................................................................

2-8-3 پذیرفتن شخصی نتیجه ......................................................................................

2-8-4 معنی دار بودن ..................................................................................................

2-8-5 اعتماد ..............................................................................................................

2-9 عوامل روانشناختی توانمندسازی .............................................................................

2-10 ویژگیهای سازمان توانمند .....................................................................................

2-11 متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد ..............................................................

2-11-1 ویژگیهای شخصیتی و فردی ............................................................................

2-11-2 ویژگیهای گروه كاری ......................................................................................

2-12 فرایند توانمندسازی .............................................................................................

2-13روشهای توانمند سازی .........................................................................................

2-14 تاثیر توانمند سازی بر نگرش كاركنان.....................................................................

2-14-1 تعهد در نوآوری برای روشهای انجام كار ..........................................................

2-14-2 تغییر در مسوولیتها ..........................................................................................

2-14-3 تغییر در یادگیری ............................................................................................

2-15 پیامدهای توانمند سازی   .....................................................................................

2-16 نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها  در توانمند سازی .......................

2-17 شفاف كردن اهداف و نقش آن در توانمند سازی ...................................................

2-18 مشاركت اطلاعاتی و نقش آن در توانمند سازی .....................................................

2-19 گروه و توانمند سازی ..........................................................................................

2-20 سبك رهبری متناسب با توانمند سازی....................................................................

2-21 نظارت بر توانمند سازی ......................................................................................

2-22 فرهنگ توانمند سازی  .........................................................................................

2-23 توانمند سازی افراد و مدیران  ..............................................................................

2-24 توانمند سازی و رضایت شغلی ............................................................................

2-25 توانمند سازی وفشار عصبی .................................................................................

2-26 منابع استفاده شده برای فصل دوم .........................................................................

فصل سوم : روش شناسی تحقیق   ..............................................................................

3-1 مقدمه ...................................................................................................................

3-2 روش تحقیق ........................................................................................................

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات .....................................................................................

3-3-1 بررسی اسناد ومدارك  .......................................................................................

3-3-2 پرسشنامه .........................................................................................................

3-3-3 مصاحبه ............................................................................................................

3-4  مقیاس سنجش نگرشها  ........................................................................................

3-5 طیف لیكرت ........................................................................................................

3-6 پایایی ..................................................................................................................

3-7 روایی...................................................................................................................

-  تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی ...................................................................................

3-8 جامعه و نمونه آماری .............................................................................................

-  جامعه آماری ...........................................................................................................

-  حجم نمونه آماری.....................................................................................................

3-9 روش نمونه گیری .................................................................................................

 3-10 تكنیكهای آماری مورد استفاده در تحقیق...............................................................

3-12 مدل تحلیلی تحقیق .............................................................................................

-  روش فرضی استقرایی .............................................................................................

-  روش قیاسی ...........................................................................................................

3-13 منابع استفاده شده در فصل سوم ...........................................................................

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات .........................................................................

4-1 مقدمه ...................................................................................................................

4-2 توصیف داده ها......................................................................................................

4-3 استنباط اماری پیرامون فرضیه ها .............................................................................

4-4 بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده ................................................................

- تحلیل عاملی تاییدی .................................................................................................

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات .............................................................................

5-1 مقدمه ...................................................................................................................

5-2 نتایج ....................................................................................................................

5-2-1  نتایج حاصل از بررسی فرضیات ........................................................................

5-2-2  نتایج جانبی......................................................................................................

پیوستها........................................................................................................................

- آشنایی با سازمان گمرك و گمركات استان كرمانشاه......................................................

- پرسشنامه..................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بهره وری ارزیابی و رویکردهای آن تحقیق انواع مجازات و محکومیتهای مالی جزایی کیفری مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران پاورپوینت سیستم پردازش تراکنشی(TPS) مقاله درباره بحران