👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران در 180 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

در 180 صفحه ورد قابل ویرایش  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

چكیده                                                                                         1

فصل اول: كلیات پژوهش                                  

1-1- مقدمه                                                                                                    3

2-1- بیان مسئله                                                                                                         3

3-1- هدف پژوهش                                                                                           4

4-1- اهمیت ضرورت پژوهش                                                                              5

5-1- انگیزه پژوهش                                                                                           6

6-1- سوالهای پژوهش                                                                                        6

7-1- تعاریف عملیاتی                                                                                        6

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2-  مبانی نظری پژوهش                                                                                    11

1-1-2- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                                                                    12

2-1-2- ارتباطات چیست                                                                                     14

3-1-2- تعاریف ارتباطات                                                                                    15

4-1-2- هدف از برقراری ارتباط                                                                                      17

5-1-2- انواع ارتباطات                                                                                       18

6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی                                                                      22

7-1-2- شیوه های ارتباط                                                                                     23

8-1-2- شکلهای ارتباط                                                                                               25

9-1-2- فرآیند ارتباطات                                                                                               29

10-1-2- الگوی ارتباطی برلو                                                                               31

11-1-2- ارتباطات سازمانی به عنوان یك فرآیند متقابل                                                  31

12-1-2- موانع برقراری ارتباط                                                                             32

13-1-2- كاركردهای ارتباطات                                                                              33

14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات                                                                         45

15-1-2- بازخور                                                                                             47

16-1-2- ویژگی یك ارتباط مؤثر                                                                           49

17-1-2- رفتار تأثیر گذار چیست                                                                           50

18-1-2- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                                                      50

19-1-2- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                                                                    52

ارتباط مؤثرتر                                                                                                    52

21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات                                                                     53

22-1-2- ارتباطات محور توسعه                                                                                      55

23-1-2- پیشرفت ارتباطات                                                                                 56

24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان                                                                         59

25-1-2- اهمیت ارتباطات سازمانی                                                                         63

26-1-2- مدیریت ارتباطات سازمانی                                                                       65

27-1-2- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                                                     65

28-1-2- ارتباطات و مشكلات مدیریت                                                                             69

2-2- عملكرد                                                                                                  70

1-2-2- مدیریت عملكرد                                                                                    71

2-2-2- دیدگاههای تاریخی در مورد عملكرد                                                             72

3-2-2- تعریف ارزشیابی عملكرد                                                                           73

4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE                                                                          75

5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE                                                                     77

6-2-2- سه كنش مدیریت عملكرد                                                                          81

7-2-2- برنامه ریزی عملكرد                                                                                82

8-2-2- سرپرستی                                                                                             83

9-2-2- مرور بر عملكرد                                                                                     85

10-2-2- معیارهای عملكرد                                                                                 85

11-2-2- تجدید نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهمیت جلوه دهد                       88

12-2-2- الگوی بهبود عملكرد مدیریت                                                                    92

3-2- پیشینه پژوهش                                                                                           96

1-3-2- تحقیقات داخل كشور                                                                               96

2-3-2- تحقیقات خارج كشور                                                                              98

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش                                                                                          105

2-3- جامعه آماری                                                                                             105

3-3- نمونه و روش نمونه گیری                                                                             105

4-3- ابزار پژوهش                                                                                             106

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                        107

6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                          107

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه                                                                                                     109

2-4- توصیف داده ها                                                                                          110

3-4- تحلیل داده ها                                                                                            119

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

1-5- بحث و نتیجه گیری                                                                                     127

1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش                                                                         127

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش                                                                      127

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                                                                127

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                                                                128

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                                                               128

4-2-1-5- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش                                                             129

2-5-  نتیجه كلی                                                                                               130

3-5- محدودیتها و مشكلات پژوهش                                                                       130

4-5- پیشنهادهای پژوهش                                                                                    130

5-5- خلاصه پژوهش                                                                                         131

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                                                                           136

فهرست منابع لاتین                                                                                             139

 

ضمایم

پرسشنامه مربوط به مدیر

پرسشنامه مربوط به كاركنان

 

 

مقدمه

در دنیای كنونی نقش ارتباطات در یك مجموعه، به عنوان یكی از عناصر اولیه مدیریت به شمار می رود. بنابراین به نظر می رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از یك سو و پیچیدگی مباحث مدیریتی از سوی دیگر اهمیت نیاز به ارتباطات روزانه و موثر بیشتر

می شود.

ارتباطات سازمانی شامل فرایندی است كه دو یا چند واحد از یك مجموعه از طریق تبادل نظر، اطلاعات مورد نیاز خود را مبادله كرده و از آنجایی كه ارتباطات از عناصر اولیه مدیریت است، مدیران باید در سطوح مختلف با افراد مجموعه و یا همطراز خود ارتباط موثر برقرار كنند.

ارتباطات موثر یكی از عناصر كلیدی موفقیت مدیران است چرا كه اطلاعات به عنوان یك ورودی با اهمیت در سیستم سازمانی و در سایه ارتباطات موثر وارد مجموعه شده و پس از راه یابی ، نیازمند سیستم ارتباطی كارآمد خواهد بود، تا مورد پردازش قرار گیرد و همانند خون در شریان آن مجموعه جریان یابد.

بدیهی است ارتباط مدیران با افرادی كه در مجموعه تحت نظارت آنان انجام وظیفه

می نمایند، باید به بهترین شیوه ارتباطی جهت نیل به اهداف آن مجموعه باشد چرا كه همه جوانب كار مانند آموزشی، ارجاع، ماموریت و ارزیابی عملكرد از طریق این ارتباطات صورت می گیرد.

بنابراین به نظر می رسد یك مدیر موفق با بهره گیری از روشهای اثر بخش ارتباطات برای افزایش كارایی مجموعه خود نقش ارزنده ای دارد.

هر جا كه ارتباطات موثرتر، بهتر و شفاف تر خواهد بود عملكرد مدیران هم نیز بهبود داشته و مطمئناً عكس این قضیه نیز به اثبات رسیده است (رحمانی ، 1369 . ص 26).

 

بیان مسئله

با توجه به این كه ارتباطات فرایندی محوری در تبادل اطلاعات بین اعضاء سازمان و بین سازمانی است و تعاملات قسمتهای مختلف را برقرار می كند بنابراین یك ابزار موثر در هماهنگ سازی كاربرد اثر بخش منابع انسانی تلقی می شود و در سازمانهایی كه فرایند ارتباطات به خوبی برقرار نشود آثار و تبعاتی را بدنبال خواهد داشت كه یكی از آنها

می تواند در عملكرد مدیران موثر واقع شود.

تحقیقات نشان می دهد كه بسیاری از تعارضهایی كه بین افراد یا كاركنان یك سازمان پیش می آید ناشی از ارتباطات ضعیف و یا ارتباطات ناقص است. زیرا افراد هفتاد درصد ساعات كارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت كردن و یا گوش دادن صرف ارتباطات می كنند (رابینز ، 1998 . ص 310  ) .

یكی از موانع اساسی عملكرد موفقیت آمیز یك گروه یا یك سازمان فقدان ارتباطات اثر بخش است. اثر بخشی «ارتباطات» به دو دلیل برای مدیران اهمیت دارد. یكی آن كه مدیران كاركرد های مدیریت را بوسیله فرایند «ارتباطات» انجام می دهند و دیگر اینكه ارتباطات امری حیاتی است كه مدیران قسمت اعظم وقت خود را صرف آن می كنند (ابستونروفریمن ترجمه اعرابی و پارسیان ، ص 111).

بنابراین «ارتباطات» اثر بخش لازمه اثر بخشی هر گروه و سازمانی است زیرا از جمله عوامل سه گانه ای كه به عنوان معیارها و مقیاسهای «اثر بخشی سازمانی» برشمرده اند مهارتهای ارتباطی مدیریتی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات می باشند (رابینز ترجمه کبیری ، 1376 . ‌ص 51).

هر یك از كاركنان سازمانها، بخصوص مدیران می دانند كه «ارتباطات امری حیاتی» در هر  سازمان است و اثر بخشی سازمان (یعنی میزان تحقق هدفهای سازمانی) تا حد زیادی بستگی به اثر بخشی ارتباطات دارد. اما كمتر كسی در فكر ایجاد محیطی است كه از نظر ارتباطات اثر بخش باشد. لذا مسأله این پژوهش بررسی و مطالعه نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیریت در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه می باشد. با این هدف كه با روشن شدن رابطه ارتباطات با عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مدیران سازمان ملی جوانان و مسئولین بالاتر جهت اثر بخش ساختن ارتباطات در سازمان مذكور فراهم آید تا از آن طریق عملكرد مدیران بهبود و افزایش یابد (طبری، 1380).

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کتاب حسابداری مالیاتی تألیف محمد رمضان احمدی مقاله بررسی اعتماد به نفس دانش آموزان و افزایش آن پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (1389) مقاله مرور زندگینامه شاعران کتب درسی ادبیات پایان نامه اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب