👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله فیزیک مدرن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله فیزیک مدرن

مقاله فیزیک مدرن

مقدمه :

فیزیک مدرن چیست ؟

     نارساییهای فیزیک کلاسیک، تقریبا همزمان با پیشرفتهای سریع آن ظاهر شد و چون دانشمندان با تئوریهای موجود نتوانستند این اشکالات را برطرف کنند به جستجوی کشف علت برآمدند و سرانجام با ابداع تئوریهای جدید ، فیزیک مدرن را پی افکندند اساس فیزیک مدرن بر تئوری نسبیت و تئوری کوانتمی قرار دارد .

...

واپاشی پرتوزا

     اغلب ایزوتوپها ناپایدارند ؛ اینها از طریق واکنشهای هسته ای خودبخود وا می پاشد . و به ایزوتوپهای پایدارتر دیگری تبدیل می شوند . ایزوتوپهای ناپایدار پرتوزا هستند ، یعنی ، واکنش های هسته ای خود بخود آنها با گسیل پرتوهای  ، پرتوهای  یا پرتو های  همراه است پرتوهای  عبارتند از ذرات آلفای

 ( هسته He4 ) پر انرژی  ، پرتوهای  الکترونها و پاد الکترونهای پر انرژی ، و پرتو های  فوتونهای پرانرژی اند . و پرتو زایی در سال 1896 توسط بکرل کشف شد .

...

فیزیک چیست

مقدمه

ساختار هسته ای

ایزوتوپها

اندازه و شکل هسته

نیروی « قوی »

تشدید مغناطیسی هسته NMR

تبدیل های هسته ای

واپاشی پرتوزا

واپاشی آلفا

واکنش های هسته ای انرژی – پایین ؛ هسته مرکب

شکافت

واکنش های زنجیره ای

همجوشی هسته ای

خلاصه

منابع و مأخذ

👇محصولات تصادفی👇

مقاله علم آموزی و تعلیم و تربیت در اسلام پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت سمینار برق رادارهای فرکانس بالا پایان نامه حقوق غصب چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیك در شاهنامه ( هفت خوان رستم )‌