👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی)

مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی)

مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی)

مقدمه

هر فردی به یك كشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مداركی است كه عضویت او را در آن كشور تأیید می‌كند این پدارك، به طور كلی شامل گواهی تولد یا كسب تابعیت و كارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر كشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یكی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشاركت در قانونگذاری و حكومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است كه تبعه تنها متعلق به یك كشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن كشور نیز باید تمامی افرادی را كه در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌كنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است كه با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا كه دولت دمكراتیك، نیازمند مشاركت كلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است كه واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از كشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند كه صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انكار كرده و یا اینكه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی كه به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت كامل تعلق پیدا نكرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است كه برخی از مردم نتوانند به طور كامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است كه هم در دمكراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریكای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حركت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان كافی برای پیاده كردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای كشورها در حال فرسایش است، چنانكه اكنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یك كشور زندگی می‌كنند میلیونها نفر نیز در كشوری كه تابعیت آن را ندارند زندگی می‌كنند. حكومتها كم‌كم درمی‌یابند كه قدرت آنها در زمینه كنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شركت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یك فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌كنند. این عقیده كه هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یك كشور صرف كند و تنها در یك هویت ملی مشترك سهیم باشد، كم‌كم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

پیشگفتار................................................................................................................ 4

تعریف كلی تابعیت................................................................................................. 8

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی............................................................................... 8

شرایط تحقق تابعیت.............................................................................................. 9

تبعه شدن و تبعه بودن.......................................................................................... 10

آثار تابعیت در حقوق تبعه..................................................................................... 13

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن.................................... 17

قاعده كسب تابعیت به محض تولد......................................................................... 17

سیستم خون در تابعیت......................................................................................... 17

اشكالات موجود در سیستم خون.......................................................................... 18

مزایای استفاده از سیستم خون............................................................................ 19

سیستم خاك در تابعیت......................................................................................... 20

مزایای استفاده از سیستم خاك............................................................................ 20

انتخاب یكی از دو سیستم خون و خاك................................................................. 23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و كنسولی از شمول مقررات كشورها...... 24

نفی بی‌تابعیتی......................................................................................................... 24

دو تابعیتی.............................................................................................................. 25

پیوسته بودن تابعیت.............................................................................................. 27

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی........................................................................... 28

تابعیت در ایران..................................................................................................... 30

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت......................................... 33

عنوان                                                                                                              صفحه

قواعد جدید تابعیت در ایران چه كسانی را تبعه این كشور می‌داند...................... 38

مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران........................................................... 41

روشهای تحصیل تابعیت در ایران........................................................................ 42

تابعیت با اعمال سیسم خون.................................................................................. 42

تابعیت با اعمال سیستم خاك................................................................................. 45

تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران........................................................................ 49

چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت.............................. 52

جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن............................................................. 53

تناقضات و ابهاماتی كه مانع از كسب تابعیت افراد می‌گردد................................. 55

چگونگی اعطای تابعیت در كشورهای مختلف....................................................... 58

پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در كشورهای مختلف............................. 59

چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در كشورهای مختلف.......... 65

نتیجه‌گیری............................................................................................................. 71

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارزیابی و صدور اختیارات معامله (option) تحقیق مدیریت اسناد مالکیت (صدور،تعویض،تبدیل،ابطال) مقاله خودپنداری از نظر راجرز پایان نامه آلومینیوم‌ نگهداری و تعمیرات (نت)-مجموعه دوم