👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

پایان نامه رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

پایان نامه رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

مقدمه:

كلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است و معادل دقیقی غیر از كلمه فشاردر فارسی نداردو آن هم معنای وسیع و طیف گسترده آن را نمی رساند ،‌لذا از همان لغت استرس كه استفاده جهانی پیدا كرده است استفاده می كنیم. بنا بر گفته تعدادی از دانشمندان، تمام بیماریهای موجود در انسان ازجهاتی با استرس ارتباط دارند. این بیماریها تنها شامل امراض روانی یا بیماریهای روان تنی نمی شود، بلكه در برگیرنده تمام امراض جسمانی از قبیل سرطان، سل و مانند آن نیز هستند.از سال هاای قبل درآزمایشگاه ها دانشمندان با وارد آوردن استرس بر حیوانات، آنها را مبتلا به انواع امراض جسمانی كرده اند. مثلا" در سالهای 1979 دو محقق به نام اسكلار و انیسمان با تحریك عصبی موش هایی كه دچار سرطان بودند به وسیله شك الكتریكی، مشاهده كردند كه در موش هایی كه در معرض تحریك عصبی بودند سرطان به سرعت نشوو نما كرد و مرگ آنها تسریع شد در انسان تحقیقات در زمینه رابطه استرس با بیماریها به ویژه امراض جسمی، اخیرا" شروع شده است و لی قبل از اینكه به ذكر نظریات مربوطه در رابطه با هوش و تاثیر استرس به آن بپردازیم باید گفت كه استرس هم می تواند تاثیرمثبت و هم تاثیر منفی بر روی افراد داشته باشد و تفاوت مشخصات بدنی و روانی افراد بسیار زیاد و وسیع است. به این صورت كه ممكن است فردی در یادگیری مسائل خیلی مضطرب و دقیق باشد و دیگری اصلا" اهمیت ندهد كه تمام اینها به روحیه افراد برمی گردد و می تواند در جهت مثبت یا منفی قدم بردارد. افراد بسیار كم  هوش وجود دارند كه حتی قادر به راه رفتن و غذا خوردن و... دیگر نیستند و باز هم دچار استرس می شوند و برعكس افراد با هوش دیگر كه اصلا" استرس ندارند كه تمام اینها به سازمان روانی فرد بستگی دارد حتی این موارد می تواند در احساسات و روحیات افراد هم نقش داشته باشد كه تمام اینها می تواند ربطی به سازمان هوش و فشار استرس بر آدمی باشد. (سعید – شاملو- 1382)

فرضیه تحقیق:

1- بین هوش واسترس بین كودكان رابطه وجود دارد. 

متغیرهای تحقیق:

هوش:     متغیر وابسته

استرس:   متغیر مستقل

 

واژه هاومفاهیم وتعاریف عملیّاتی

هوش عبارتند ازقدرت انعطاف وتوانایی سازگاری موجودزنده بامحیط پیرامون خود بخصوص شرایط جدید وهمینطورفعّالیّتهای ذهن درنتیجه تجربه های قبلی حاصل می شود وهمینطور بینه می گویند. فرایندهای گوناگون پیچیده ازقبیل حل مسئله،استدلال وحافظه ومهارت كاربرد كلمات،تشخیص حوادث واستفاده ازاعداد تركیب یافته است.(شعاری نژاد-حسین-1379).

 استرس: عبارتند از فشارهای روانی كه می تواند حاصل تاثیر روان شناختی دارند مربوط باشدوعبارتنداز كاهش اعتمادبه نفس وازدست دادن كنترل وترس وكسب تجارب منفی دربرابر رویدادهای زندگی كه باعث فشار روانی به هم خوردن سیستم بدنی افراد می شود.1- دادستان- پریزی-1380.

تعریف استرس:

كلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است ومعادل دقیقی غیر ازكلمه فشار در فارسی ندارد وآن هم معنای وسیع وطیف گسترده آن را نمی رساند،لذا،ازهمان لغت استرس كه مورداستفاده جهانی پیدا كرده است استفاده می كنیم. بنابرگفته تعدادی ازدانشمندان،تمام بیماریهای موجود درانسان ازجهاتی بااسترس ارتباط دارند. این بیماریها تنهاشامل امراض روانی یابیماریهای روان-تنی نمی شوند،بلكه دربرگیرنده تمام امراض جسمانی ازقبیل: سرطان،سل ومانند آن نیز هستند. ازسالهای قبل درآزمایشگاه ها دانشمندان باوارد آوردن استرس برحیوانات،آنها رامبتلا به انواع امراض جسمانی كرده اند. مثلا" درسال 1979 دومحقق به نام اسكلار وانیسمان باتحریك عصبی موشهایی كه دچار سرطان بودند به وسیله شوك الكتریكی مشاهده كردندكه درموشهایی كه در معرض تحریك عصبی بودند سرطان به سرعت نشو و نما كرد و مرگ آنها تسریع شد.

در انسان تحقیقات در زمینه رابطه استرس با بیماریها و به ویژه امراض جسمی، اخیرا" شروع شده است ولی قبل از اینكه به ذكر نظریات و پژوهش های موجود در این باره بپردازیم،‌لازم است مختصری به تعریف، تاریخچه و ماهیت پدیده استرس توجه كنیم.

فهرست مطالب 

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمّیّت وضرورت درست تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

واژه هاومفاهیم وتعاریف عملیّاتی

تعریف استرس

تاریخچه و وضع فعلی استرس

روشهای پیش گیری از ایجاد استرس

هدفهای کوتاه مدت

هدفهای دراز مدت

هدف نهایی

سازگاری با استرس

موقعیتهای استرس زای روانی

اصول کلی واکنشهای استرس

الف- واکنشها استرسی کلی هستند

ب- واکنشهای استرس اقتصادی هستند

ج- طرح شده یا خود به خودی بودن واکنشهای استرسی

د- وانشهای استرسی برانگیزاننده هیجان اند

گامهایی که در واکنشهای استرسی وجود دارد

الف- ارزیابی وضعیت و چگونگی استرس

ب- بررسی و تصمیم گیری برای رفع استرس

الگوهای سازشی

واکنشهای عملی جهت دار

توانشهای ذهنی

هوش چیست؟

رابطه هوش با سن

آزمونهای سنجش هوش

گروههای هوشی در جامعه

رابطه هوش با جنس

رابطه هوش با نژاد

رابطه هوش با عملکرد شغلی

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

روش تحقیق

مقدمه

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

بحث ونتیجه گیری

ضمایم

ضمیمه ۲

منابع ومأخذ

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نورگرایی (فتورتروپیسم ) طرح توجیهی تولید دستگاه شستشوی با استفاده از یخ خشک پایان نامه قدرت و اقتدار در حكومت نبوی نمونه سوال زبان تخصصی ارشد ریاضی پایان نامه رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول