👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تأثیر ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله شهرستان ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تأثیر ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله شهرستان ابهر

پایان نامه تأثیر ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله شهرستان ابهر

پایان نامه تأثیر ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله شهرستان ابهر

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه افسردگی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار و تاثیر ورزش بر روی جوانان حدود سنی18ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین افرادی که ورزش می کنند و افرادی که ورزش نمی کنند از لحاظ افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد.

که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان حدود سنی18ساله است که 120نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون افسردگی بک بر روی آنها اجرا گردیده است که این آزمون دارای 21سئوال 4 گزینه ای است که بعدازجمع آوری نمرات خام آزمودنی ها از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج فرضیه به دست آمده به این علت که  t به دست آمده از  t جدول در سطح معنی داری5%بزرگتر بودمورد تایید قرار گرفته است و بین افسردگی افرادی که ورزش می کنند و افرادی که نمی کنند تفاوت وجود دارد.

فهرست

عنوان                                                                                             صفحه

چكیده                                                                                                1

مقدمه                                                                                                 2

فصل اول(كلیات تحقیق)                                                                      5

بیان مسئله                                                                                        6

اهداف تحقیق                                                                                      7

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                     8

فرضیه تحقیق                                                                                    9

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم                                          10

روانشناسی در ورزش                                                                        11

روانشناسی ورزشی                                                                           12

آمادگی روانی چیست؟                                                                         13

ضرورت آمادگی روانی                                                                        14

همایش علمی- ورزشی دانشگاه آزاد در تهران                                      15

فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق)                                                     29

تعریف افسردگی                                                                                 30

شكل گیری افسردگی در جریان تحول                                                   32

افسردگی های نوجوانی                                                                       32

واكنش اضطرابی افسرده وار                                                               33

افسردگی مبتنی بر احساس كهتری                                                       34

افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی                                                 35

افسردگی مالیخولیایی                                                                         36

معادلهای افسرده وار                                                                           36

فراوانی افسردگی در خلال تحول                                                 37

طیقه بندی اختلالهای خلقی                                                                  40

گستردة افسردگی مهاد                                                                         41

ضوابط تشخیص اختلالهای افسردگی(افسردگی یك قطبی)                     43

فصل سوم(تعیین روش تحقیق)                                                          64

جامعه مورد مطالعه                                                                             65

حجم نمونه                                                                                         65

روش نمونه گیری                                                                              65

ابزار اندازه گیری                                                                                66

طرح تحقیق                                                                                        67

روش جمع آوری مربوط به فرضیه ها                                                 67

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داد ها)                                      68

مقدمه فصل چهارم                                                                               69

جدول نمرات خام آزمودنی ها                                                              70

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                        72

جدول مقایسه افسردگی                                                                       73

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)                                                          74

نتیجه گیری                                                                                        75

پیشنهادات                                                                                          78

محدودیتها                                                                                          79

ضمائم(پرسش نامه افسردگی بك)                                                       80

منابع و مآخذ                                                                                      89                                                             

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فناوری و ساخت سازه های پیش ساخته و سازه های خرپایی مقاله آشنایی با بتن و فولاد کارآفرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران پایان نامه تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان دختر 12-17 ساله شهرستان اندیمشک تحقیق تست های سرولوژی