👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه رابطه بین كمال گرایی و تربیت تولد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه رابطه بین كمال گرایی و تربیت تولد

پایان نامه رابطه بین كمال گرایی و تربیت تولد

پایان نامه رابطه بین كمال گرایی و تربیت تولد

«مقدمه» 

به راستی بخش بزرگی از مسائل جدی که بشر امروز با آن روبرو است صرفاً با فن آوری به دست آمده از علوم طبیعی حل نخواهد شد و این مسائل مولفه های شخصیتی و رفتارهای ویژه ای دارند که برای حل آن ها باید از دانش روان شناسی به ویژه روان شناسی شخصیت بهره گرفت .

بر اساس شواهد موجود ، تفاوتهای فردی زیادی در کمال گرایی وجود دارد اما مهم ترین مشخصه های کمال گرایی ، داشتن اهداف بلند پروازانه ، جاه طلبانه ، مبهم و غیر قابل وصول و تلاش افراطی برای رسیدن به این اهداف است (فروست ، مارتین، لهارت و روز نبلایت 1991به نقل از نشریه طلوع ، 20) کمال گرایی را به منزله مجموعه ای از معیار های بسیار بالا برای عملکرد که با خود ارزشیابیهای انتقادی افراطی و عدم اعتماد به نفس مشخصه افراد کمال گرا است . 

کمال گرایی از دیدگاه اسلام

مکتب اسلام ، همواره پیروان خود را از افراط وتفریط  برخودار دااشته وآنها را به اعتدال ومیانه روی تشویق نموده است . (ولا نکلف نفساً الاوسعها ) مومنون : 62

( ومابر هیچ کسی مگر به اندازه ی توانش تکلیف نمی نهیم ...)

نظام تربیتی اسلام ، ( روش تکلیف به اندازه وسع وتوانایی ) راسفارش می کند . در این روش ، مربی در برخورد بامتربی ، باید چیزی بخواهد که در توان فهم وعقل قرار گیرد . این روش مبتنی بر اصل عدل الهی ) است . عدل الهی نیز ایجاب می کند که هیچ کس را فکر به اندازه ی تو انایتش ، تکلیف نکند ( هر مزی نژاد، 1380ه نقل از مهرابی زاده هنر مند ، 1382 )

فهرست

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه                                                                                        1

فصل اول :موضوع پژوهش                                                            5

بیان مساله                                                                                  6

فرضیه های پژوهش                                                                     8

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها                                                 9

فصل دوم : بخش نظری                                                                 10

مفهوم كمال گرایی                                                                        11

اهمیت كمال گرایی                                                                        12

كمال گرایی از دیدگاه اندیشمندان                                                    13

نظریه آدلر در رابطه با كمال گرایی                                                  15

كمال گرایی از دیدگاه اسلام                                                           17

انواع كمال گرایی                                                                          18

ابعاد پنچ گانه كمال گرایی                                                              20

ابعاد سه گانه كمال گرایی                                                              21

ویژگی افراد كمال گرا                                                                    22

تلاش برای برتری یا كمال                                                             23

سبك زندگی                                                                                24

روش های اساسی تلاش در كمال گرایی (برتری )                              26

تلاش برای جبران                                                                        27

مشاوره به شیوه فردی آدلر                                                           28

ترتیب تولد                                                                                 29

فرزند دوم                                                                                  36

فرزند آخر                                                                                  39

تك فرزند                                                                                   43

دور معیوب (سیكل معیوب ) در روند كمال گرایی                                45

عوامل خانوادگی موثر در ایجاد كمال گرایی                                       47

ترتیب تولد فرزند چندم                                                                 49

فرزندان اول خانواده                                                                     50

فرزندان وسط خانواده                                                                  51

فرزندان آخر خانواده                                                                    52

كمال گرایی                                                                                 53

نظریه را جرز در رابطه با كمال گرایی                                              59

پژوهش در نظریه آدلر                                                                  61

پژوهشهای مربوطه                                                                      67

خاطرات قدیم وصفات شخصی                                                       68

خاطرات قدیمی و نتایج روان درمانی                                                71

ارزیابی نظریه آدلر                                                                       73

چشم اندازهای نظری و پژوهشی در كمال گرایی                                76

فصل سوم : روش تحقیق                                                              82

جامعه آماری و روش نمونه گیری                                                   83

روش اجرای تحقیق                                                                      84

روش تحلیل داده ها                                                                      85

اعتبار                                                                                        86

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه تحلیل آنها                                         87

جدول ها                                                                                    88

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                       98

محدودیتهای پژوهش                                                                    103                                                                                          

پیشنهادات                                                                                104

منابع                                                                                        105

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری اشتغال زنان روستایی، اقتصاد خانوار مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری مداخله متمركز بر هیجان در كاهش درماندگی رابطه زوجها با فرزند بیماری مزمن طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه پروژه طراحی مسیر و محاسبات راهسازی