👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

چكیده

انعطاف¬پذیری استراتژیک و تاثیراتی که این امر بر عملکرد صادراتی دارد از اهمیت خاصی برخوردار است. محققان معتقدند که انعطاف¬پذیری استراتژیک می¬تواند بصورت بالقوه عملکرد را بهبود¬داده و موجب سودآوری گردد . سوال اصلی این تحقیق :                                                              

" انعطاف پذیری استراتژیک چه تاثیری بر عملکرد صادراتی و توسعه بازار صادرات دارد ؟ "                                                                                                

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک برعملکرد صادراتی انجام¬شده¬است .یافته¬ها نشان دهنده تاثیر انعطاف¬پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی بوده است. در پایان پیشنهاداتی برای مدیران و دست اندرکاران صادراتی ارائه شده است .

مقدمه : 

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد از محدودیت های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده و از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید بیشتر بهره برداری کنند.یکی از مهم ترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. ممکن است کشوری از لحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی از نظر بازرگانی فاقد مزیت باشد. فقدان مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در بازار کالادر مراحلی همچون بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت، استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تجارت جهانی و... ناشی می شود .

توسعه بازار صادرات

در ادبیات بازاریابی بین المللی ، راهبرد توسعه بازار صادراتی به این صورت تعریف شده است : تصمیم راهبردی بلندمدت راجع به میزان گستردگی بازار صادراتی در طول زمان و تخصیص تلاش­های بازاریابی میان بازارهای صادراتی مختلف . در این خصوص دو رویکرد بدیل در ادبیات صادراتی شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است : تمرکز بازار ، به معنی تمرکز استراتژیک یک شرکت بر تعدادی از بازارهای صادراتی به دقت انتخاب شده و تخصیص منابع برای فعالیت های صادراتی در همین بازارها و گسترش بازار. به معنی صادرات به هر تعداد بازار صادراتی که مقدور باشد ، 

سوالات تحقیق

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر است ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر است ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

خروج از رقابت در صادرات 

کناره¬گیری از بازارصادرات به¬عنوان عملکردعمدی شرکت برای کاهش قابل¬توجه حضور در فعالیت-های مرتبط با بازار در بازار صادرات تعریف می¬شود . بدین¬ترتیب می¬توان این مفهوم را به عنوان ابزاری استراتژیک برای بهینه¬سازی عملکرد در کوتاه مدت و بلندمدت به کار برد. با فرض بر اینکه یک شرکت عملکرد صادراتی خود را در محدودة بافت درونی دائماً در حال تغییر (یعنی منابع و تمایلات محدود ولی در حال تغییر) و بافت بیرونی پویا (یعنی مجموعه محدودی از تهدیدها و فرصت های مناسب و زودگذر) بهینه سازی می¬نماید، می¬تواند سهم خود از شرایط بازار تولید صادرات از طریق تصمیم¬های گسترش، بسط و کناره¬گیری مدیریت کرده و متعادل خواهدساخت. Madsen, 2007)) دریافت درک معاصر از فرآیند بین¬المللی¬سازی، کناره¬گیری از بازار صادرات را می-توان به عنوان گزینة‌استراتژیک مادی¬سازی¬شده مفهوم سازی کرد (یعنی انعطاف پذیری استراتژیک آشکار) که ناشی از افزایش دانش تجربی بین¬المللی می¬باشد .

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق : 1

1-1- مقدمه : . 1

1-2- بیان مسأله : . 1

1-2-1- انعطاف پذیری استراتژیک : 2

1-2-2- توسعه بازار صادرات : ... 4

1-3- ضرورت تحقیق : .. 5

1-4- سوالات تحقیق : 6

1-5- اهداف تحقیق  :.. 6

1-6- فرضیات تحقیق : 7

1-7- تعریف واژگان تحقیق : 7

فصل دوم -  مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق : .. 8

2-1- مقدمه : . 8

2-2- انعطاف پذیری استراتژیک :  شناخت مدیریتی.. 11

2-3- انعطاف پذیری استراتژیک :.... 13

2-4- انعطاف پذیری و شرکت بین المللی : 15

2-5- خروج از رقابت در صادرات :... 16

2-6- انعطاف پذیری استراتژیک و شبکه اجتماعی : .. 17

2-7- گونه شناسی انعطاف پذیری استراتژیک  : .... 18

2-8- بسوی انعطاف پذیری در مدیریت صادرات  : 20

2-9- توسعه بازار صادرات : ... 21

2-10- عملکرد صادراتی : .. 23

2-11- عوامل موثر بر عملکرد صادراتی : 25

2-12- اندازه گیری عملکرد صادراتی :.. 27

2-13- استراتژی بازار- محصول : 29

2-13-1- انتخاب بازار و عملکرد صادراتی : 29

2-13-2- محصولات ارائه شده و عملکرد صادراتی : 30

2-13-3-  رقابت بر روی قیمت :... 31

2-13-4- شدت تبلیغات و عملکرد صادراتی : 31

2-13-5- توزیع :.. 32

2-13-6- اجرای استراتژی : 33

2-13-7-  ویژگی های سازمانی : 34

2-13-8-  تعهدات صادرات :... 35

2-13-9-  ویژگی های محیطی : .. 36

2-14- موانع صادرات : 38

2-15- پیشینه تحقیق :.. 43

2-15-1- تحقیقات داخلی : 43

2-15- 2- تحقیقات خارجی :.. 46

2-16- مدل تحقیق :.. 48

فصل سوم- روش تحقیق : 49

3-1- مقدمه : 49

3-2- روش تحقیق : 49

3-3- متغیرهای تحقیق : 50

3-4- روش گردآوری داده ها : 50

3-5- پایائی و روائی پرسشنامه : 51

3-5-1- پایائی : 51

3-5-2- روائی ( اعتبار ) : 52

3-6- جامعه و نمونه آماری : 53

3-6-1- قلمرو مکانی تحقیق : 53

3-6-2- قلمرو زمانی تحقیق : 53

3-6-3- جامعه آماری : 54

3-6-4- نمونه آماری : 54

3-6-5- تعیین حجم نمونه : 54

3-6-6- روش های نمونه گیری : 55

3-7- تجزیه و تحلیل داده ها : 55

3-7-1- رگرسیون : 56

3-7-2- ضریب همبستگی : 57

3-7-3- آزمون میانگین یک جامعه آماری : 57

فصل 4- تجزیه و تحلیل داده ها: 59

4-1 مقدمه. 59

بخش اول – آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهنده‌گان.. 59

بخش دوم: آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمون تی استیودنت). 64

بخش سوم-  آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی). 66

بخش چهارم : آزمون همبستگی.. 67

 بخش پنجم: آزمون فرضیات... 72

 فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات  : 78

5-1- مقدمه 78

5-2- آمارتوصیفی.. 79

5-3- نتیجه گیری از فرضیات... 79

5-4- پیشنهادات کاربردی.. 84

5-5- محدودیت های تحقیق . 85

پیوست ها 86

منابع فارسی .. 88

منابع انگلیسی   89

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طراحی معماری - مجتمع فرهنگی مبانی و پیشینه نظری خود تنظیمی یا خود نظم دهی ساختار تشكیلاتی بیمه، نظام خدمات بیمه ای در ایران پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها بهینه سازی تاریخ بذر پاشی و میزان بذر كلزا در راستای كاهش تنش آب و گرما در مونتانای مرکزی