👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی

پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی

پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی

فایل فاقد منابع پایانی می باشد

چكیده :

سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود كه از طریق بانك مركزی برای كنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد كلان مطرح می باشند كه افزایش ، كاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.

در اقتصاد ایران بخش كشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است كه جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی كشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش كشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش كشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش كشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد كه در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشكسالی ‌در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده كه منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش كشاورزی به پایین شده است. در كوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش كشاورزی نگذاشته است.

با وجود نقش محدودیت بخش كشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی كارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نكرده است. از سوی دیگر توصیه می شود كه در كوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی كمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در كوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش كشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.

) مقدمه

سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی كشور را تشكیل می دهد كه از طریق آن ؟؟ پولی كشور تلاش می كنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی كنترل كنند كه متناسب با اهداف كشور باشد. متابات پولی هر كشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، كنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.

در اقتصاد ایران همانگونه كه در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذكر شده است، بخش كشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است كه جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی كشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانكی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش كشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش كشاورزی همواره كمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است كه حداقل 25 درصد از تسهیلات كلیه بانكهای كشور را به طرحهای بخش آب و كشاورزی اختصاص دهد.

بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش كشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش كشاورزی پرداخته شود.

در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق كشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می كنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می كنیم.

در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف سیاستهای اقتصادی كلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مكاتب اقتصادی را بیان می كنیم و در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملكرد ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشكیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، عملكرد سیاستهای پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یك از سه برنامه توسعه می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش كشاورزی و زیربخشهای تشكیل دهندة آن در فاصلة سالهای 81-1338 خواهیم داشت.

در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط كوتاه مدت و بلند مدت كرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش كشاورزی آورده می شود.

(1-2) اهمیت موضوع

بخش كشاورزی در اقتصاد ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تأمین 25 درصد از تولید ناخالص داخلی، 23 درصد از اشتغال كشور ، 33 درصد از صادرات غیرنفتی و 80 درصد از نیاز غذایی كشور از ویژگیهای منحصر به فرد این بخش است كه آنرا از سایر بخشهای اقتصادی متمایز می سازد. ] صادقی، 1378[

این بخش به رغم اعمال چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی و حتی اجرایی سیاستهای توسعه بخش ، همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز شكوفایی و ظرفیتهای نوینی را عرضه كرده است. در این چارچوب است كه در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از بخش كشاورزی به عنوان بخش استراتژیك و حیاتی یاد شده است.

از طرف دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی یكی از اهداف عمده دولت، نیل به خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی بوده است. از این رو سعی شده است تا با سیاستها و ابزارهای مختلف موانع موجود در راه رسیدن به هدف فوق و توسعه بخش كشاورزی بر طرف گردد. سیاست پولی از جمله این ابزارها است كه می تواند روند توسعه این بخش را متأثر سازد. همچنین به دلیل وابستگی زیاد كشور به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، در برخی سالها عرضه پول (به عنوان یكی از ابزارهای پولی) دچار نوسان می شود كه باعث تغییراتی در متغیرهای اقتصادی شده است.

با توجه به مطالب فوق باید گفت كه اگر هدف رشد و توسعه بخش كشاورزی مورد نظر باشد، لازم است بدانیم سیاست پولی چگونه بخش كشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد و این اثرات در كوتاه مدت و بلندمدت به چه نحو بوده است.

فهرست مطالب

عنوان

چكیده

فصل اول : ضرورت تحقیق

(1-1) مقدمه

(1-2) اهمیت موضوع

(1-3) اهداف تحقیق

(1-4) فرضیات تحقیق

(1-5) روش تحقیق

(1-6) روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مكانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال

(2-1) تعریف سیاست پولی

(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد كلان

(2-3) اهداف سیاستهای پولی

     (2-3-1) هدف اشتغال كامل

     (2-3-2) هدف رشد اقتصادی

(2-4) نقش پول از دیدگاه مكاتب اقتصادی

     (2-4-1) مكتب كلاسیك

     (2-4-2) مكتب نئوكلاسیك

     (2-4-3) مكتب كینزین

     (2-4-4) مكتب پول گرایان

     (2-4-5) مكتب كلاسیك جدید

     (2-4-6) مكتب كینزی جدید

     (2-4-7) چكیده دیدگاه مكاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید

(2-5) ابزارهای سیاست پولی

     (2-5-1) ابزارهای كمی سیاست پولی

     (2-5-2) ابزارهای كیفی سیاست پولی

فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش كشاورزی

مقدمه

(3-1) عملكرد ابزارهای سیاست پولی در ایران

(3-2) عرضه پول در ایران

     (3-2-1) بررسی میزان و نحوة كنترل بانك مركزی بر پایه پولی

     (3-2-2) بررسی میزان و نحوه كنترل بانك مركزی بر ضریب تكاثر پولی

(3-3) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران

     (3-3-1) عملكرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (68-1372)

     (3-3-2) عملكرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش كشاورزی در طی برنامه اول توسعه

     (3-3-3) سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1372

     (3-3-4) عملكرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (78-1374)

     (3-3-5) عملكرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش كشاورزی در طی برنامه دوم توسعه

     (3-3-6) عملكرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-3-7) عملكرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش كشاورزی در طی برنامه سوم توسعه

(3-4) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران

     (3-4-1) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-2) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-3 ) سیاستهای اعتباری كشاورزی

          (3-4-3-1) سیاستهای اعتباری كشاورزی توسط بانك مركزی تعیین و ابلاغ می گردد.

          (3-4-3-2) سیاستها و خط مشی های بانك كشاورزی

(3-5) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش كشاورزی طی سالهای 81-1338

     (3-5-1) موقعیت و اهمیت بخش كشاورزی در ایران

     (3-5-2) بررسی روند ارزش افزوده بخش كشاورزی طی دوره 81-1338

     (3-5-3) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای كشاورزی

     (4-5-4) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای كشاورزی طی دوره 80-1338

فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی

(4-1) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی

     (4-1-1) مطالعات ختائی

     (4-1-2) كاربرد مدل مشكین برای ایران (مطالعات نائینی)

(4-2) سایر مطالعات انجام شده

     (4-2-1) مطالعات مقدسی

     (4-2-2) مطالعات نائینی

فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن

مقدمه

(1-4) تشریح مدل

(2-4) داده های آماری

(3-4) آزمون ایستایی

(4-4) برآورد مدل

(4-5) نتیجه گیری

     (4-5-1) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش كشاورزی

     (4-5-2) نتایج حاصل از برآورد رابطه كوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش

     كشاورزی

(5-6) پیشنهادات

پیوست الف

مقدمه

(الف – 1 ) سریهای زمانی ایستا (پایا) و ناایستا (ناپایا)

(الف – 2) آزمونهای ایستایی

     (الف – 2-1) آزمون ایستایی با استفاده از همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (ACF)

     (الف – 2-2 ) آزمون ریشه واحد و یكی – فولر (DF)

     (الف 2-3) آزمون ریشه واحد (یكی – فولر پیشرفته)

     (الف 2-4) تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد ؟؟

(الف – 3) همگرایی

(الف – 4) مفهوم همگرایی به بیان دیگر

(الف – 5) آزمون همگرایی دومانسون و جوسیلیوس

(الف – 6) پردازش داده ها به روش VAR

     (الف – 6-1) مقدمه

     (الف – 6-2) فرایند VAR

     (الف 6-3) تعیین طول وقفه ها

(الف – 7 ) پردازش داده ها به روش VECM

     (الف – 7-1) مقدمه

     (الف 7-2) فرایند مدل تصحیح خطا

پیوست ب

     نتایج مدل با نرم افزار 1-3 Eviews

پیوست ج

     جداول

چكیده انگلیسی

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس مبانی نظری و پیشینه کانون های اصلاح و تربیت بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی پایان نامه کاربران ابنترنتی پاورپوینت شیرآلات صنعتی - پروژه جامع انواع شیرها